Právě připojeni - hostů: 77 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 1979 - 1985

dne .

ROK 1979

Činnost MNV

            V roce 1979 byly radou MNV a plenárním zasedáním provedeny změny v některých komisích. Pro špatnou činnost byla zrušena komise pro mládež a tělovýchovu. Členové byli rozděleni na práci v jiných komisích. Dále v komisi finanční byla provedena změna předsedy. Za Vašíčka byl zvolen Malina Zdeněk. Taky komise ochrany veřejného pořádku má od letošního roku nového předsedu. Stal se jím Bilavčík Antonín. Svoji činnost v NV přestali vyvíjet poslanci Horký Lubomír a Špaček Miloslav.

            Rada MNV se zabývala v letošním roce i změnou pracovnice MNV, kde Vardanová dlouhodobě byla ve stavu nemocných a to od 15. ledna do 15. prosince. Po tuto dobu její práci vykonávala Šáchová Jitka – vedoucí školní jídelny při MŠ. V tomto roce se sešla rada MNV na 20 řádných schůzích, konalo se 5 plenárních zasedání a 2 veřejné schůze občanů. Na všech těchto schůzích a zasedání byly řešeny úkoly vyplývající z volebního programu a politicko – organizačního zabezpečení rozpracovaného na podmínky místní organizace KSČ a MNV, které vznikly ze závěrů XI. plenárního zasedání ÚV-KSČ a XV. sjezdu KSČ.

            Jedním z úkolů přijatých opatření bylo seznámení poslanců komunistů i bezpartijních se závěry pléna ÚV-KSČ. Poslanci byli seznámeni na členské schůzi VO-KSČ dne 13. dubna, občané s usnesením byli seznámeni na veřejné schůzi konané 28. dubna. Hlavním obsahem je zabezpečování aktivní účasti pracujících na řízení státu, hospodářského a společenského života. Na činnosti národních výborů se podílejí všichni funkcionáři, poslanci i aktivisti. Práce poslanců je vysoce odpovědná, proto v tomto roce byla několikrát hodnocena aktivita poslanců a důvěra voličů k jejich práci. Z neplnění úkolů byly prováděny i změny v komisích.

Hodnocení práce jednotlivých komisí a občanského výboru

Rada MNV i v letošním roce řídila práci sedmi komisí.

Komise místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu

            Tato komise se po celý rok scházela na své schůze celkem pravidelně a řešila úkoly vyplývající z její činnosti jako je zlepšení služeb občanů. Členové se pravidelně zúčastňovali kontrol prováděných v provozovnách Jednoty.

            Spolu s funkcionáři MNV se podíleli na intervencích s dodavateli, hlavně v oblasti zásobování zeleninou a v době, kdy někteří naši občané podlehli horečnému nákupu v domnění, že budou zvýšeny ceny potravin. Členové rovněž řešili zásobování všech prodejen v obci potravinářským zbožím. Vzhledem k energetické krizi komise musela řešit otázku úspory elektrické energie a v důsledku úpravy pracovní doby v závodech i otázku dopravy občanů do zaměstnání. Na základě dobré práce všech členů komise bylo v tomto roce zlepšeno jak zásobování prodejen, tak i úspěchy byly docíleny i na úseku dopravy, kde byly zavedeny nové čtyři autobusové spoje na Gottwaldov i na Uh. Hradiště. Tuto dobrou práci na veřejné schůzi ocenili i občané.

Komise výstavby

            Přestože komise výstavby je jednou z nejdůležitějších komisí národního výboru, svou práci po celý rok nevykonávala dobře. Nově zvolený předseda nesvolával schůze a tím i práce ostatních členů upadala. Úkoly, které měla komise zajišťovat, hlavně při akcích „Z“ projednávala rada MNV a prováděla konkrétní opatření k dokončení rozestavěných akcí.

Komise zdravotní a sociální

            Důležitou roli v oblasti sociální politiky vykonává komise zdravotní a sociální. Rovněž i v tomto roce byla poskytnuta doplňková péče přestárlým občanům v částce 14 000,- korun ne již ve formě zaplacení přídělu uhlí, ale zasláním finanční výpomoci. Tato péče o důchodce je občany velmi kladně hodnocena. Členky komise provádí návštěvy u přestárlých a nemocných občanů upoutaných na lůžko, u neúplných rodin s dětmi i rodin invalidních důchodců. V letošním roce bylo navštíveno 8 rodin s nemocnými občany, 5 neúplných rodin s dětmi a dětí invalidních důchodců. Nemocným jsou předávány malé balíčky v hodnotě 30,- korun jako pozornost. Dále členky komise provedly návštěvu u Juzalové Boženy, která je umístěna v domově důchodců v Lukově a jejich dětí v dětském domově ve Vizovicích. Komise úzce spolupracuje s místní organizací Českého červeného kříže, kde pozornost byla zaměřena na vybavení lékárniček a rozšíření služby dětského lékaře dr. Štěničky, aby prováděl ordinaci pro děti do 15 let a ne jak tomu bylo pro děti do 6 let. V tomto roce byla provedena i úprava všech důchodů. Byla to náročná práce pro členky komise i pracovnici a funkcionáře MNV. Vždyť jen oprav muselo být provedeno u 120 důchodců. Po dlouhém jednání se podařilo funkcionářům MNV a předsedkyni komise umístit paní Macháčkovou Anežku čp. 126 do Domova důchodců v Buchlovicích. Práce komise je velmi obsáhlá, avšak pod vedením její předsedkyně Vašíčkové Vlasty byly i v tomto roce úkoly splněny svědomitě a se vší odpovědností.

Komise školská a kulturní

            Na úseku školství a kultury byly projednávány a zabezpečeny různé akce. Komise za vedení Mikulky měla v tomto roce vzestupnou tendenci jak při přípravě různých oslav, tak i při vyřizování žádostí do MŠ. Dobře byla připravena rozhlasová relace k oslavám Vítězného února. Zde je třeba vyzvednout aktivitu učitelek a žáků místní ZDŠ, kteří celou akci připravili. Dále to byla oslava MDŽ, oslavy osvobození naší vesnice Rudou armádou, 1. Máj, VŘSR a další. Občany byly dobře hodnoceny předmájové oslavy i samotné oslavy 1. Máje, na kterých byla velká účast občanů. Taky výzdoba naší vesnice pře 1. Májem byla velmi pěkně provedena a komise dobře hodnotila práci SSM.

Komise ochrany veřejného pořádku

            Při hodnocení práce komise radou MNV bylo konstatováno, že schůzová činnost komise v tomto roce nebyla dobrá. Z 12 plánovaných schůzí bylo uskutečněno devět. Tato skutečnost byla zapříčiněna hlavně stagnací předsedy komise Horkého, který schůze komise vůbec nesvolával. Schůze byly zajišťovány tajemníkem komise Bilavčíkem Antonínem čp. 87, který byl v průběhu II. pololetí zvolen za předsedu komise. Komise řešila v tomto roce 13 přestupků. V jednom případě byla udělena pokuta 100 korun, v jednom případě pokuta 500 korun, v sedmi oznámeních udělila komise důtku a jeden přestupek nebyl projednáván, neboť se jednalo o občansko – právní věci a celá záležitost na doporučení komise byla projednávána u soudu. Mimo projednávání přestupků se členové komise zúčastňovali preventivních prohlídek  komínů, kde zajišťovali odstranění závad.

            Dále komise provedla školení řidičů – amatérů za pomoci SVAZARMU. I když se školení zúčastnilo hodně řidičů komise s účastí spokojena nebyla, poněvadž účast řidičů malých motocyklů byla velmi slabá. Další prací komise byla kriminalita mládeže a dodržování vyhlášky o zákazu nalévání alkoholických nápojů mladistvím. Nebylo shledáno žádných závad.

Komise finanční

            Tato komise i v letošním roce se výhradně zabývala finanční politikou MNV.

Na svých schůzích členové prováděli kontroly vyměřování daní a poplatků, jejich placení, schvalování rozpočtu MNV a další problematiky týkající se finančního hospodaření MNV.

            Koncem roku byla na radě MNV projednána otázka změny předsedy komise finanční, kde za Malinu, který přešel do komise ochrany veřejného pořádku byla navržena a schválena Šimková Františka čp. 18.

Sbor pro občanské záležitosti

            Pod vedením nového předsedy kterým se stal Mikulka Otakar čp. 326, Sbor pro občanské záležitosti i v tomto roce pokračoval ve své započaté činnosti z předcházejících let. Jeho práce je dost obsáhlá a je zajišťována v osobním volnu členů. Vítání dětí do života bylo provedeno čtyřikrát. Celkem bylo uvítáno 18 dětí, z toho byly vítány tři děti jen na MNV, bez opakovaného obřadu. Na tuto akci chodí členové osobně zvát rodiče dětí a rovněž jsou zváni písemně zástupci závodů ve kterých rodiče dětí pracují. Vítání dětí do života má v naší obci důstojný ráz a rodiče s touto akcí již počítají. V letošním roce, který byl vyhlášen za „Mezinárodní rok dítěte“ malé upomínkové dárky předávaly vítaným dětem taky členky Českého svazu žen. Tento obřad je provázen živou hudbou kterou zajišťuje učitelka MŠ Polášková z osady Javorovec. Mezinárodní den žen připravoval SOZ ve spolupráci s komisí školskou a kulturní. Oslavy se konaly v místním pohostinství za účasti žáků ZDŠ, MŠ a mladých požárníků. Oslava měla důstojný ráz.

            Další větší akcí je předávání občanských průkazů a skládání pionýrského slibu. Jak je již v naší obci zvykem, sraz všech pozvaných i ostatních občanů byl u školy, kde koncertuje hudba vedená kapelníkem Antonínem Poláškem. Po seřazení průvodu všichni odejdou k pomníku padlých, kde se provádí slavnostní slib pionýrů. Po ukončení této akce se koná v obřadní místnosti na MNV slavnostní předávání občanských průkazů. Obě akce byly uskutečněny 9. května na počest osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou. Pionýrům i žákům jsou předány malé dárky os SOZ i od členek Dohlížecího výboru Jednota. Ve spolupráci SOZ a ČSŽ je pro žáky kterým jsou občanské průkazy předávány zajištěn zájezd do Divadla pracujících v Gottwaldově. Žáci i rodiče kteří se slavnosti zúčastní na tuto rádi vzpomínají. V tomto roce oslavovali naši občané dvě zlaté svatby. Členové SOZ navštívili oslavence doma a předali jim malý dárek. Zlatou svatbu slavili manželé: Jindřich a Anna Poláškovi čp. 63, Josef a Božena Kocábovi čp. 134.

