Právě připojeni - hostů: 45 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 1957 - 1958

dne .

ROK 1957 – 1958

Volby do národních výborů

            V neděli dne 15. května 1957 konány volby do národních výborů. Za poslance do KNV zvolen František Magdálek rodák mistřický. Do ONV byl zvolen Leopold Štěpaník. Do MNV byli zvoleni: Tichoň Jaroslav č. 86, Abrahám Oldřich č. 8, Blaha Alois č. 58, Maňásek Alois č. 246, Osoha Josef č. 196, Hromeček Antonín č. 172, Knot František č. 214, Dostálek Metoděj č. 241, Močička Josef č. 50, Magdálek Josef č. 23, Polášek Jindřich č. 63, Jurák Stanislav č. 132, Ondrůšek Ignác č. 236, Mahdalová Anežka č. 127, Pastyříková Anna č. 33, Sedlář Antonín č. 228.

            Předsedou MNV byl zvolen Pochylý Martin č. 275. Tajemníkem MNV byl zvolen Sedlář Antonín č. 228.

Politický život v obci

            Politický život v obci řídila základní organizace Komunistická strana, která má 96 členů. Od roku 1945 do roku 1950 byl předsedou strany Mikoška František č. 201. Od roku 1951 do 1954 Abrahám Oldřich č. 8. V roce 1955 – 1956 Dalajka Josef č. 105, rodák ze Zlámance. V roce 1957 Žiška Josef č. 185, v roce 1958 Jurák Stanislav č. 132, v roce 1959-1960 Žiška Josef č. 185, v roce 1961-1962 Zvonek Antonín – učitel na zdejší škole, v roce 1963-1964 Abrahám Oldřich č. 8.

            Rok byl celkem mokrý a chladný. Ve žních mnoho pršelo, proto sklizeň pokračovala velmi pomalu. Stroje nebyly pilně využity. Pracovalo se více ručně. Výnosy cukrovky byly slabé, poněvadž cukrovka v době deštivého počasí byla špatně opracovaná. Poměr k zemědělskému družstvu nebyl správný. Lidé pohlíželi na družstvo jako na vše jim cizí.

Počasí a úroda

            Členové družstva nebyli schopni veškeré polní práce včas konati. Na výpomoc ve špičkových pracích přijížděli brigádníci z patronátního závodu z Uh. Hradiště. Také školní mládež vypomáhala při sběru brambor a ničení plevele v kulturách. Podle výsledku práce vypadala jednotka 8,40 korun. Členové družstva byli samí kovozemci.

Návštěva Sovětské delegace

            V roce 1957 dne 9. července přijela do Prahy stranická a vládní delegace vedena předsedou rady ministrů Chruštěvem.

Za svého pobytu u nás navštívili důležitá místa a závody. Dopřáli našemu lidu nových úspěchů v budování nového socialistického Československa, v boji za mír a přátelství mezi národy.

            Dne 13. listopadu 1957 zemřel pro krátké nemoci prezident Antonín Zápotocký. Téhož dne večer konala se v pohostinství veřejná smuteční schůze k uctění památky zemřelého prezidenta. O životě a díle zesnulého prezidenta promluvil ředitel státních silnic Kubešek.

            Dne 18. 11. 1957 v den pohřbu prezidenta Zápotockého uspořádána smuteční tryzna k uctění památky . Smuteční oslavy byli přítomni poslanci MNV. Z řad občanů byla účast malá. Zúčastněni byli převážně členové Komunistické strany. Pionýři měli čestnou stráž.

Hospodaření obce

            Obecní rozpočet jest vázán na vlastní příjmy, na příjmy z vyššího rozpočtu, které přiděluje stát.

