Právě připojeni - hostů: 43 
naves-02.jpg

Kronika rok 1942

dne .

ROK 1942

Sbírka teplého prádla

            V měsíci lednu nařízená sbírka teplého prádla pro německou armádu. Sbírku dům od domu prováděli členové obecního zastupitelstva. Sebralo se velmi málo předmětů a to méně hodnotných, převážně starých. Obyvatelé úmyslně na sbírku nechtěli ničeho darovati.

Lístky na dřevo

            Dne 27. Ledna zavedeny lístky na dřevo (dřevěnky) s nárokem pro jednu domácnost 250 kg ročně. Jinak dřevo na pálení nebylo lze koupiti.

Odevzdání zvonů

            V měsíci dubnu musely býti odevzdány zvony jako cenná litina. Z naší obce byl odevzdán jeden zvon. Na věži kaple zůstal toliko umíráček.

Povinný osev máku

            V dubnu nařízen povinný osev máku, jako olejnatá plodina. Každý rolník musel naset máku na ploše, která se rovnala 1 %  veškeré půdy. Mák pak musel odevzdati. I prázdné makovice bylo nutno odevzdati na výrobu léčiv.

Atentát na protektora Heydricha

            V měsíci květnu byl v Praze zastřelen říšský protektor „Heydrich“. Ihned vydáno stanné právo na celém území Protektorátu. Byla prováděna přísná kontrola všeho obyvatelstva. Všichni dospělí občané museli se dostavit na obecní úřad, kde každý občan musel prokazovat svoji totožnost na základě policejních přihlášek. Každému občanu byly předloženy fotografie předmětů, kterých pachatel použil při činu  a podle nich měl býti zjištěn pachatel. Současně každý musel podepsati prohlášení, že jemu není ničeho známo o těchto předmětech. Tato kontrola trvala od večera až do 4 hod. ráno.

Zákaz prodeje ovoce

            V měsíci červnu vydán zákaz volného prodeje ovoce a zeleniny. Ovoce a zelenina musela se odváděti do sběrny. Pro náš kraj byla sběrna v Bílovicích. V důsledku tohoto opatření nebylo ve městech ovoce a zeleniny a proto z měst docházeli kupovat ovoce a zeleninu do vesnic, hlavně večer, aby se vyhnuli kontrolám na silnicích. Ovoce a zelenina byly přidělovány na lístky. Dodávka ovoce byla předpisována z počtu stromů.

Plánování osevu

            Vydáno nařízení o plánovaném osevu obilí. Podle tohoto plánu nemohl rolník oset obilím takovou plochu jakou by chtěl, nýbrž musel oseti takovou plochu jaké byla jemu předepsaná obecním úřadem.

            Tato osevní plocha byla směrná pro předpis dodávek obilí.

Mletí obilí načerno

            Čím více válka vstoupala do větších rozměrů, tím více ubývalo potravin a jiných předmětů denní potřeby. Zásoby, které lidé měli vyčerpali a projevoval se nedostatek a na mnoze i bída. Pro nesamozásobitele příděly potravin na lístky byly malé a nedostačující. Rovněž i dávky pro zemědělce nestačily. Nastala velká sháňka po obilí a jiných potravinách. Zemědělci na úkor svých dodávek schovávali obilí jednak pro sebe a přebytky prodávali načerno. Za obilí se platilo až 1500 korun za 100 kg.

             Ve mlýnech se mlelo obilí načerno bez mlecího povolení. Aby bylo zabráněno takovému mletí, byli do mlýnů dáni kontroloři kteří také prováděly kontroly na silnicích. Přesto ale mlelo se načerno dál, poněvadž většina kontrolních orgánů byli dobří vlastenci a své povinnosti konali nepřesně, liknavě. Avšak v mnoha případech byli zemědělci i mlynáři přísně trestáni za černé mletí. Dělo se tak převážně na základě udání, která učinili německým úřadům čeští lidé, zrádci národa. Z Hradčovic a Podolí byli mlynáři pro černé mletí pověšeni. Avšak  ani tyto hrozné a odstrašující tresty nezastrašili mlynáře a lidem obilí načerno mleli a také i potřebným mouku prodávali.