            Velkou akcí byla také beseda s důchodci. Členové zvali na tuto slavnost důchodce osobně. Konala se v sále pohostinství kde důchodcům vyhrávala dechová hudba a žáci MŠ a ZDŠ měli kulturní vystoupení. Předseda MNV seznámil přítomné s budovatelskou činností v obci. Pak bylo důchodcům podáno malé občerstvení.  Tato beseda byla velmi kladně hodnocena všemi občany, těší se velké pozornosti, že naše socialistická společnost nezapomíná ani na přestárlé občany. Taky při významných životních jubileích jako je 80, 85, 90 a více let jsou občané navštěvováni.

            V měsíci září byla uspořádána beseda s rodáky ročníku 1929. Rovněž tato akce dle vyjádření účastníků měla vysokou úroveň. Účastníci besedy prohlédli si obec a konstatovali, že budování naší obce hodně pokročilo a její vzhled je stále zlepšován. Porovnání prováděli hlavně ti rodáci, kteří v naší obci delší dobu nebydlí.

            Mimo tyto větší akce prováděli členové SOZ ještě další besedy. Byla to beseda s branci, rodiči prvňáčků, učiteli při oslavě „Dne učitelů“, při úmrtí občanů byly prováděny oznámení do místního rozhlasu a konání pohřbu a další drobné akce.

Občanský výbor v osadě Javorovec

            Předsedou občanského výboru i v tomto roce byl Hájek František. Činnost OV byla zaměřena na získávání občanů na pomoc při budování celoobecního vodovodu. Přestože žádná jiná akce se v osadě Javorovci neprováděla ani na tuto pomoc se OV mnoho nezapojil. Brigádnická pomoc byla konána samými občany.

Budovatelská činnost

            Letošní práce na dokončení vodovodu a MŠ byla vzhledem k nepříznivému počasí velmi opožděna. Práce na těchto akcích byly zahájeny až v měsíci květnu. V jarních měsících byla provedena pouze demolice objektu čp. 26 na výstavbu nákupního střediska.

            V měsíci dubnu bylo započato s hloubením rýhy pro vodovod ve Hlodech v osadě Javorovec. Byla to trasa dlouhá 450 m a podle vyjádření bagristů i velmi obtížná na výkop, neboť tento se prováděl ve skále. Tato trasa byla i dobře obsazena brigádníky i přesto, že zde není dostatek občanů. Ihned po předání bylo započato s výkopem další trasy a to od Knota čp. 319 po Juřenu čp. 323. Na této trase byla provedena inspekce vedoucím odboru výstavby ONV a pracovníkem Ministerstva financí, kteří se na místě přesvědčili o velmi složité situaci při hloubení a kladení potrubí v tak členitém terénu jako je v Javorovci. Dále to byla trasa od Vlachynského čp. 316 pro Švecoco č. 311. Výkop a budování této trasy bylo nejhorší z celého budování vodovodu, poněvadž úsek vede podél zdi rodinného domku Vranové čp. 318. Zde se ihned po výkopu po krátkých úsecích potrubí pokládo. Ihned lemovalo a provádělo se zahrnutí aby se rodinný domek nesesul. Byla to práce velmi namáhavá.

Taky se pokračovalo v práci na horním vodojemu. V dubnu byl celý vodojem vyčištěn, spodek pro montážní šachtu byl vybetonován, provedena vyzdívka montážní šachty, zaarmování armaturní komory a betonáž.

            V květnu bylo oploceno staveniště kde je uskladněn materiál. Pak se pokračovalo na výstavbě zrychlovací stanice. V tomto roce byl proveden výkop, armování spodní části a betonáž celého dna. Po zabetonování se provádělo odkanalizování a to jak cele zrychlovací stanice, tak zároveň odpadních šachet. Pak se provedlo vyzdění, zašalování věnce, zaarmování a zabetonování a byly položeny stropní panely. Většinu těchto prací prováděla stavební skupina ve které jsou důchodci: Pochylý, Pastyřík, Kocáb, Medek a další. Vedoucím této skupiny byl v tomto roce Čech Josef z Uh. Hradiště. Práce na terénních úpravách u MŠ taky pokračovaly, ale ne v takovém tempu jak by to bylo nutné, takže některé práce nebyly ani do konce roku provedeny. Bylo to zaviněno i špatnou prací komise výstavby, i když její členové budovali ochrannou zídku na přírodním výletišti. Tato zídka byla nutná, poněvadž se musel uzavřít celý areál přírodního výletiště, aby děti nepoškozovaly majetek MNV.

            Ze zápisu vidíme, že i v tomto roce byla práce na úseku budovatelské činnosti dobrá, avšak na dokončení rozestavěných akcí předchází mnoho úkolů do příštího roku.

Rozpočet MNV

 

rozpočet

Plnění

Daň zemědělská

12 100

10 248

Daň z příjmu obyvatel

3 200

548

Daň domovní

45 500

46 784

Poplatek ze psů

3 000

2 930

Správní poplatky

1 000

135

Vlastní příjmy

64 800

60 645

Dotace od ONV

208 700

208 700

Příjmy z Fondu rezerv a rozvoje ONV:    533 000,-

V plnění příjmů nebyl stanovený rozpočet dodržen, poněvadž rozpočet byl stanoven ve vyšších částkách než byla daň vyměřena poplatníkům v přiznáních k dani, které vyhotovuje MNV dle skutečnosti.

Další složkou rozpočtu MNV jsou výdaje dle jednotlivých kapitol:

Kapitola

rozpočet

Čerpání

38 000

149 268

ZDŠ

44 800

29 546

Školní jídelna

115 000

104 085

Příspěvek Osvětové besedě

1 000

------------

Sbor pro občanské záležitosti - dárky

2 500

1 378

Český svaz požární ochrany

500

263

SPOZ – na úpravu zevnějšku

1 000

------------

Poslanci MNV

55 200

74 794

Vnitřní správa – provoz MNV

74 000

74 131

Příspěvek 1% pro ROH

----------

1 028

Doplňková péče pro důchodce

14 000

13862

Veřejné osvětlení

42 000

28 211

Akce „Z“ – MŠ, vodovod

446 000

329 900

Čerpání celkem

840 000

806 469

Z přehledu čerpání výdajů vidíme, že některé kapitoly byly přečerpány. Tyto rozdíly jsou vyrovnávány koncem roku jednotlivými odbory ONV při konečném vyúčtování.

Činnost společenských organizací, Osvětové besedy a lidové knihovny

            Největší akcí společenského, kulturního a politického významu v naší vesnici bylo 80. výročí založení požárního sboru. Tato akce byla místním výborem Českého svazu požární ochrany dobře připravena. Konala se v neděli 15. července. Těchto oslav se zúčastnili i vzácní hosté: náčelník Hlavní správy ppl. Ing. P. Stoklásek, náčelník Okresní inspekce požární ochrany mjr. Z. Žáček, předseda Okresního výboru svazu požární ochrany J Hasoň, okresní velitel J. Pavlas, velitel veřejného požárního útvaru Uh. Hradiště J. Červinka, předseda MNV J. Březina, hosté z družební obce Částkovce okr. Trenčín a další.

            Oslavy byly zahájeny položením věnce k pomníku padlých. Poté následovala slavnostní schůze v budově MNV, která byla zahájena kulturním programem mladých požárníků. Hlavní referát přednesl předseda ZO SPO  Tichoň. Nejúspěšnější členové byli za svou činnost odměněni svazovými vyznamenáními. Nejvyšší svazové vyznamenání „Medaili za mimořádné zásluhy“ obdržel z rukou náčelníka hlavní správy ppl. Ing. P. Stokláska velitel jednotky Polášek František čp. 45. Závěr této slavnostní schůze provedl ppl. Ing. P. Stoklásek, který ve svém hodnocení poděkoval všem za dlouholetou práci, jejímž cílem je chránit náš společný majetek.

            Po společném obědě byla provedena ukázka dřívějšího hašení požáru, kterou převedli muži ze ZO SPO Nedachlebice. Při poplachovém cvičení byl zapojen celý okrsek č. 2 – Bílovice, Nedachlebice, Topolná, Včelary, Kněžpole, Javorovec a Mistřice. Ukázku moderní techniky předvedl veřejný požární útok Uh. Hradiště. Oslavy byly ukončeny na přírodním výletišti za MNV taneční zábavou.

            ZO SPO Mistřice má 80 členů, z toho čtyři ženy. Řadu let se jim daří práce s mládeží. Od vyhlášení první celoroční „Hry plamen“ jsou v této vždy zapojeni naši mladí požárníci. Tato organizace nepracuje jen na úseku požárním, ale i při plnění volebních programů v obci, pomáhají JZD při sklizni sena z nedostupných míst a v této pomoci jsou po několik let mezi prvními v okrese. Před konáním oslav provedli betonáž prodejních stánků na přírodním výletišti a úpravu s vyčištěním výletiště. Ať se jedná o jakoukoliv práci, je na ně vždy spolehnutí.

            Z další činnosti společenských organizací lze dobře hodnotit v tomto roce přípravy a politický dosah členských schůzí DV Jednoty, zvláště v souvislosti s ochutnáváním výrobků studené kuchyně. Dále lze vyzvednout z kulturních akcí zájezdy pořádané Českým červeným křížem a Dohlížecím výborem Jednoty.

            V závazcích složek Národní fronty se však nedaří provádění přednáškové činnosti. I když je složkou NF a lektorem přednáška velmi dobře připravena, účast občanů je velmi malá.  V politické práci to byly hlavně členky Českého svazu žen, které odeslaly svoji protestní rezoluci tohoto znění:

„My, členky základní organizace Českého svazu žen v Mistřicích, se vší rozhodností odsuzujeme vpád čínských vojsk do Vietnamu. Jako ženy a matky dětí dvojnásob prožíváme utrpení vietnamských žen, které po několika málo letech práce v míru prožívají opět hrůzy války spolu se svými dětmi.

Protestujeme proti čínskému vpádu do Vietnamu a žádáme okamžité ukončení této agrese.

Mír pro ženy, děti, pro obyvatele Vietnamu!“

Na kulturním vyžití našich občanů se podílejí všechny společenské organizace, konáním tanečních zábav. V tomto roce se konaly taneční zábavy těchto organizací:

ČSPO Mistřice                                     2

SRPŠ                                                 1

TJ Sokol                                             3 – Slovácké hody s právem

ČČK                                                  1

SSM Mistřice                                       1 – stavění máje

Český svaz ovocnářů a zahrád.            1

Myslivecké sdružení                             1

Není to jenom kulturní a politická činnost kterou složky Národní fronty v tomto roce vyvíjely. Jsou to i společná hlášení a závazky, které členové uzavírají na pomoc při plnění volebního programu a na budování vlastních zařízení a pomoc Jednotnému zemědělskému družstvu.

