Právě připojeni - hostů: 63 
naves-02.jpg

Kronika rok 1955

dne .

ROK 1955

Počasí a úroda

            V zimním období střídavé počasí, ojedinělé noční teploty 15 stupňů pod nulou.

Jarní polní práce započaly kolem 10. dubna. V druhé polovině dubna téměř denně sněhové přeháňky. Polní práce následkem špatného počasí opožděny o celý měsíc. Sušení píce započalo až koncem června. Následkem chladného  a deštivého počasí průběh žní byl pomalý.

            MNV v opětovných hlášením místním rozhlasem žádal občany aby si navzájem vypomohli a také by pomohli při sklizni obilí zemědělskému družstvu, aby bohatá úroda byla včas a brzy sklizena. JZD ve žňových pracích vypomohla brigáda čsl. státních silnic a brigáda 20 členů pracovníků ministerstva vnitra z Uh. Hradiště. Společným úsilím v brzké době byly žně ukončeny.

            V neděli 30. srpna o 1 hod odpoledne přihnala se velká bouře a trvala až do 3 hod. Silniční příkopy nestačily pojmouti proudy vod a voda tekla po silnici do výše až 60 cm. V některých domech vnikla voda do stájí a obytných místností.

            Počasí na podzim bylo převážně deštivé. Polní práce konány s velkou námahou a obtíží. Vlivem špatného počasí opožděno kopání cukrovky. JZD pomáhali při polních pracích brigádníci z úřadů z Uh. Hradiště. Také někteří soukromě hospodařící zemědělci pomohli družstvu při kopání cukrovky.

            Úrodu zelené píce a obilí byla dobrá. Následkem deštivého počasí nebyly brambory a cukrovka řádně opracovány, což se projevilo na sklizni. Průměrný výnos z 1 míry činil 15 q brambor a cukrovky z 1 míry 50 q.

            Úroda zelí byla velmi dobrá. Z osázené plochy zelím sklizeno a prodáno 125 vagonů zelí v ceně 300 000 korun. Za 1 q zelí se platilo 25 korun. Výnos z 1 míry činil 100q. Od roku 1942 nebyla tak bohatá úroda zelí.

            Následkem deštivého počasí v době květeny ovocných stromů malá úroda jablek a hrušek. Trnek a durancijí urodilo se hodně. Ovoce však bylo na padeno puklicí švestkovou. Na ovoci byla usazena vrstva černě a ovoce pro jeho špatnou jakost nebylo možno v domácnosti zužitkovat. Ještě v prosinci, kdy byly již mrazy, bylo ovoce na stromech.

            V trati Bukovina, Zástaří a Doubrava vyskytla se na bramborovém porostu mandelinka bramborová. Proti tomuto škůdci bylo učiněno náležité opatření. Napadený porost byli zemědělci povinni posypat práškem „Dinocitem“, který je jediným ničícím prostředkem mandelinky.

Nákaza polní zvěře

            V době od srpna byli polní králíci napadeni nakažlivou chorobou „myxomatóza“. Napadení králíci oslepli na hlavě měli otoky růžového zbarvení, zduřelé obočí a zvětšenou hlavu. Členové myslivecké společnosti stříleli postižené králíky a zakopávali je. Touto  nákazou uhynulo na našem katastru přes 1500 králíků.

Obecní zřízení dříve

            Správu obce provádělo obecní zastupitelství. Vrchnost dovolovala občanům voliti ze sebe obecní úřad, který ovšem potvrzovala. Obecní úřad se skládal ze staršího a mladšího pudmistra. Starší pudmistr dostával od vrchnosti každou sobotu rozkazy a nařízení. Rychtář nebo-li fojt byl zástupcem vrchnosti v obci. Byl od všech platů a robot osvobozen. Zato však vypravoval ostatní poddané  na roboty, vybíral daně a odváděl je pak vrchnosti. Nebyl obyčejně od svých občanů milován a vážen.

            Menší krádeže na poli zjišťovali rolníci, kteří dávali návrh na pokutu. Daň byla vybírána v obci. Po zrušení roboty vybíral daň starosta obec a tuto odváděl bernímu úřadu.

            Do obecní knihy na obecním úřadě se zapisovaly svatební smlouvy, poslední vůle, kupy, výměnky a rozepře mezi sousedy. Obecní úřady vydávaly tehdy listy rodu, čili křestní listy.