Daň domovní             21 500 Kčs

Poplatky ze psů                       3 500 Kčs

Poplatky z hosp. zvířat         27 000 Kčs

Daň z představení                   1 000 Kčs

Jiné poplatky                           1 000 Kčs

Zrušené dávky                         3 300 Kčs

Příděl od ONV                      17 600 Kčs

Na investice                          40 000 Kčs

Celkem                                  116 100 Kčs

Odměna tajemníka a předsedy MNV ční              20 600 Kčs

Správa MNV                                                     22 000 Kčs

Běžné výdaje                                                   72 100 Kčs

Celkem                                                          116 100 Kčs

Socializace vesnice

            Družstvo převzalo do společného obhospodařování obecní pozemky v trati Boří ve výměře 25 ha a pozemky v Chrasti ve výměře 10 ha. Provedena arondace (zcelování) půdy soukromých zemědělců v trati Bolehradice ve výměře 36 ha. Z dříve z rozdrobených úzkých polí vznikl jeden velký hon. Majitelům pozemků, které byly včleněny do jednoho honu na jejich přání byla provedena záměna půdy v jiných tratích katastru obce. Byla jim přidělena půda těch majitelů pozemků, kteří vlastnili pozemek na našem katastru a bydleli v jiných obcích, pozemky sami neobdělávali, ale měli je v nájmu.

            Někteří zemědělci, převážně kovozemědělci, nežádali výměnu půdy a proto se jim zmenšil jejich závod. O výměně a náhrady půdy s majiteli pozemků jednala arondační komise. Při jednání docházelo ze strany majitelů k neshodám, protože zemědělci dožadovali se stejné kvalitní třídy a přibližné vzdálenosti od vesnice.

            Zemědělské družstvo převzala do nájmu na dobu 6 let zemědělský závod ve výměře 6,38 ha Isidora Bilačíka č. 47, závod Aloise Maliny č. 54 s výměrou 2,54 ha, závod Jana Šnajdary č. 262 s výměrou 5 ha a závod Františka Kromsiána č. 142  s výměrou přes 5 ha.

            K převzetí došlo z těchto důvodů: Jmenovaní již po několik let neplnili své dodávkové povinnosti jak v rostlinné tak i v živočišné výrobě. V pořádku neplatili daně, dávky a poplatky. Za narušování 5ti letého plánu byl Isidor Bilavčík potrestán odnětím svobody na 1 měsíc a Alois Malina peněžitou pokutou. Nebylo u nich předpokladu, že by se polepšili, přesto, že s nimi bylo na MNV několikrát jednáno, aby občanské povinnosti vůči státu a naši společnosti plnili. Proto zemědělské družstvo převzalo jejich zemědělské závody jako úpadkové do nájmu.

            Bilavčík Isidor nastoupil v družstvu do práce jako kočí. Družstvo nemá dostatek stájovacích prostorů pro vepřový dobytek, plánuje postaviti vepřín.

Úprava obce

            V roce 1957 byla provedena úprava strže před domem č. 47. Aby se vyrovnala ostrá zatáčka v tomto úseku silnice, byla provedena kanalizace v délce 80 m. Na povrch betonových rour nasypána hlína výše 1 m. Hlína byla dovážena z Kněžpole nákladními auty od vodotechny zdarma.

            Úpravné práce prováděli občané zdarma. Od č. 68 až k č. 223 byla vybudovaná kostková silnice v délce 186 m nákladem 30 000 korun. Kámen dovážen z Lučence na Slovensku. Hrazení bystřin v Bojkovicích provedlo úpravu strže. Byl postaven jeden opěrný stupeň. Na těchto pracích má velkou zásluhu zedník František Polášek č. 231, který řídil všechny práce.

Oslavy

            Oslavy 1. máje nebyly letos v Uh. Hradišti, ale v Bílovicích. Průvod vyšel od školy k pomníku padlých, kde ředitel školy František Macenauer vzpomněl 12. výročí osvobození naší vesnice Rudou armádou.

            Účast občanů na oslavách byla velmi malá. Školní mládež byla zúčastněna v plném počtu.

V roce 1957 následkem silných mrazů pomrzlo veliké množství švestek a durancií. Po krásných stromových alejí kolem polních cest zůstala poušť.