Byly uzavřeny a u většiny složek splněny i překročeny tyto závazky:

ČSPO Mistřice                                       700 hodin

ČSOZ                                                   300

Myslivecké družení                               2200

ČSŽ                                                    350

Dohlížecí výbor Jednoty Mistřice             110

ČSČK Mistřice                                      400

Dohlížecí výbor Jednoty Javorovec        570

SVAZARM                                           1110

Další složkou, která se v letošním roce podílela na kulturním vyžití našich občanů je osvětová beseda, která pravidelně pořádá zájezdy našich občanů do Slováckého divadla v Uh. Hradišti kde jsou předplaceny vstupenky na divadelní hry.

            Taky spolupráce OB s místní hudbou vedenou kapelníkem Poláškem Antonínem byla v letošním roce velmi dobrá. Osvětová beseda řídila i činnost místní lidové knihovny. Pod vedením knihovnice Žižkové vyvíjí knihovna v naší obci velmi dobrou činnost. Knihy se půjčují každý čtvrtek od 16:30 do 19:00 hodin. Stav knihovního fondu ke konci roku byl 2799 knih. Stav čtenářů v tomto roce je 112 členů. Knihovnu navštívilo 675 čtenářů a každý z nich si vypůjčil v průměru 3 knihy.

Činnost školských zařízení

            V průběhu roku došlo ke změně ředitelky v MŠ, kde Martiňáková – Dýnková odešla na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila Mikušová z Uh. Hradiště. Stav dětí jak v MŠ tak i ve školní jídelně se v tomto roce podstatně zvýšil oproti minulému roku. Rodiče mají stále větší zájem o umístění a maminky když ví, že je o jejich děti dobře postaráno nastupují do dřívějších zaměstnání.

            Taky v ZDŠ po odchodu Zvonka do důchodu byla jmenována za ředitelku učitelka Jarmila Jánošová čp. 50. Nová ředitelka se dobře stará aby i v naší škole se zlepšilo prostředí. V tomto roce byly v celé škole provedeny nátěry oken a některé učebny vymalovány.

Průběh roku – počasí a úroda       

            Nový rok byl překvapením pro všechny občany. Ještě na silvestra 31. Prosince 1978 bylo večer poměrně teplé počasí. Avšak ráno se všichni probudili do mrazu a zimy. Teploty se pohybovaly až do 20stupňů pod nulou. Déšť, který padal se ihned proměnil v mrznoucí povlak a nebylo možno přejít přes silnici. Tato náhlá změna počasí se projevila kalamitou hlavně v národním hospodářství. Hlavně byla postižena energetika, poněvadž vagóny s uhlím zamrzly a nemohly být dopraveny do elektráren. Taky těžba uhlí byla velkými mrazy omezena. Z těchto důvodů byly na školách prodlouženy zimní prázdniny až do konce i. pololetí školního roku. Televizní vysílání bylo omezeno jen na večerní hodiny, přes den televize nevysílala. Dalším problémem bylo zásobování domácností uhlím. Ve všech odvětvích národního hospodářství byla upravena pracovní doba, aby nedocházelo k velké spotřebě elektrického proudu. Omezení elektrického proudu se provádělo i na veřejném osvětlení, kde zůstala svítit jen každá druhá žárovka. V začátku roku napadlo poměrně i více sněhu než tomu bylo v letech předcházejících a udržel se po celé první čtvrtletí.

            Jarní měsíce byly teplé a tak byly včas provedeny i jarní práce. Léto se rovněž vyznačovalo teplým počasím a všechny práce včetně žní byly i v klidu provedeny.

            Podzim byl taky teplý, byla velká úroda ovoce, hlavně jablek a švestek. Ovoce mělo velkou cukernatost která se projevila při pálení slivovice. Z jednoho kotle tj. 200 litrů kvasu se napálilo 25 až 30 litrů slivovice. Přihlášek na pálení bylo v naší vesnici vydáno přes 900. Počítáme-li průměrně že na jednu přihlášku se vypálilo 25 litrů, tak v naší obci to dělá 22 500 litrů. Nebylo to však jen ovoce kde byla velká úroda. Vysoké byly i hektarové výnosy obilí.

Pohyb obyvatelstva – život lidí

            Počet obyvatel ke konci roku je 1398.  Počet obyvatel se v naší obci stále snižuje. Občané se odhlašují do nově prováděné výstavby ve městech. Přesto se však ve vesnici staví stále nové rodinné domky. V tomto roce byla kolaudace provedena u pěti novostaveb. Dále jsou to rekonstrukce rodinných domků, zavádění ústředních a etážových topení, nákup nových automobilů osobních, jejichž počet dosáhl 63, nákup různých spotřebičů pro usnadnění prací v domácnosti. Z toho vidíme, že i životní prostředí v naší vesnici se stále zlepšuje. Jako v jiných obcích, tak i v naší vesnici jsou zavedeny některé služby pro obyvatelstvo. Jedenkrát za čtrnáct dnů přijíždí do obce pojízdná sběrna chemické čistírny, každý čtvrtý pátek je zajištěn dovoz plynových lahví na propan – butan pro domácnosti s plynovými spotřebiči.

            Na úseku zásobování a stabilizace cen byly v tomto roce zvýšeny ceny dětského oblečení a dětské obuvi, ceny benzinu a nafty. I když někteří občané projevovali nespokojenost nad uvedeným zvýšením cen, nakonec si všichni uvědomili tu skutečnost, že i když na jedné straně byla provedena úprava cen, zase na druhé straně byly zlepšeny podmínky u rodin s dětmi zvýšením rodinných přídavků o 50 korun na každé dítě. Dále byly zvýšeny nejnižší důchody u jednotlivce na 780 korun a u manželské dvojice na 1340 korun. Ostatní důchody byly zvýšeny o 30 korun. Zvýšení cen bylo provedeno taky v oblasti hospodářské. Ceny za uhlí, elektrickou energii se zvýšily o 50%. Rovněž byly zvýšeny poplatky za telefon a nově zřizované telefonní stanice.

            Hodnotíme-li celkovou úroveň obyvatel dá se říci, že je stejná jako v roce minulém i přes provedené úpravy cen.

Celkové hodnocení roku

            Taky v letošním roce bylo hodně uděláno hlavně na úseku budovatelské činnosti přestože některé úkoly nebyly splněny. Zápis za letošní rok byl prováděn z podkladů dodaných předsedou MNV a předsedou školské a kulturní komise pro dlouhotrvající nemoc kronikářky v tomto roce.


ROK 1980

Úvod

            plnění volebního programu a uzavírání závazků na budování obce bylo v tomto roce zaměřeno na počest 35. výročí osvobození.

Činnost národního výboru

            V letošním roce nastala v práci národního výboru určitá stagnace, přestože v minulém roce byly provedeny změny předsedů některých komisí. Na činnosti národního výboru se podílela jen polovina poslanců a tím některé úkoly nebyly splněny. Schůze rady i plenární zasedání se konalo pravidelně, avšak usnesení která z těchto schůzí vzešla nebyla vždy do důsledku plněna a kontrolována.

            Rada MNV byla od října 1979 jen osmičlenná. Proto bylo na plenárním zasedání v srpnu rozhodnuto, že bude doplněna na devět členů o předsedu Občanského výboru v osadě Javorovec Hájka Františka čp. 330. Další změnou v radě MNV bylo odvolání předsedy komise výstavby Mitáčka Františka za neplnění úkolů v komisi a na jeho funkci byl zvolen Polášek Antonín čp. 350 a tím se stal taky členem rady. Stejná změna byla provedena i v komisi finanční a plánovací, kde za odvolaného předsedu Malinu Zdeňka byla zvolena Šimková Františka. Účast členů rady na jednotlivých schůzích byla 88,8%, avšak jen schůzováním se ještě nic samo nepostavilo. Současní funkcionáři i členové rady byli občany za tuto práci jak na plenárních zasedáních, tak i na dvou konaných veřejných schůzích. Touto situací byla narušována práce i v jednotlivých komisích.

Komise výstavby

            Nejdůležitější náplní práce této komise byla taky v tomto roce činnost budovatelská. Nově zvolený předseda sice schůze komise svolával pravidelně, ale úkoly na úseku dokončení celoobchodního vodovodu nebyl v plné míře splněny. Běžná agenda komise byla prováděna.

Komise finanční a plánovací

            Nově zvolená předsedkyně komise svolávala pravidelně schůze komise. Na schůzích byly úkoly komise projednávány a dá se říci, že práce této komise byla dobrá. Nejdůležitějším úkolem bylo projednávání výsledků kontroly hospodaření MNV, prováděné revizním oddělením ONV.

Komise školská a kulturní

            Činnost této komise i v tomto roce byla uspokojivá, poněvadž do práce komise se nepromítá činnost budovatelská tak jak je tomu u předcházejících dvou komisí. Na svých schůzích členové projednávali úkoly vyplývající z práce všech složek NF dle „Jednotného plánu kulturně – výchovné činnosti“.  I v tomto roce komise projednávala žádosti o umístění dětí do MŠ.

Komise sociální

            Taky v tomto roce komise projednávala úkoly na úseku sociální politika. Přestárlým občanům byla poskytnuta doplňková péče v částce 14 000 korun formou finančního příspěvku. Dále komise zajišťovala návštěvy u přestárlých nemocných občanů, podílela se na práci při dokončování akce zvyšování důchodů, byla zasílána vyjádření k poskytování mateřského příspěvku matkám, které nejsou zaměstnány a vychovávají alespoň dvě nezletilé děti, z toho jedno dítě ve stáří do dvou let a další práce na tomto úseku. Činnost této komise byla kladně hodnocena mezi občany.

Komise místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu

            Práce této komise i v tomto roce byla obdobná jak tomu bylo v letech předcházejících. Schůze byly svolávány nepravidelně, avšak úkoly byly plněny. Členové komise provedli tři kontroly ve všech provozovnách v obci – dva obchody, dvě pohostinství, prodejna masa a textilu. Zjištěné nedostatky byly v komisi projednávány a vedoucí provozoven prováděli jejich odstranění. Nejvážnější situace je v prodejně smíšeného zboží, kde nevyhovují skladovací prostory, avšak ani v tomto roce se nepodařilo realizovat výstavbu nového nákupního střediska. Dále na schůzích této komise byly řešeny připomínky občanů k jízdním řádům, bylo vydáváno povolení k mimopracovní činnosti občanům, kteří o povolení požádali a měli souhlas od zaměstnavatele.

