Právě připojeni - hostů: 34 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 1946

dne .

ROK 1946

            Veškerá nařízení o dodávkách oblí, masa, brambor, mléka a vajec zůstala nadále v platnosti, podle nichž zemědělci své zemědělské výrobky na povinnou dodávku odváděli. Dále vydávány potravinové lístky, poukazy na obuv a textil.

Volby do Národního shromáždění

            Dne 2. května konány volby do Národního shromáždění. Z politických stran obdržely hlasů:

                                                                       Hlasů                          mandátů

Komunistická strana čsl.                             312                             9

Čsl. strana lidová                                         282                             7

Strana soc. demokratická                          93                               1

Strana nár. socialistická                             46                               1

            Předsedou Místního národního výboru zvolen Antonín Tichoň za stranu komunistickou. Členové rady byli zvoleni: Hromeček Josef č. 112, Kromsián Josef č. 107, Knot František č. 214, Elfmark Kliment č. 123.

            Blaha František č. 248 zvolen místopředsedou MNV. V těchto volbách dosáhla většiny strana komunistická, a proto jest vedoucí stranou ve státě.

Vyhlášení dvouletého plánu

            Vládou schválen dvouletý hospodářský plán. Úkolem dvouletého plánu jest přivésti naše hospodaření do normálních poměrů a zvýšiti životní úroveň všeho obyvatelstva.

Oslava narozenin prezidenta Dr. Edvarda Beneše

            Dne 28. května byla oslava 63. narozenin prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Slavnost se konala v obecné škole za velké účasti všeho obyvatelstva. Slavnostní řeč pronesl řídící František Macenauer.

Elektrizace obce

            V tomto roce byla provedena elektrizace naší obce nákladem 900000 korun. Od ministerstva průmyslu obec obdržela subvenci v částce 400000 korun. Občané na elektrizaci darovali 153000 korun. Zbytek byl uhrazen výpůjčkou.

Slavnostní odhalení pomníku

            Dne 15. září uspořádána slavnost odhalení pomníku padlých, který byl vybudován nákladem 65000 korun. O jeho vybudování přičinili se všichni občané dobrovolnými sbírkami.

            Večer uspořádána akademie 9. výročí úmrtí prezidenta Osvoboditele „T. G. Masaryka“. Jak slavnosti tak i akademie zúčastnilo se velké množství obyvatelstva.

            Akademie, kterou předvedli žáci obecné školy, byla doplněna básněmi a zpěvnými vložkami. Slavnostní řeč přednesl řídící učitel František Macenauer.Státní hymnou byla slavnost zakončena.

Oslava ruské revoluce

            Dne 13. Listopadu uspořádána oslava 29. Výročí „Ruské revoluce“, jíž se zúčastnil značný počet občanů.

Sociální poměry

            Sociální poměry všeho obyvatelstva dobré. Dělnictvo plně zaměstnáno a za svou práci dobře placeno. Průměrná měsíční mzda dělníka činí 3500 korun.

            Dělnictvo je převážně zaměstnáno ve Zlíně, Napajedlích a Uh. Hradišti, kam denně dojíždí autobusem.

            Hospodářské poměry zemědělců jsou rovněž uspokojivé. Ceny zemědělských výrobků odpovídají časovým poměrům. Chovu dobytka věnuje se zvýšená péče. Odměna za toto úsilí jest cenová hodnota dobytka, která je stále na své výši. Kůň od 15 – 25 000 korun, kráva 15 – 35 000 korun, jalovice 15 – 20 000 korun, selata jedno 1500 – 2000 kroun. Ceny textilu a obuvi ve srovnání k cenám zemědělských výrobků, jsou vyšší. Nedostatek stavebního materiálu a stavebních hmot, projevuje se z důvodů, že stát buduje těžký průmysl. Stavební hmoty přidělovány jedině na udržovací práce. O příděl bylo nutno žádati na Okresní národní výbor v Uh. Hradišti.

Sbírky

            Provedeny sbírky odpadových hmot, železa, barevných kovů, papíru a hadrů, jako cenná surovina pro náš průmysl.

            Obecní knihovna doplněna novými knihami soudobé kultury. Čtou se převážně knihy zábavné.

Počasí a úroda

            Jaro střídavě chladné. Jarní polní práce skončeny včas. Úroda sena dobrá, taktéž obilnin. Urodilo se mnoho ovoce. Rok převážně suchý. Malé dešťové srážky.

Stav hospodářského zvířectva

koní

Hovězí dobytek

Vepřový dobytek

koz

Pernaté drůbeže

72

507

717

221

1833

Jiné události

            Dne 15. Února byl usmrcen Metoděj Macháček nar. 7.11. 1926. Jmenovaný vypomáhal při odvážení dříví Antonínu Belantovi č. 199. Při sdělávání dubových klad z vozu byl jednou kladou přimáčknut k zemi a na místě mrtev.