Obecní soudnictví dříve

            Obecní soud rozsuzoval menší spory a provinění. Vesnickému soudu předsedal fojt. Soudili menší krádeže na poli pak urážky na cti a ublížení na těle. Trest po rozsudku se vykonal ihned.

            Pro sousedy byl nejmenší trest, že musel  zaplatit pivo (1/2 bečky). V obecním domě museli sedět u dveří a otvírat je sousedům. Hofeři byli odsuzováni k veřejné práci, házení příkop a opravování obecních cest. Největší ostuda pro odsouzeného byla, když musel s ukradenou věcí na veřejném místě státi uvázán u sloupu nebo v doprovodu obecního sluhy jenž na buben bubnoval , s ukradenou věcí po obci choditi.

            Pro ženské bylo největším trestem trdlice v níž byly otvory na sevření krku a rukou. Menší tresty byly zavření do šablony nebo bití holí.

Spor domkařů a sedláků

            Před rokem 1888 vlastnila obec v trati Polehradice (Boří) 26 ha borového lesa. Podle inventáře o obecním jmění měli právo majitelé domků v případě požárů žádati obecní zastupitelstvo v bezplatný příděl dřeva na opravu vyhořelého domku a svých usedlostí. Obec měla právo těžiti dřevo z lesa pro vlastní potřebu na opravu mostů a k podobným účelům. Těžiti dřevo na prodej nebylo dovoleno.

            Obecní zastupitelstvo, které v tom čase vykonávalo samosprávu obce usneslo se ve své schůzi dne 20. 8. 1881, aby dříví v lese bylo vykáceno a prodáno. Stržených peněz má býti použito na stavbu nové školy a kaple.

            V letech 1882 – 1883 bylo dříví v lese prodáno. Z utržených peněz ponechali si členové zastupitelstva 2500 zlatých a těmito penězi se rozdělili.

            Tehdejší obecní zastupitelstvo skládalo se výhradně ze sedláků. Dělníci a domkaři neměli právo býti voleni do obecního zastupitelstva.

            Domkaři a dělníci byli na štíru se sedláky a proto velmi bedlivě střežili a sledovali hospodaření obecního zastupitelstva.

V čele dělníků a domkařů stáli domkaři František Pícek č. 177, František Budík č. 131, Tomáš Vašíček č. 111 a Josef Hrdý č. 107. Jmenovaní proti nesprávnému jednání obecního zastupitelstva podali stížnost v roce 1890 zemskému výboru v Brně. Zemský výbor v Brně svým přípisem ze dne 14. 9. 1890 domkařům odpověděl. Předmět stížnosti od tamních domkařů u výboru zemského podaných tvoří to, že výtěžek kolem 2500 zlatých docílený za prodané dříví z vymítěného lesa Polehradice k lepšímu účtování byl usedlým na připadající na ně části obecních přirážek, které tito upraviti měli. Vzhledem k tomuto stavu věcí a hledě k ustanovením čl. 63 obč. řádu vedle kterých stran práva a míry účastenství v užitcích statku obecního se spravovati jest, že žádný jenž má právo k užitkům nemá bráti ze statku obecního většího užitku než-li pro dům a statek zapotřebí má leč, že by zvláštní titul právní dopouštěl. Stížnost domkařů jest odůvodněna a vidělo se výboru zemskému v dnešním sezení stížnosti domkařů průchod dáti a obecnímu zastupitelstvu naříditi, aby celý výtěžek z odprodeje dříví utržený dle ustanovení § 63 obč. zákona jakož příjem obec Mistřice účtovalo a účtování to v obecních účtech provedlo za rok 1890.

            Členové obecního zastupitelstva byli tito občané: František Šnajdar č. 78, starosta – Batůšek Jan č. 76, Josef Malina č. 20, František Knot č. 155, Jan Šnajdar č. 19, Ignác Malina č. 82, Štěpán Píštěk č. 24, Rajmund Kromsián č. 10, Josef Bilavčík, František Bilavčík č. 13, Josef Smolka č. 64, Jan Šimek č. 2 a Rajmund Kašný č. 7.