Komise ochrany veřejného pořádku

            Taky v této komisi byla činnost v tomto roce nepravidelná. Na schůzích byly projednávány přestupky občanů, žádosti o vydání loveckých lístků a další úkoly.

Občanský výbor v osadě Javorovec

            Občanský výbor schůzoval v tomto roce dle potřeby, a na svých schůzích řešil současné problémy osady. Byla to otázka kanalizace, která je z části provedena. Dále byla řešena práce Socialistického svazu mládeže v osadě a byl podán návrh na jeho sloučení se SSM Mistřice. V tomto roce nebyl návrh uskutečněn. Rovněž byla řešena otázka nového předsedy Občanského výboru a bylo rozhodnuto, že Hájek František funkci předsedy bude vykonávat do konce tohoto volebního období.

Sbor pro občanské záležitosti

            Tento aktiv národního výboru vyvíjel svou činnost v tomto roce podle plánu práce. Jeho práce je rozsáhlá a je založena na dobrovolnosti a aktivitě členů. Činnost i v tomto roce byla velmi kladně hodnocena radou MNV, kde byla třikrát projednávána a jednou na plenárním zasedání. O práci sboru byly zveřejněny čtyři zprávy v okresním tisku „Slovácká jiskra“. Úkoly které rada MNV projednávala byly zahrnuty do politicko – organizačního opatření sboru. Členové sboru jsou si vědomi, že rozvoj socialistické společnosti vyžaduje, aby s růstem životní úrovně byl upevňován i vztah občanů k socialistickému zřízení. Myšlení občanů ovlivňuje i pozornost společnosti k významným okamžikům v jejich životě.

            V průběhu roku zajišťovali členové sboru následující úkoly: Vítání dětí do života bylo provedeno 5krát a bylo přivítáno celkem devatenáct dětí. Aby tyto slavnosti byly důstojně provedeny zajišťovali členové osobní pozvání rodičů a písemně zváni zástupci závodů ve kterých rodiče vítaných dětí pracují. Dobrou politickou práci provádí učitelé a žáci ZDŠ, kteří připravují kulturní vystoupení. Při slavnostech velmi dobře působí i živá hudba kterou na harmonium zajišťuje Josef Polášek a jeho dcera z osady Javorovec čp. 343. Vítání občánků mělo vždy důstojný ráz a rodiče narozených dětí již s touto slavností počítají.

            Méně úspěšná činnost sboru je při občanských pohřbech. V tomto roce bylo patnáct pohřbů, avšak z tohoto počtu byl jen jeden občanský, proveden kremací v Gottwaldově. Občanský pohřeb měl bývalý ředitel základní školy Antonín Zvonek, který zemřel při průvodu na oslavách 1. Máje. Na tomto úseku činnosti bude zapotřebí více se zaměřit na ideologickou práci mezi občany.

            Další akcí kterou členové Sboru pro občanské záležitosti zajišťovali bylo rozloučení dětí s MŠ. Této slavnosti se zúčastnilo 23 dětí a 30 rodičů. Bylo to první rozloučení se žáky, kteří navštěvovali novou MŠ a rodiči toto bylo velmi kladně hodnoceno. Trvalou tradicí je vítání prvňáčků do ZDŠ, slavnostní slib Jisker a Pionýrů. Slavnostní sliby jsou konány u pomníku na návsi a v letošním roce se slavnosti zúčastnilo 34 dětí a 65 rodičů. Rovněž předávání občanských průkazů má trvalou tradici. Ani v tomto roce tradice nebyla porušena a 23 žáků kterým byly slavnostně průkazy předány bude i se svými rodiči, kteří se taky slavnosti zúčastnili na tuto akci dlouho vzpomínat.

            Slavnostní sjezd padesátiletých rodáků byl další akcí kterou členové sboru zajišťovali. Na slavnosti bylo přítomno 29 rodáků a 41 hostů – rodinní příslušníci a členové sboru. Tento akt byl velmi kladně hodnocen všemi rodáky a měl velmi důstojný ráz.  Účastníci slavnosti po prohlídce obce konstatovali, že budování obce značně pokročilo a její vzhled je stále vylepšován. Toto ocenili především rodáci obce, kteří již několik let bydlí mimo naši obec.

            Na starší občany velmi dobře působí konané besedy s důchodci. Letošní besedy se zúčastnilo 61 důchodců, kteří jsou osobně na besedu zváni členy sboru.

            Další akcí byla beseda s branci, která byla provedena dvakrát s účastí 11 mladých lidí, kteří odchází plnit svoji občanskou povinnost.

            Členové sboru se rovněž podílí na zlepšování životního prostředí. Při akci rozloučení dětí s MŠ bylo vysazeno 45 stromů. Ze všech akcí které SPOZ provádí je pořizována i v tomto roce fotografická dokumentace.

Slavnostní plenární zasedání

            Na počest 35. Výročí osvobození naší vlasti Slavnou Sovětskou armádou se konalo v sále pohostinství slavnostní plenární zasedání. Toto zasedání bylo 9. Května a zúčastnilo se mnoho občanů. Někteří poslanci dostali vyznamenání udělené radou ONV a MNV. Jsou to: Polášek František čp. 45, Vašíčková Vlasta čp. 117, Kutra Karel čp. 31, Osohová Anna čp. 148.

Činnost společenských organizací

            Všechny společenské organizace se během letošního roku podílely na všech kulturně – politicko výchovných akcích, které byly pořádány jak vesnickou organizací Komunistické strany Československa, tak místním národním výborem i místním výborem Národní fronty.

            Jak se jim činnost dařila vidíme z následujícího přehledu dle jednotlivých měsíců:

Leden – Myslivecké sdružení uspořádalo vycházku do přírody s PO. Český svaz žen zahájil kurs šití pro 12 účastnic. Český svaz požární ochrany Mistřice – ples.

Únor – SVAZARM uskutečnil besedu pro řidiče amatéry, které se zúčastnilo 39 řidičů. ČSPO Mistřice provedl pro své členy přednášku k Únorovému vítězství. Sdružení rodičů a přátel školy – rodičovský ples.

Březen – všechny složky se podílely na zajišťování oslav MDŽ. Oslava se konala v sále pohostinství a zúčastnilo se jí mnoho občanů. SSM Mistřice – taneční zábava.

Duben – Český červený kříž – taneční zábavy konané 6. a 7. – pomlázková.

Květen – všechny složky zajišťovaly oslavy konané na počest 35. výročí  osvobození naší obce Sovětskou armádou. V předvečer osvobození byl uspořádán lampiónový průvod z horní části vesnice k pomníku na návsi, kterého se zúčastnilo mnoho občanů.

Další akcí k oslavám byla účast členů společenských organizací i našich občanů na manifestaci v Uh. Hradišti 1. Máje dopoledne. Odpoledne pořádal ročník 1962 stavění máje.

Největší slavností k 35. výročí  bylo slavnostní zasedání MNV spojené s předáváním občanských průkazů patnáctiletým občanům. Slavnost se konala 9. května v sále pohostinství, za účasti poslanců MNV, předsedů i členů společenských organizací, žáků a mnoha občanů. Na slavnosti předvedli své vystoupení členové souboru „Hradišťan“. Všechny oslavy měly důstojný ráz a občany byly kladně hodnoceny. TJ Sokol uspořádala dvě taneční zábavy. Ročník 1962 kácení máje.

SVAZARM – soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro pionýry.

Červen – nejvýznamnější akcí v tomto měsíci byla místní spartakiáda žáků ZDŠ a rodičů s dětmi. Toto vystoupení bylo uskutečněno na přírodním výletišti a těšilo se hojné účasti občanů.

Taneční zábavy konaly tyto organizace: TJ Sokol, ČSOZ Mistřice, SRPŠ, SSM Mistřice, ČSPO Javorovec. TJ Sokol připravila fotbalový turnaj neregistrovaných žáků.

Červenec – Český červený kříž uskutečnil zájezd do Piešťan. Rovněž v tomto měsíci byly konány taneční zábavy organizacemi TJ Sokol, ČSPO Mistřice, Myslivecké sdružení, ČSPO Javorovec a SSM Javorovec.

Srpen – SSM pro své členy zajistil přednášku spojenou s besedou o „Slovenském národním povstání“.

ČSPO Mistřice se zúčastnil soutěže mladých požárníků „Plamen“. Zábavy konal SSM Mistřice, TJ Sokol, ČSŽ a Myslivecké sdružení.

Září – SSM Mistřice uspořádal besedu k 60. výročí založení Rudého práva. Beseda byla již dobře připravena. TJ Sokol a ČSOZ Mistřice pořádali taneční zábavy.

Říjen – ČSPO Mistřice i Javorovec provedl před zahájením topného období preventivní prohlídky komínů a topných těles ve všech domácnostech.

Listopad – všechny složky se podílely na oslavách VŘSR. V předvečer oslav byl lampiónový průvod, manifestace občanů u pomníku na návsi, kde o významu VŘSR přednesl projev předseda VO-KSČ Tichoň Jaroslav.

Slovácké hody s právem mají i v naší obci dlouholetou tradici. Byly pořádány i v tomto roce a to TJ Sokol. Krojovaných chlapců a děvčat bylo 15 párů.

Myslivecké sdružení na ukončení honů mělo „Kateřinskou zábavu“.

Prosinec – TJ Sokol byla pořadatelem „Štěpánské zábavy“.

            Společenské organizace nepodílely se jen na úseku kulturního vyžití našich občanů. Zajišťovaly i úsek propagace a to udržováním vývěsných skříněk tak, aby byly vždy aktuální. K dobré propagaci patří též místní rozhlas ve kterém byly zveřejňovány ke všem významným výročím jako bylo 110. výročí narození V. I. Lenina, 60. výročí založení Rudého práva, 30. výročí založení Českého svazu žen a další akce.

Dalším úsekem na kterém se společenské organizace svou činností podílely je úsek budovatelský. U jednotlivých organizací byly odpracovány následující brigádnické hodiny:

 

Investiční část

Neinvestiční část

SSM Mistřice

120

60

TJ Sokol

210

580

SVAZARM

135

12

ČSŽ

140

346

ČČK

47

95

SPO

---

553

Myslivecké sdružení

62

496

ČSOZ

54

110

Dohlížecí výbor Jednoty

58

62

            Z uvedeného počtu brigádnických hodin vidíme, že v tomto roce se společenské organizace jen malou měrou podílely na akci „Z“. Daleko víc hodin bylo odpracováno na budování vlastních zařízení nebo pomoci JZD.