Černý obchod

            Z měst docházeli lidé na vesnice kupovati potraviny všeho druhu. Za potraviny sami nabízeli vysoké ceny. Avšak prodávající požadovali za potraviny proti hodnotu, jako šatstvo, obuv, petrolej a jiné a to z důvodů, že těchto věcí ke koupi bylo velmi málo. Tedy pochopíme, že nastal výměnný obchod. I v obchodech všeho druhu požadovány místo peněz potraviny jako mouka, sádlo a různé. Tuky staly se nejhlavnějším platidlem, za ně bylo možno obdržeti vše. Peníze, kterých bylo v oběhu velké množství pozbyly na ceně. Sádlo bylo převážně získáno z černých porážek, které se prováděly ve značném rozsahu. Bujel černý trh s obilím, masem, tuky, drůbeží, zeleninou i ovocem. Na černém trhu platilo se za 1 kg sádla až 1000 korun, za husu 800 – 1000 korun a za brambory 500 korun za 1q.

            Při černém trhu používalo se různých triků a způsobů při přepravě zboží. Do vozu naložily se pytle obilí a na ně naložila se krmná řepa, případně sláma neb seno, nebo také polní hospodářské nářadí, jako pluh, brány a podobné . Tímto způsobem přepravy byla odvrácena pozornost kontrolujících orgánů, kteří prováděli kontroly na silnicích.

            U nás byly případy, že rolník prodal obilí načerno i v Uh. Hradišti. Obilí vezl na voze a sebou vzal hospodářský výkaz, který sloužil při dodávce obilí. Při kontrole za jízdy prokázal se tímto výkazem, že obílí veze na dodávku. Kontrolující mnohdy ho ještě pochválil, že dobře plní své dodávkové povinnosti a on zatím obilí prodal načerno.

            Vzmáhal se značně také obchod načerno hlavně s vepřovým dobytkem. Aby tomuto obchodu bylo zabráněno, učinily úřady v tomto směru přísné opatření. Proveden soupis všeho zvířectva a zavedeny uzávěrkové listy, které sloužily k evidenci při nákupu a prodeji dobytka. Proto kupující i prodávající musel se dostaviti na obecní úřad k podepsání uzávěrkového listu, který byl vypsán trojmo. Jeden list dostal kupující, druhý prodávající a třetí zůstal na obci. Neznámý kupující musel svoji totožnost prokázati úředním dokladem. Obecní úřad, který vystavil uzávěrkový list, odeslal pak obecnímu úřadu místa pobytu kupujícího oznámení o koupi dobytka. Tento úřad pojal přikoupený kus dobytka do evidence a oznámení pak vrátil s potvrzením, že přikoupený kus dobytka byl zapsán.

Sběr papíru

            V létě nařízen sběr starého papíru a odpadových hmot. Mezi občany nebylo pochopení pro tento sběr a proto se velmi málo sebralo. Sběr prováděla školní mládež.

Lístky na cukroví

            V listopadu vydán zákaz volného prodeje cukrovinek. Zavedeny lístky na cukrovinky Příděl cukrovinek na 1 osobu bylo 10 dkg na měsíc.

Lístky na zelí

            I kyselé zelí bylo přidělováno na lístky, 2 kg pro osobu na měsíc. Pěstitelé zelí museli zelí rovněž odevzdati do sběrny. Za tím účelem sběrna s pěstiteli upisovala kontrakentní smlouvy, podle níž bylo nutno zelí odevzdati. Na trhu nebylo ke koupi žádné zelí a proto docházeli lidé zelí kupovati do naší vesnice.. Nákupy děly se převážně v noci. Prodávalo se zelí za 55 korun 1 q. Neoprávněný prodej zelí byl trestán pokutou až do 10000 korun.

            Koncem roku projevil se katastrofální nedostatek šatstva a obuvi. U dveří obchodů tvořily se fronty lidí, které policie rozháněla. Mnohdy přišlo i k výtržnostem.

            V tomto roce byla tuhá zima, zvláště v lednu. Vymrzly osevy, nedostatek

osiva. Opožděné jarní setí.

            V tomto roce zemřelo 13 obyvatel a narodilo se 29 dětí.

            Od sv. Anny do konce září nepršelo. Velké sucho, zem vyschlá až 1 m. Suchý podzim. Mírné teplo až do vánoc.

            Sdružení kat. Omladiny zakoupilo do místní kaple sochu sv. Václava. Svěcení sochy provedl p. Václav „řádů františkánů“ z Uh. Hradiště.