Počasí a úroda

            V roce 1958 v lednu byla zima dosti mírná. V únoru byly silné sněhové vánice. Mrazy až  – 30 stupňů. Studené počasí trvalo ještě v březnu až do poloviny dubna. Setí jařin započato v druhé polovině dubna. Od května až do konce července jen časem slabé deště. Ve žních bylo příznivé počasí, takže žňové práce probíhaly úspěšně. Úroda plodin dobrá, zejména zelí. Fruta v Kunovicích a obchod se zeleninou v Uh. Hradišti vykoupily 73 vagónů zelí za 280 000 korun.

Sociální poměry

            Téměř všichni občané dobře žijí, slušně se oblékají a slušně bydlí. V žádné domácnosti dnes neuvidíme na oknech zavěšeny místo záclon fěrtůšky a nebo nevkusné kusy plátna, jako dříve. Lidé se starají také o zábavu v domácnostech. Kupují rádiové příjímače, kterých jest v obci 320 kusů.

            Ve čtyřech domácnostech mají televizory. Také v jídle si  lidé dopřávají. V Jednotě potraviny bylo v tomto roce vykoupeno potravin a spotřebního zboží za 2 000 300 korun.

            Drůbež na trh skoro nikdo nenosí, tuto lidé spotřebují sami doma. V dřívějších dobách poráželi vepře pro sebe jenom sedláci a někteří domkaři. Děti chudých rodičů chodily k sedlákům na ovarovou polévku. Letos bylo v obci provedeno 254 domácích porážek, to značí, že v každé rodině byla domácí porážka.

            Vliv na zvýšení životní úrovně mají celostátní dobré hospodářské poměry. Každý jedinec bere podíl z výsledků společné práce naší socialistické společnosti.

Založení Komunistické strany

            Komunistická strana byla v obci založena v roce 1921. Stranu založil Josef Bilavčík č. 230 a byl její předsedou. Do strany se přihlásilo 10 členů, dělníků. Členové strany nebyli oblíbeni mezi občany a pohlíželi na ně jako na nepřátele lidu. V době nezaměstnanosti, kdy dělníci dostávali  žebračenky v hodnotě 10 korun na týden, komunistům tyto žebračenky byly odpírány a bylo jim řečeno, aby jim dalo podporu komunistické Rusko.

            V době nezaměstnanosti neměli členové strany peněz na placení příspěvků, proto byla strana rozpuštěna.

            V roce 1933 byla strana přičiněním Josefa Bilavčíka a Antonína Tichoně znovu založena a měla20 členů.

            V roce 1937 v obecních volbách šla strana samostatně do voleb. Dostala jeden mandát a předseda strany Josef Bilavčík byl členem obecního zastupitelstva.

            V roce 1938 byla strana celostátně rozpuštěna a členové strany zapojili se do ilegality.

Školství

            V roce 1958 byl ředitel zdejší školy František Macenauer přeložen jako ředitel školy do Nedachlebic. Na zdejší škole působil 16 roků. Za svého působení staral se o zvelebení školy. Byl dobrý kulturní pracovník, hlavně v divadelnictví. S ochotnickým divadlem nacvičil každý rok 1 až 2 divadla. Jeho odchodem zanikla úplně kultura v obci.

            Musím podotknouti, že MNV nezachoval se vůči němu taktně. Nezhodnotil veřejně jeho záslužnou práci ve škole i ve veřejném životě jako kulturní pracovník.

            Jeho nástupcem byl jmenován Bohumil Matulík z Uh. Hradiště, který denně dojížděl autobusem z Uh. Hradiště.

            Osvětová činnost se velmi málo v obci rozdíjela. Byly pořádány přednášky zemědělského zaměření, zdravotní přednášky. Návštěva na přednáškách bývala celkem malá.

            V obci je místní knihovna, která čítá na 600 svazků. Počet čtenářů je malý. O socialistickou četbu zemědělci nemají zájem, jedině někdo z řad dělníků.

Zdravotní poměry

            Zdravotní službu prováděl obvodní lékař Dr. Dostálek v Uh. Hradišti. Z epidemií, které se vyskytly byla chřipka a několik případů žloutenky. Průběh onemocnění byl vždy klidný, epidemie přešly bez smrtelných následků. Vyskytlo se několik případů rakoviny se smrtelným zakončením.