Budovatelské činnost

            Hlavním úkolem pro letošní rok bylo dokončení celoobecního vodovodu. Měly být provedeny následující práce:

1     dokončení výstavby a montáž zrychlení vodojemu na Větřáku

2     terénní úpravy a příjezdová cesta

3     výstavba vodojemu za školkou

4      terénní úpravy a příjezdová cesta k vodojemu za školkou

5     odpady od vodojemu

6     montáž zařízení na zrychlovačce a vodojemech

7     kabelizace

Na dokončení těchto prací rada MNV přijala opatření a jmenovala odpovědné vedoucí za jednotlivé úseky z řad členů komise výstavby. Hlavním odpovědným vedoucím byl jmenován Švehla Štěpán. Za dokončení výstavby vodojemu na Větřáku měli odpovídat Brázdil Antonín a Hájek František. Výstavbu vodojemu u školky měli na starosti Bilavčík František a Malina Alois. Stavební dozor za Okresní vodohospodářskou správu prováděl Majzlík Petr z Jarošova. Materiální zabezpečení a odborné práce měla zajišťovat rada MNV, hlavně funkcionáři.

      Přes tato provedená opatření k dokončení uvedené akce se nepodařilo v tomto roce akci dokončit. Bylo to zapříčiněno tím, že některé akce naplánované na určitý termín se museli odvolat buď vzhledem k nepříznivému počasí, nebo proto že slíbené mechanizační prostředky nebyly na tuto akci uvolněny. Dalším nedostatkem bylo špatné organizační zajištění prací jak funkcionáři MNV, tak odpovědnými stavbyvedoucími na jednotlivých úsecích. Taky občané projevovali malý zájem a to, aby práce na celoobecním vodovodu byly dokončeny do stanoveného termínu. Každý občan by si měl uvědomit, že čím dřív budou práce ukončeny tím dřív budou mít pitnou vodu ve svých domácnostech.

      Do konce roku byla dokončena jen montáž zařízení ve zrychlovací stanici, kterou prováděli pracovníci Okresní vodohospodářské správy. Dále byl proveden výkop vodojemu za školkou. Tento výkop provedlo JZD svými mechanizačními prostředky. Ostatní práce nebyly ani zahájeny a zase termín dokončení vodovodu se bude posunovat na další rok.

Rozpočet národního výboru

Příjmy

Částky rozpočtovatelné

Skutečné plnění

Daň zemědělská

9 000

15 660

Daň domovní

44 500

44 270

Daň z příjmu obyvatel

2 200

4 020

Poplatek ze psů

2 500

2 790

Správní poplatky

1 200

476

Stravné od rodičů v MŠ

98 000

83 588

Vnitřní správa

3 000

2 988

Místní hospodářství

3 000

1 128

Globální dotace od ONV

274 100

274 100

Příjmy celkem

437 500

429 020

 

výdaje

Částky rozpočtovatelné

Skutečné plnění

Vodní hospodářství

5 000

463

školství

240 100

249 594

Kultura – opravy rozhlasu

2 500

13395

Vnitřní správa – SOZ, ČSPO

1 500

754

Vnitřní  správa - provoz

131 600

150 471

Sociální zabezpečení

14 000

14 100

Místní hospodářství

42 000

21 600

Příspěvek Osvětové besedě

800

----------

Výdaje celkem

437 500

450 377

Mimo uvedené rozpočtové finanční prostředky byla MNV poskytnuta částka 198 000 korun z Fondu rezerv a rozvoje ONV na dokončení akce výstavba celoobecního vodovodu. Z této částky bylo čerpání jen 113 516 korun. Rozdíl byl koncem roku vrácen na účet ONV.

Činnost školských zařízení

            Tak jako v minulém roce, tak i v letošním se prostředí v ZDŠ stále zlepšuje. Do tříd jsou postupně nakupovány nové lavice, skříně a školní pomůcky. Taky sborovna pro učitele má nové zařízení. Byla koupena nová obývací stěna, záclony a závěsy. Ředitelka Jánošová Jarmila se o celý provoz školy dobře stará a je oblíbená jak u žáků, tak i u rodičů.

            Dalším zařízením, které MNV spravuje je MŠ. Že toto zařízení nejvíce pomáhá zaměstnaným matkám svědčí ta skutečnost, že v letošním roce pro velký počet zájemců se všechny děti do MŠ nemohli umístit a proto školská a kulturní komise prováděla výběr žáků. Do MŠ dochází děti jen zaměstnaných matek. Taky školní jídelna pro žáky ZDŠ ulehčuje práci rodičům, kteří jsou oba zaměstnáni.

 Sčítání „lidu, domů a bytů“

            Každých deset let probíhá v naší republice sčítání. Letošní rok se toto sčítání provádělo v daleko větším rozsahu než tomu bylo před deseti lety. Práce to byla velmi náročná a vyžádala si mnoho hodin volného času sčítacích komisařů a revizorů. Sčítací komisaři museli nejmíň dvakrát navštívit každou domácnost. Při první návštěvě byly vyplněny domovní listy za každý dům dle stáří, druhu stavebního materiálu, rok výstavby a vybavení. Současně  byly občanům předávány sčítací archy a evidenční listy pro každého občana, poněvadž současně se při sčítání vyplňovaly i podklady pro zavedení centrálního registru obyvatel. Evidenční listy musely být vyplněny velmi přesně, jelikož údaje se přenášely na děrné štítky a každá nepřesnost by narušila plynulé děrování. Přestože vyplňování údajů bylo občanům podrobně vysvětlováno jak v denním tisku, rozhlase, televizi i samotnými sčítacími komisaři, bylo velké množství domácností ve kterých se sčítací listy i evidenční listy vyplnily špatně, nebo občané je vůbec nevyplnili a tím byla velmi ztížena práce sčítacích orgánů. Při druhé návštěvě domácností sčítací komisaři doplňovali údaje nebo všechny údaje sami do sčítacích i evidenčních listů dopisovali. Naše obec měla čtyři sčítací obvody a tím i tyto čtyři sčítací komisaře: Březina Josef – předseda MNV, Magdálek Oldřich – tajemník MNV, Vardanová Marie – pracovnice MNV, Mikulka Otakar – místopředseda MNV prováděl sčítání v osadě Javorovec.

Na tyto čtyři sčítací obvody byl jmenován jeden sčítací revizor. Byla to: Šimková Františka – pomocná agronomka JZD. Před zahájením sčítání onemocněl tajemník MNV Magdálek Oldřich a proto i jeho sčítací obvod zajišťovala pracovnice MNV Vardanová Marie za pomoci sčítacího revizora Šimkové Františky.

Údaje o trvale žijících osobách:

Ke dni sčítání měla naše obec 1324 obyvatel, z tohoto počtu bylo 643 mužů a 681 žen.

Rozdělení dle roku narození:

 

Rok narození

muži

Ženy

1920 a dříve

11

158

1921 - 1925

43

45

1926 - 1945

150

140

1946 - 1960

131

127

1961 - 1965

67

37

1966 - 1974

83

101

1975 - 1980

59

73

Národnost trvale bydlících osob:

- česká           1312

- slovenská   12

Osoby ekonomicky aktivní:

- muži             336

- ženy             275

z tohoto počtu osob ekonomicky činných je zaměstnáno:

- v obci bydliště                    96

- jiné obci, okresu                348

- jiném okrese kraje             148

- v jiném kraji                       19

Údaje o domech:

Ke dni sčítání má naše obec 365 domů. Z tohoto počtu je 346 domů obydlených ve kterých společně hospodaří 381 domácností. Trvale obydlené byty podle stáří rodinných domků:

1980                                     3

1976 – 1979                         40

1971 – 1975                         35

1961 – 1970                         82

1946 – 1960                         67

1920 – 1945                         71

1900 – 1919                         57

1899 a starší                        21

velikost bytů dle počtu obytných místností:

                                   1 obytná místnost                66

                                   2 pokoje                                113

                                   3 pokoje                                96

                                   4 pokoje                                51

                                   5 a více                                 42

u každého bytu je jedna obytná místnost – kuchyně, která se do počtu obytných místnostní nezapočítává.

Vybavení domácností:

            Koupelna nebo sprchový kout                 244

            Vodovod v bytě                                     223

            Ústřední nebo etážové topení                  177

            Chladnička                                            325

            Pračka – automatická                              16

                         -  jiná                                      314

            televizor – barevný                                   9

                         -  černobílý                              293

            chata                                                       1

            motocykl                                                38

            osobní auto – garážované                        77

                                   - negarážované                12

          Z uvedených údajů které byly zjištěny prováděním sčítání vidíme, že životní úroveň občanů i v naší obci se stále zvyšuje. Úroveň bydlení se nejvíce projevila při zjišťování údajů o nově postavených nebo rekonstruovaných rodinných domcích dle stáří. Vždyť  od konce druhé světové války je to 227 nových domů a to jsou 3/4 všech domů v obci.

Průběh roku – počasí, úroda

            Počasí v tomto roce bylo v mezích několikaletého normálu. První měsíce roku byly chladné a taky bylo napadáno dost sněhu. Tím byly o něco opožděny jarní práce, avšak již v květnu se počasí zlepšilo, bylo pěkně a dosti vysoké teploty. Taky letní a podzimní měsíce byly  teplejší oproti minulým rokům. Ještě v říjnu bylo poměrně teplo, avšak v listopadu některé dny poletoval sníh. Který zase brzy roztál. Začátkem prosince sníh napadl, některé dny se udržel, ale konec roku byl bez sněhu, takže vánoční svátky byly na blatě.

            Úroda v JZD byla dobrá a s průměrnými hektarovými výnosy u obilovin i okopanin byli spokojeni. Při poměrně pěkném počasí v letních i podzimních měsících byla úroda včas sklizena. Dobrá byla úroda ovoce, hlavně jablek a švestek. V pálenicích se slivovice pálila až do konce února.

Pohyb obyvatelstva – život lidí

            Jak vyplynulo ze sčítání obyvatel měla naše obec v tomto roce 1323 obyvatel. Narodilo se 20 dětí, zemřelo 15 občanů, sňatků bylo 9.

