Právě připojeni - hostů: 37 
naves-01.jpg

Kronika rok 1947 - 1948

dne .

ROK 1947 - 1948

Správa obce

            Změna v členství Místního národního výboru nebyla. Činnost výboru je zaměřena na úpravu obce. Obecní hospodaření vykazuje schodek ve výši 300 000 korun.

            Vybudována silnice na druhé straně od č. 87 až k č. 145, na Větřáku, nákladem 500 000 korun. Ministerstvo zemědělství a průmyslu poskytlo subvencí 130 000 korun. Práce prováděny převážně pracovními brigádami a vzájemnou svépomocí.

Hospodářské poměry

            V tomto roce bylo veliké sucho. Země vyprahlá a suchá až 1 m. Největší sucho za posledních 50 let. Velký nedostatek vody, mnohé studny úplně vyschly. Úroda sena, jetele a lucerky téměř žádná. Z vesnice odjelo 30 zemědělců na seno do Čech, do Frynburku okres Kaplice, kde jim byly ministerstvem zemědělství prodány louky. Taktéž velmi malá úroda obilí a okopanin. Stav ozimů na jaře velmi špatný. Obilí poškozeno hrbáčem osením. Následkem nedostatku krmiva stav dobytka značně poklesl. Úroda obilí nestačila na výživu národa a proto vláda objednala ze Sovětského svazu tisíce tun obilí. Rovněž i krmivo pro dobytek dováženo z ciziny.

Sociální poměry

            Sociální poměry dělníků dobré. Dělnictvo je plně zaměstnáno a za svou práci dobře placeno. Příliv dělnictva do průmyslu je značný, kdežto v zemědělství projevuje se nedostatek pracovních sil. Přesun pracovních sil ze zemědělství do průmyslu děje se na základě platových podmínek, které jsou v průmyslu lepší. Sociální poměry zemědělců nejsou zvlášť příznivé. Následkem sucha malý odprodej zemědělských výrobků tudíž malá tržba. Ceny potřeb, běžné potřeby jsou značně vysoké.

Strojní družstvo

            Utvořeno strojní družstvo, které zakoupilo 2 mlátičky, takže výmlat obilí v době žní proveden včas.

Poměry zdravotnictví

            Poměry zdravotní uspokojivé. O zdravovědě uspořádána přednáška Okresní péčí o mládež v Uh. Hradišti. Projevuje se nedostatek bytů. Stavební ruch značně omezen. Novostavby povolovány omezeně.

Poměry politické

            V obci jsou 4 politické strany: Komunistická strana čsl., Čsl. strana lidová , Sociálně demokratická, Strana nár. socialistická. Strany vyvíjí činnost v mezích programu své strany.

            Předsedou Komunistické strany čsl. je František Mikoška č. 201, Strany lidové Vojtěch Sládek č. 40, Strany soc. demokratické Jaroslav Malina č. 270, Strany nár. soc. Alois Šnajdar č. 262.

Stav hospodářského zvířectva

koně

Hovězí dobytek

Vepřový dobytek

koz

Drůbeže

68

374

556

195

2387

Sběr surovin

            Školní mládeží proveden sběr odpadových hmot, železa, barevných kovů, papíru, kostí, hader, pecek, makovic a láhví, s dobrým výsledkem.

Stavební ruch

            V důsledku budování těžkého průmyslu, značně omezen stavební ruch. Stavební materiál přidělován pouze na nejnutnější opravy a to v malém množství a bylo nutno o něj žádat.

            Ročně přidělovány obcí 2 bytové jednotky, tj. povolení ke dvěma obytným domkům. Náklad na stavbu nového domku činil 350 000 korun.

Vzhled obce

            Dokončeny opravné práce na obecní silnici na druhé straně a na Větřáku. Zadán k vypracování regulační plán obce ing. Novákovi v Uh. Hradišti.

            Upravena náves u pomníku padlých. Práce konaly pracovní brigády ze Svazu české mládeže.

Poměry politické

            V důsledku únorových událostí sloučena strana soc. demokratická se stranou komunistickou. Strana lidová a nár. socialistická nepřihlásila se do obrozené Národní fronty.

Poměry hospodářské

            Polní úroda špatná. Stav ozimů rovněž špatný. Ozimé obilí nebylo možno včas zaset poněvadž byl velký výskyt myší.

            Neúroda cukrovky, neboť vyrostlá cukrovka před jednocením úplně zničena řepnými škůdci. Mnozí rolníci sázeli cukrovku dvakráte. Výnos cukrovky po ha 70 – 80 q.

            Dne 24. července krupobitím poškozeno obilí a okopaniny na ploše 350 mír, v trati Vrchy, Boří, Polehradice, Zástaří a Díly, místy až na 80 %.

Stav hospodářského zvířectva

koně

Hovězí dobytek

Vepřový dobytek

koz

Drůbeže

69

363

596

169

2600

Sociální poměry

            Sociální poměry obyvatelstva vesměs dobré. Přestárlým a nemajetným osobám vyplácen sociální důchod 700 korun měsíčně.

            V měsíci říjnu vydán vládou zákon o národním pojištění, podle něhož jsou povinni platit národní pojištění všechny osoby, které vlastní 1 míru pole a více.

            Dobré platy dělníků umožňují, že si mohou své byty vybaviti novým vkusným nábytkem a zlepšiti své bydlení. Téměř již v žádném bytě není podlaha z dusané hlíny, nýbrž podlahy prkenné. Životní standart je na vyšší úrovni letům předcházejícím. Každý má práci zaručenou s dobrým výdělkem a proto nikdo tak úzkostlivě nešetří, jako v dobách minulých. Staré předsudky na obohacování jsou potlačeny socializací. Pole nikdo neprodává, není o koupi pole mezi zemědělci zájem.

Poměry náboženské

            Odborem lidové mládeže zakoupen do kaple nový zvon za 10 000 korun. V neděli dne 11. září sloužena mše svatá, po níž byl zvon posvěcen farářem Adolfem Běhalem z Bílovic a pak umístěn na věži kaple.

Sběr surovin

            Školní mládeží proveden sběr odpadových hmot pro náš průmysl s dobrým výsledkem.

Poměry zdravotní

            Otázce zdravotní věnována zvýšená péče a na zřizování léčebných ústavů věnovány velké částky. Lázně, které byly znárodněny slouží nyní k léčení pracujícím.

            Bylo v obci konáno několik zdravotních přednášek o péči a zdraví člověka.

Jiné události

            Dne 10. března zemřel Dr.h.c. Jan Masaryk ministr zahraničí, syn prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.

            Dne 7. června vzdal se prezident Dr. Edvard Beneš svého úřadu.

            Dne 14. června byl zvolen dosavadní předseda vlády Klement Gottwald prezidentem republiky.

            Dne 8. září konala se tryzna za zemřelého druhého prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše, který zemřel dne 3. září na zámku v Sezimově Ústí. Proslov učinil čídící učitel František Macenauer.

            21. prosince vzpomenuto na obecné škole 69. narozeniny J. V. Stalina.