            Domkaři se dožadovali, aby obecní zastupitelstvo pronajalo jim pozemek Boří, že si jej zpravují na ornou půdu. Sedláci jejich žádost zamítli a to byl důvod k třídnímu boji mezi nimi. Sedláci se proti domkařům a dělníkům organizovali a provedli tuto akci. Pozemky Boří rozměřili na stejné díly v šířce svých pozemků, které sousedí po obou stranách Boří.

            Sedláci tímto sledovali jeden cíl, že obecní pozemek připadne majitelům pozemků Polehradice a Vrchy a aby domkaři nedostali do nájmu Boří. Domkaři a dělníci boj vyhráli. Sedláci museli pro dohodě obecního zastupitelstva pozemky pustit a obec dala pozemky do nájmu domkařům a dělníkům.

Hospodaření obce

            V řádném rozpočtu na výdaje rozpočtováno 84 260 korun. Z toho připadá na jednotlivé kapitoly:

Výdaje

Členové MNV                                   18 000 Kčs

Správa MNV                                     20 206 Kčs

Komunikace                                     24 500 Kčs

Na údržbu                                           2 035 Kčs

Veřejné osvětlení                               1 380 Kčs

Školství                                              13 253 Kčs

Kultura                                                 2 658 Kčs

Požární ochrana                                 2 727 Kčs

Celkem                                             84 260 Kčs

Příjmy

Daň domovní                                  22 477 Kčs

Poplatky z hospod. Zvířat                16 661 Kčs

Daň z představení                              2 728 Kčs

Poplatky ze psů                                     430 Kčs

Jiné příjmy                                         10 100 Kčs

Celkem                                             63 396 Kčs

Rozdíl 20 864 Kčs uhrazen ONV z vyššího státního přídělu.

 

Oslava 10. Výročí osvobození naší obce

            Dne 30. dubna konána oslava 10. výročí osvobození naší obce od fašistických německých okupantů slavnou Sovětskou armádou. Večer prošel lampiónový průvod od školy přes vesnici. Na návsi u pomníku padlých slavnostní proslov měl ředitel školy František Macenauer. Ocenil velké zásluhy a oběti, které pro náš národ přinesla slavná a hrdinná Sovětská armáda.

            Dvouminutovým tichem uctěna památka padlých vojínů v první světové válce a umučených občanů za německé okupace v německých koncentračních táborech. Slavnost ukončena zapěním státní hymny.

            Večer uspořádána v hostince školní mládeží a Svazem české mládeže Akademie. Pak následovala lidová veselice.

Oslava 1. máje

            Ráno o 6 hod hudební budíček. Sraz účastníků oslav u pomníku padlých. Společný odchod s hudbou k mlékárně, odkud byli účastníci odváženi autobusy do Uh. Hradiště. Odpoledne stavění máje na návsi a poté v pohostinství pořádána lidová veselice. Účast na oslavě průměrná.

Oslava 37. výročí VŘSR

            V pátek dne 5. listopadu konána oslava VŘSR. Na oslavě promluvil František Maceauer. Po projevu následovala žákovská besídka, jež obsahovala vhodné básně a písně. Besídka byla zakončena složením pionýrského slibu žáků IV. třídy. Po slibu promítnut film Syn pluku.

            Kromě členů Komunistické strany, účast z řad občanů malá.

Zahájení školního roku

            Nový školní rok zahájen slavnostním způsobem. U školy zazpívali žáci státní hymnu. Pak všichni žáci se svými rodiči a učiteli odešli k pomníku padlých k němuž žáci položili věnce.

            Zahajovací projev přednesl předseda MNV Abrahám. Další program byl ve škole. Vyučující učitelé: František Macenauer – ředitel, Miroslav Aron, Augustýn Lysoněk, Bernardina Bosáková a Milada Kroutilová. Školu navštěvovalo 148 žáků.

Kultura

            Dne 17. června sehrál ochotnický divadelní soubor v zahradě u Šuranského divadelní hru Jánošík. Toto představení přišli zhlédnout naši občané a také mládež z okolních vesnic. Představení bylo přítomno na 1500 osob. Na požádání Osvětové besedy v Bílovicích, sehráli ochotníci divadlo také v Bílovicích.

            Svaz mládeže nemá zájem o kulturní činnost a omezuje se toliko na taneční zábavy.