            Taky v naší obci se lidi zajímají o události, které probíhají v naší vlasti nebo ve světě a jednání různých státníků odsuzují. Bylo tomu tak při konání Olympijských her v Moskvě, kdy prezident Spojených států odmítl vydat vstupní víza sportovcům Spojených států. Těchto her se nezúčastnili sportovci z Německé spolkové republiky a ještě některých kapitalistických států. Občané toto jednání velmi odsuzovali. Tím kladnější byla reakce na konání „Celostátní spartakiády“ v měsíci červnu. Byla to mohutná manifestace statisíců cvičenců, kteří i přes nepřízeň počasí svým vystoupením si získali obdiv nejenom našich, ale i zahraničních diváků. Průběh celostátní spartakiády přibližovala televize a denní tisk. V naší obci je denního tisku odebíráno 135 kusů, z toho Rudého práva 50 kusů denního vydání a k tomuto celkovému počtu denního tisku ještě 75 vydání sobotního Rudého práva. Časopisů odebírají občané z Mistřic 340 kusů za měsíc. V osadě Javorovec je odběr denního tisku 37 kusů a časopisů 50 kusů.

            Taky sociální zabezpečení našich přestárlých občanů se po provedeném zvýšení důchodů v minulém roce značně zlepšilo. Měsíčně doručovatelka vyplácí důchody v následující výši:

Druh důchodu

Počet občanů

Celková částka

starobní

201

212 268

invalidní

34

32 587

vdovský

71

67 473

manželky

16

3 560

sociální

7

5 460

sirotčí

1

1 346

Celková částka

330

322 694

            Z uvedeného přehledu vidíme, že stát  vynakládá velké částky pro přestárlé nebo nemocné občany a tito tuto pomoc i v naší obci dovedou ocenit.

            V tomto roce byly kolaudovány tři nově postavené rodinné domky o dvou bytových jednotkách, další domky jsou rozestavěny.

            JZD zahájilo výstavbu šesti bytových jednotek. Tak jako v minulém roce tak i v letošním se občané přizpůsobili zavedení letního a zimního času. V tomto roce se hodinové ručičky posunuly dopředu o jednu hodinu 6. dubna, to byl letní čas.  Zimní čas byl zaveden ze 27. na 28. září.

Závěr roku

            Hodnotíme-li letošní rok musíme si přiznat, že po stránce budovatelské nemůžeme být s uplynulým rokem spokojeni. Nebyla dokončena výstavba celoobecního vodovodu jak bylo plánováno. Věříme, že další léta budou úspěšnější a lépe bude podchycena iniciativa občanů, než tomu bylo v tomto roce.

ROK 1981

Úvod

Volby do zastupitelských orgánů všech stupňů v roce 1981 byly v naší socialistické republice nejdůležitější politickou událostí po 60. výročí založení KSČ a XVI. sjezdu KSČ. K těmto významným událostem byla zaměřena i veškerá práce jak MNV, tak i všech společenských organizací v naší obci.

Činnost národního výboru

            V činnosti národního výboru byla v tomto roce veškerá aktivita zaměřena na plnění volebního programu a přípravu voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů. Do voleb, které se konaly ve dnech 5.a 6. června vykonával funkci předsedy Březina Josef, tajemníkem byl Magdálek Oldřich a místopředsedou do měsíce února byl Mikulka Otakar, který v měsíci únoru při výkonu své funkce na MNV náhle zemřel. Po jeho úmrtí až do voleb nebyl nový místopředseda volen. Taky u pracovníků MNV došlo v tomto roce ke změnám. Po dlouholeté nemoci odešla z MNV pracovnice MNV Vardanová a do května její práci vykonávala Šáchová Jitka, vedoucí školní jídelny při MŠ. Od května nastoupila na MNV Hráčková Milada a vykonávala funkci pracovnince NV jako brigádnice do konce listopadu. Po odchodu Vardanové do částečného invalidního důchodu byla Hráčková přijata na MNV do trvalého pracovního poměru.

            Hodnotíme-li práci NV do voleb, musíme konstatovat, že tak jako v minulém roce se stagnací činnosti některých poslanců práce nedařila se tak, jak by to plnění volebního programu vyžadovalo. Po volbách se tato situace zlepšila a nově zvolení poslanci se s velkým elánem pustili do práce. K této aktivitě se připojila i většina občanů, takže úkoly stanovené pro tento rok byly splněny. Rovněž práce komisí byla do voleb slabší. Po ustavení nových komisí se činnost zlepšila a za druhou polovinu roku můžeme práci jednotlivých komisí hodnotit následovně:

Komise finanční

            Tato komise se od začátku volebního období scházela pravidelně a dá se říci, že zde byl vytvořen velmi dobrý kolektiv, který dává záruku, že úkoly na něj kladené jsou plněny beze zbytku.

Komise MH, obchodu a cestovního ruchu

            V této komisi je značný rozsah práce, neboť v naší obci jsou nedostatky v obchodní síti a kvalitě prodeje. Tuto situaci členové komise již několikrát projednávali se zástupci LSD Jednota, avšak do konce roku se nepodařilo výstavbu nové prodejny dořešit. Na schůzích komise byly zodpovědně řešeny i ostatní problémy a většina členů má dobrý přístup k plnění úkolů.

Komise školská a kulturní

            Práce této komise je velmi náročná, neboť zajišťuje veškeré kultutní akce na vesnici. Dále po celou dobu spolupracovala s učitelským sborem základní školy a mateřské školky, se složkami sdruženými v Národní frontě a s Osvětovou besedou. Rovněž všechny oslavy státních svátků byly touto komisí zajišťovány. Při hodnocení práce této komise bylo konstatováno, že komise se splnila všechny úkoly velmi dobře.

Komise ochrany veřejného pořádku

            Hodnotíme-li práci této komise musíme říci, že i práce této komise je velmi rozsáhlá a málo populární, neboť řeší různé nedostatky a přestupky ze strany občanů. Úkoly na ni kladené však byly v daných termínech splněny. Přístup k práci je u všech členů komise brán zodpovědně, neboť všichni mají zájem na snížení výtržností a kriminality.

Komise výstavby

            Tato komise má jeden z nejnáročnějších úkolů a to je zajišťování výstavby celé obce podle Volebního programu. Dále zabezpečovala řešení sporů mezi některými stavebníky a další úkoly. Převážná část členů komise jsou odborníci stavebních profesí a proto je předpoklad že nové úkoly ve Volebním programu budou splněny. Komise do konce roku tuto náročnou práci zajišťovala dobře a přístup většiny členů k veřejné práci i jednání s občany je na patřičné úrovni. Při hodnocení byla vyzvednuta dobrá práce některých členů. Je to Janků Alois, Brázdil Antonín, Kadlčík Stanislav a Jurča Jindřich. I když komise jako celek pracovala dobře, jsou i zde někteří poslanci, kteří zatím nejsou platnými členy komise, jako například Kašný Josef.

Komise zdravotní a sociální

            Práce této komise je rovněž značně rozsáhlá. Starají se o přestárlé občany, provádí kontrolu hygieny ve veřejných zařízeních, rozdělují doplňkovou péči peněžitou dávkou přestárlým občanům a další úkoly. Komise se scházela podle vypracovaného plánu práce a úkoly byly do konce roku všechny splněny.

Komise pro mládež a tělovýchovu

            Tato komise byla po volbách nově zřízena. Řídila svoji činnost dle řádně vypracovaného plánu práce. Náplň práce komise byla zaměřena na práci s mládeží, kde se snaží sjednotit mládež pořádáním různých sportovních akcí. Do konce roku si své úkoly splnila.

Sbor pro občanské záležitosti

            Rozvoj socialistické společnosti vyžaduje, aby s růstem životní úrovně byl upevňován vztah našich občanů k socialistickému zřízení a vědomí veřejnosti bylo ovlivňováno pokrokovým smýšlením socialistického způsobu života. K tomu směřovaly všehcny organizované akce sboru pro občanské záležitosti v naší obci.

            Při zpracování dlouhodobé koncepce SPOZ na léta 1981 - 1985 se vycházela z usnesení XVI. sjezdu KSČ k otázkám ideologické práce a konkrétních úkolů stanovených radou ONV k práci SPOZ.

            Po volbách byl sbor v naší obci rozšířen o další tři členky, takže teď má devět členů. Po úmrtí předsedy sboru Mikulky Otakara byla po volbách za předsedkyni zvolena Jánošová Jarmila, ředitelka základní školy.

            Jako každoročně byly uvítány do života všechny narozené děti v tomto roce. Dále to bylo slavnostní předávání občanských průkazů, pionýrský slib a slib jisker a další akce. Dne 4. července byla provedena velmi zdařilá akce s padesátníky. Besedy se zúčastnilo devatenáct občanů - padesátníků a jejich rodinní příslušníci.

            Členové sboru navštívili 14 přestárlých občanů, kteří se dožili významných životních jubileí - 80, 85, 90 a více let. Těmto občanům byla předána malá pozornost. Taky byla provedena beseda s branci, kteří nastupovali základní vojenskou službu. Při této příležitosti jim byla předána knižní upomínka. Členky sboru se zúčastnily v měsíci srpnu zlaté svatby manželů Sládkových č.p. 146. Jubilantům byl předán dárek od MNV.

            Sbor pro občanské záležitosti si velmi váží práce poslanců MNV, kteří pracují již několik let v poslanecké funkci. Při jejich životním jubileu byli pozváni do rady MNV, kde jim bylo poděkováno za dlouholetou poslaneckou funkci a byla jim předána předsedkyní sboru knížní upomínka. Jedná se o poslance Františka Poláška č. p. 45 a Osohovou Annu č.p. 148.

            Velmi pěkná byla beseda s důchodci, která se uskutečnila dne 21. 11. 1981. Celkem bylo pozváno 150 důchodců, pro které byl připraven bohatý program žáků ZŠ a MŠ pod vedením učitelek Marholtové, Gazdové a Tomkové. Jelikož finanční zajištění akce bylo nedostačující, členky sboru samy připravily pohoštění i s pečením koláčků, což bylo velmi náročné na čas zaměstnaných žen a tato obětavost byla taky radou NV oceněna. Na této akci se podílely taky společenské organizace poskytnutím finanční výpomoci. Byly to tyto společenské organizace:

- Svaz požární ochrany Mistřice

- Myslivecké sdružení

- Svaz zahrádkářů Mistřice

- Sdružení rodičů a přátel školy

- Dohlížecí výbor Jednoty

            Taky dechová hudba Osvětové besedy Mistřice pod vedením Antonína Poláška se zúčastňovala akcí pořádaných sborem pro občanské záležitosti.

            Při hodnocení práce sboru radou MNV bylo konstatováno, že i přesto, že práce sboru je velmi rozsáhlá, její členové hledají ještě další cesty, jak zvýšit svoji aktivitu a tím zvyšovat u občanů vzájemné socialistické vztahy.

Průběh voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů

            V roce 1981 končilo pětileté volební období a byly konány volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Den voleb byl vyhlášen stranickými a státními orgány na 5.a 6. června.

            V naší obci byly zřízeny dva volební obvody se dvěma volebními místnostmi. Pro občany z Mistřic byla zřízena volební místnost v zasedací síni na MNV a pro občany z osady Javorovce byla volební místnost v budově školy. Celý průběh voleb měl slavnostní řáz a již první den odvolilo v Mistřicích 779 občanů a v osadě Javorovci 128 občanů. Na zahájení voleb koncertovala před budovou MNV hudba OB pod vedením kapelníka Antonína Poláška. V místním rozhlase bylo průběžně zveřejňováno kolik občanů odvolilo. Některé společenské organizace přicházely k volbám manifestačně, aby vyjádřily svůj souhlas s dnešním socialistickým zřízením. Účast voličů byla plných 100%.

V naší obci byli za kandidáty na poslance MNV navrženi následující občané:

Abrahám Oldřich nar. 23.1. 1954, č.p. 8, dělník - KSČ,

Kašný Josef nar. 16.4. 1932, č.p. 257, dělník - KSČ,

Polášek Antonín nar. 11.11. 1951, č.p. 350, dělník - KSČ,

Vosmanský Karel nar. 25.1. 1953, č.p. 355, dělník - KSČ,

Krysta Stanislav nar. 3.4. 1940, č.p. 118, dělník - KSČ,

Dohnal Rostislav nar. 18.3. 1959, č.p. 32, dělník - KSČ,

Jánošová Jarmila nar. 4.1. 1940, č.p. 50, učitelka - KSČ,

Tománek Stanislav nar. .............., č.p. 347, dělník - KSČ,

Horáková Jiřina nar. ...................., č.p. 127, dělnice - KSČ,

Janečka Ladislav nar. 23.10. 1943, č.p. 263, dělník - bezp.,

Kadlčík Stanislav nar. 25.6. 1934, č.p. 284, dělník - bezp.,

Blaha Oldřich nar. 3. 1. 1932, č.p. 248, dělník - bezp.,

Polášek František nar. 30.9. 1931, č.p. 45, technik - bezp.,

Malina Alois nar. 27.5. 1948, č.p. 365, dělník - bezp.,

Maňásek Drahomír nar. 25.4. 1933, č.p. 260, technik - bezp.,

Lysoňková Karla nar. 3.9. 1946, č.p. 283, dělnice - bezp.,

Pavlišová Anna nar. 14.1. 1943, č.p. 204, dělnice - bezp.,

Huňková Anna nar. 3.6. 1938, č.p. 17, úřednice - bezp.,

Bilavčík Antonín nar. 6.5. 1936, č.p. 87, technik - bezp.,

Jánoš Antonín nar. 3.5. 1940, č.p. 83, dělník - bezp.,

Hráčková Milada nar. 24.1. 1954, č.p. 145, pracovnice MNV - KSČ,

Sládek Miroslav nar. 9.11. 1936, č.p. 178, dělník - bezp.,

Polášek Jiří nar. 12.5. 1940, č.p. 182, dělník - b ezp.,

Zetíková Jaroslava nar. 18.12. 1948, č.p. 272, úřednice - KSČ

Vašíčková Vlasta nar. 21.12. 1928, č.p. 117, dělnice - KSČ,

Osohová Anna nar. 23.7. 1931, č.p. 148, dělnice - bezp.,

Tichoňová Jaroslava nar. 7.5. 1938, č.p. 112, dělnice - bezp.,

Šimková Františka nar. 31.8. 1934, č.p. 18, technik - bezp.,

Ondrůšek Jaroslav nar. 17.12. 1938, č.p. 169, dělník - KSČ,

Osoha Zdeněk nar. 18.2. 1952, č.p. 40, dělník - KSČ,

Huňka Jan nar. 25.7. 1955, č.p. 220, dělník - KSČ,

Jurča Jindřich nar. 6.9. 1948, č.p. 95, dělník - KSČ,

Brázdil Antonín nar. 20.5. 1944, č.p. 364, technik - KSČ,

Hájková Anna nar. 26.7. 1947, č.p. 330, technik - bezp.,

Vlachynský Miroslav nar. 12.10. 1935, č.p. 352, dělník - bezp.

            Všech 35 poslanců bylo jednohlasně zvoleno. Do vyšších zastupitelských orgánů byli zvoleni:

ONV Uherské Hradiště                  Tománek Vojtěch

KNV Brno                                   Hoferek František

Česká národní rada                     Migotová Marie

Sněmovna lidu                            Zubík Jan

Sněmovna národů                       Himl Antonín

            Na ustavujícím plenárním zasedání konaném dne 26. června 1981 byla schválena zpráva mandátové komise ze dne 7. června a byla ověřena platnost volby všech 35 poslanců MNV. dále byla provedena volba funkcionárů NV, a bylo schváleno složení jednotlivých komisí.

Za předsedu MNV byl zvolen:      Polášek Antonín

První místopředseda                  Jánošová Jarmila

Druhý místopředseda                 Ondrůšek Jaroslav

Tajemník                                   Blaha Oldřich

Rada MNV:

Huňková Anna, Brázdil Antonín, Maňásek Drahomír, Polášek Jiří, Hráčková Milada, Abrahám Oldřich, Janečka Ladislav.

Komise pléna MNV:

Finanční a plánovací:

Předseda komise                      Huňková Anna

Místopředseda                          Polášek František

Tajemník                                 Šimková Františka

Členové                                  Zetíková Jaroslava, Žižka Josef, Kocábová Ludmila, Tománková Ludmila

Komise výstavby:

Předseda komise                            Brázdil Antonín

Místopředseda                                 Kadlčík Stanislav

Tajemník                                           Malina Alois

Členové                                            Kašný Josef, Jurča Jindřich, Janků Alois, Gajdošík Lubomír, Ondrůšek Antonín, Jánoš Antonín

Komise MH, obchodu a cestovního ruchu, dopravy:

Předseda komise                            Maňásek Drahomír

Místopředseda                                 Vlachynský Miroslav

Tajemník                                           Horáková Jiřina

Členové                                            Pavlišová Anna, Polášek Vojtěch, Malina Josef, Medek Josef

Komise školství a kultury:

Předseda komise                            Polášek Jiří

Místopředseda                                 Sládek Miroslav

Tajemník                                           Hájková Anna

Členové                                            Lysoňková Karla, Huňka Jan, Polášek Antonín, Žižková Jarmila, Vlachynská Marie, Šáchová Jitka

Komise sociální a zdravotní:

Předseda komise                            Hráčková Milada

Místopředseda                                 Jánoš Antonín

Tajemník                                           Osohová Anna

Členové                                            Tomková Marie, Knapová Květoslava, Magdálek Oldřich

Komise pro ochranu veřejného pořádku:

Předseda komise                            Abrahám Oldřich

Místopředseda                                 Bilavčík Antonín

Tajemník                                           Vašíčková Vlasta

Členové                                            Osoha Zdeněk, Vosmanský Karel, Vyorálek Stanislav, Podškubka Miloslav, Čellar Marián, Vašek Antonín

Komise pro mládež a tělovýchovu:

Předseda komise                            Janečka Ladislav

Místopředseda                                 Krysta Stanislav

Tajemník                                           Tománek Stanislav

Členové                                            Dohnal Rostislav, Blaha Jaroslav, Medek Zdeněk, Šimek Josef

Sbor pro občanské záležitosti:

Předseda komise                            Jánošová Jarmila

Místopředseda                                 Polášek Jiří

Tajemník                                           Marholtová Zdenka

Členové                                            Vlachynská Marie, Hájková Anna, Kadlčíková Ludmila, Knapová Květoslava, Gazdová Marie, Magdálková          Dana

            Po volbách do NV vyhlásila rada MNV termín 9. října 1981 jako den voleb do Občanského výboru v osadě Javorovci. Veřejné schůze v osadě Javorovci na které byly volby prováděny se zúčastnilo 35 občanů z osady a všichni navržení kandidáti byli jenomyslně schváleni.

Složení občanského výboru:

Předseda                                          Vosmanský Karel

Místopředseda                                 Vlachynský Miroslav

Tajemník                                           Malina Josef

Členové                                            Tománek Stanislav, Sekanina Jan, Čellar Marián, Mimránková Marie, Stašková Josefa, Švec Rostislav

            Po provedených volbách do OV občané z osady v diskusi hovořili o tom, jak by měla vypadat spolupráce OV a MNV a zapojení občanů z osady při budovatelských akcích vyhlášených ve volebním programu na léta 1981 - 1985.

Volební program Národní fronty na léta 1981 - 1985

            Volební program NF je zaměřen na zabezpečení těchto hlavních úkolů:

Soustřeďovat síly a prostředky národního výboru, NF a občanů k uskutečňování ekonomického a sociálního programu schváleného XVI. sjezdem KSČ.

Národní výbor a organizace NF zaměří pracovní iniciativu občanů v novém volebním období na tyto akce:

1) Úprava návsi, kde je plánován finanční náklad ve výši 350 000,- Kč a hodnota díla 500 000,- Kč.

2) Výstavba prodejny, která bude budována dodavatelským způsobem ve finančním nákladu 1 993 000,- Kč.

3) Výstavba 6 bytových jednotek družstevní svépomocí pro členy JZD.

Údržba:

1. Budování kanalizace - finanční náklad 20 000,- Kč.

2. Opravy místních komunikací - fin. náklad 50 000,- Kč

3. Údržba školských zařízení - fin. náklad 50 000,- Kč

            V oblasti ekonomické a sociální bude hlavní pozornost zaměřena na dokončení celoobecního vodovodu, kde bude třeba aby občané odpracovali 3 500 brigádnických hodin. Při výstavbě nového nákupního střediska by měli občané odpracovat 4 000 brigádnických hodin.

V neinvestiční části, týkající se zvelebování veřejných prostranství bude nutno zajistit brigádnickou pomoc občanů ve výši 10 500 brig. hodin. v oblasti politicko-organizátorské se MNV zaměří na prohloubení spolupráce s organizacemi NF o zvýšení podílu společenských organizací na zlepšení životních podmínek občanů. Půjde zde hlavně o zlepšení místních komunikací a veřejných prostranství, rozšíření dopravních spojů, zajištění pořádku při konání různých společenských akcí a další úkoly.

Oblast ideově - výchovná

MNV ve spolupráci s MV NF bude působit na občanskou veřejnost tím způsobem, že bude plně využívat všechz školských zařízení a zařízení MNV hlavně v přednáškové činnosti.

            Toto jsou hlavní směry vyhlášeného Volebního programu a bude záležet na všech občanech jak VP bude splněn.

Rozpočet národního výboru

Příjmy:                                                         Rozpočet                                         Plnění

Daň zemědělská                                        15 000,-                                           14 170,-

Daň z příjmu obyvatel                                   3 000,-                                                1 873,-

Daň domovní                                              44 000,-                                             43 537,-

Správní poplatky                                            2 000,-                                                1 000,-

Poplatky ze psů                                             3 000,-                                                3 060,-

Pokuty                                                          ------------                                                   200,-

Poplatky ze zábav                                      ------------                                                   400,-

Stravné ve školní jídelně                              8 000,-                                              79 637,50

Nájem z bytu a ostatní příjmy                       4 000,-                                                3 604,-

Služby placené obyvatelstvem                15 000,-                                           -------------

Dotace ONV na krytí rozpoč.                    223000,-                                           223000,-

Dotace ONV na proplacen. pozemky     -----------                                               12 906,-

Dotace ONV na účel. prostředky             -----------                                             101000,-

Dotace na agitační středisko                    -----------                                                 5 000,-

Úprava komunikací po záplavách                       -----------                                             110000,-

FRR na dokon. práce - vodovod              -----------                                             260100,-

Zůstatek hospodaření r. 1980                  -----------                                               13 500,61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy celkem                                            396000,-                                           872988,11

Výdaje:                                             Rozpočet                                         Skutečnost

Základní škola                                 43 000,-                                              61 559,30

Školní jídelna                                  87 000,-                                             97 880,10

Mateřská škola                                73 000,-                                           112 941,39

Správa národního výboru             193 000,-                                          231 243,27

Úpravy komunikací                        -------------                                           117 182,80

Práce na vodovodu                                    -------------                                           243 600,25

Vráceno ONV                                  -------------                                               4  880,61

Přebytek hospodaření                   -------------                                               3  700,39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                             396 000,-                                          872 988,11

 

Z uvedeného přehledu o rozpočtu národního výboru je zřejmé, že každým rokem jsou vynakládány stále vyšší finanční prostředky na opravy zařízení národního výboru, nákup drobných předmětů potřebných k výuce žáků v základní škole i mateřské škole, na výkupy pozemků pro stavbu rodinných domků, úpravy místních komunikací po povodních a další náklady přidělované ze státního rozpočtu pro zlepšení životního prostředí našich občanů.

Kulturní a společenské vyžití našich občanů

            Tak jako v minulých letech, tak i v tomto roce se kutlurním vyžití našich občanů podílely hlavně společenské organizace. Byly pořádány taneční zábavy v sále pohostinství i na přírodním výletišti, fotbalové družstvo odehrálo zápasy jarního i  podzimního kola, některé organizace pořádaly pro své členy zájezdy za krásami naší vlasti. Největší kulturní akcí byla však soutěž zpěváků "O slovácký koštéř." Tato soutěž byla v naší obci pořádána poprvé a setkala se s velkým zájmem účinkujících i diváků. Konala se na přírodním výletišti za pěkného počasí. Pořadí v umístění zpěváků bylo následující:      1. místo získala            Osohová Emílie č.p. 148

                                               2. místo                                 Polášková Marie č.p. 182

                                               3. místo                                 Osohová Anna č.p. 148

                                               Cenu diváka                        Kučerová Anna č.p. 144

Píseň, která získala první místo byla složena uměleckým vedoucím dechové hudby Osvětové besedy Mistřice pod vedením kapelníka Antonína Poláška a členem souboru Luběnou Karlem. Interpretka této písně postoupila do okresního kola soutěže. Konferenciér soutěže byl pracovník  Kancelářských strojů v Uherském Hradišti - Kaluža.  Příprava celé soutěže byla velmi náročná jak pro členy souboru, tak i pro zpěváky a proto diváci tuto snahu odměňovali vždy dlouhotrvajícím potleskem.

Pohyb obyvatel

            Narodilo se 20 dětí, zemřelo 15 občanů. Sňatek uzavřelo 16 párů a rozvod se konal 1.

Počasí - úroda

            Počasí v tomto roce bylo velmi proměnlivé. Zatímco v prvních měsících roku byly dost velké mrazy v některých dnech se rázem oteplilo. Jarní měsíce byly v mezích normálu, ale již v květnu bylo velmi pěkné počasí, které zůstalo i začátkem měsíce června. Léto již pěkné nebylo a hlavně v době prázdnin bylo počasí chladné. Podzim rovněž byl s nestálým počasím, avšak úroda byla všechna sklizena. urodilo se málo ovoce, švestky nebyly vůbec žádné, takže ani všechny pálenice nebyly otevřeny.

Závěr roku

            Letošní rok jako celek můžeme hodnotit kladně. Přes nepříznivé podmínky v práci národního výboru i budovatelské činnosti před volbami se činnost poslanců po volbách zlepšila a stanovené úkoly byly do konce roku splněny. V budování obce však i do příštího roku zůstává pro nově zvolený národní výbor mnoho úkolů, hlavně při dokončovacích pracích při výstavbě vodovodu.

 

ROK 1982

 

Životopis kronikáře

            Jmenuji se Jarmila Žižková. Od 1.1. 1982 jsem byla radou MNV jmenována do funkce kronikářky. Narodila jsem se 9. ledna 1956 v Uherském Hradišti. Bydlím v Mistřicích č.p. 166. V letech 1962 - 1971 jsem navštěvovala ZDŠ mistřice a ZDŠ Bílovice. V roce 1971 - 1973 jsem studovala na EŠ v Uherském Hradišti. 2. července 1973 jsem nastoupila jako administrativní pracovnice v ČKD Praha závod Slávia Napajedla. Od roku 1974 jsem devět let pracovala jako plánovačka. V současné době pracuji jako samostatní referent zásobování.

            Mám dva mladší sourozence. Sestra Vlasta Gajdošíková pracuje jako švadlena výrobního družstva Invalidů. Je vdaná, má tři děti. Bratr Alois Žižka pracuje v JZD 30. výročí osvobození ČSSR na farmě Mistřice ve vinohradě. Je ženatý, má 1 dítě.

            V místní lidové knihovně půjčuji knížky. Ve ŠKK při MNV Mistřice dělám zapisovatelku.

Úvod

            Činnost a úkoly roku 1982 byly motivovány několika významnými výročími a to zejména X. všeodborovým sjezdem, 65. výročím VŘSR a 60. výročím vzniku SSSR.

            Na počest těchto významných výročí byl MNV Mistřice uzavřen socialistický závazek, který obsahoval konkrétní úkoly, jak pro národní výbor, tak i pro všechny občany naší obce.

Činnost místního národního výboru

            Hlavním úkolem MNV v roce 1982 bylo zaměřit pozornost na důsledné plnění usnesení rady, pléna národního výboru s návazností na plénum ONV a rozpracované závěry XVI. sjezdu KSČ.

            Všichni členové rady pod vedením předsedy MNV Poláška se pustili do práce s elánem a velkou chutí konečně i v Mistřicích dokázat, že když se chce, dá se udělat mnoho. Složení členů rady od posledních voleb zůstalo nezměněno. Každých 14 dnů se pravidelně scházeli členové rady, aby zhodnotili práci jednotlivých komisí a složek NF, plnění JPKVČ a dalších úkolů vytyčených volebním programem NF na rok 1982.

            Na toto jednání rady navazovala každý druhý měsíc zasedání pléna, kterých se účastnili i poslanci, předsedové složek NF a členové jednotlivých komisí. Zde byly projednávány výsledky hospodaření MNV, organizační zajištění investiční a neinvestiční výstavby, využití půdního fondu na katastru naší obce, plnění volebního programu NF, hodnocení uzavřených dohod mezi MNV a složkami NF, komplexní program péče o životní prostředí do roku 1985 a mnoho dalších úkolů, navazujících vždy na jednání pléna ONV a ÚV KSČ. Dále byly projednávány všechny připomínky a stížnosti občanů, tlumočené poslanci za jednotlivé obvody.

Výsledky činnosti jednotlivých komisí

Komise ochrany veřejného pořádku

            Hlavní úkoly této komise v uplynulém roce se týkaly řešení přestupků neukázněných řidičů a jejich postihování peněžitými pokutami, řešení různých sousedských sporů, přestupků mládeže, ale i nepořádků, týkajících se životního prostředí v naší obci, skládky stavebních materiálů atd. Na pravidelných měsíčních schůzích se řídili plánem činnsoti, který byl průběžně doplňován mimořádnými akcemi. Účast členů na schůzích se pohybovala kolem 80%.

Komise  sociální a zdravotní

            Péče o staré občany, péče o rodinu a děti, důchodové zabezpečení přestárlých občanů - to byly hlavní úkoly této komise. Pro sociálně  potřebné přestárlé občany byla do rozpočtu národního výboru zahrnuta na rok 1982 částka 15 000,- Kč. Byl vypracován seznam 48 jednotlivců a 7 manželských dvojic, kterým byla v průběhu roku tato částka vyplácena. V měsíci únoru dočlo k celostátní úpravě důchodů. Komise prověřila zvýšení důchodového zabezpečení u všech důchodců v naší obci. jedenácti jednotlivcům a šesti manželským dvojicím žádala odbor sociálních věcí a zdravotnictví, aby jim byla výše důchodu se zpětnou platností upravena.

            Dále komise kladně vyřídila žádost paní Marie Ondrůškové č.p. 22 o umístění do domova důchodců. Při komisi byl vytvořen aktiv péče o rodinu a děti. Předsedkyní je Tichoňová. Hlavní náplní aktiva je navštěvovat rodiny s více dětmi a posuzovat uplatňování mateřského příspěvku u ONV. Účast členů na schůzích se pohybovala kolem 86%.

Komise finanční a plánovací

            Práce této komise je velmi odpovědná a takto k ní bylo i jednotlivými členy komise přistupováno. Prostřednictvím rozhlasové relace seznámila občany se změnou ve výpočtu daně zemědělské a osvobození obyvatelstva od daně z příjmu. Dále členové pravidelně prováděli kontrolu účetních dokladů MNV, čerpání rozpočtu proti plánu, psali zdůvodnění překročených částek, sledovali včasnou úhradu daně domovní, daně zemědělské a poplatků ze psů. Komise pracovala velmi dobře.

Komise školská a kulturní

            Spolupráce se ZŠ, MŠ, aktivní účast na zajišťování oslav osvobození obce, májových oslav, úzká spolupráce s osvětovou besedou, místní lidovou knihovnou, patronát nad vedením kroniky, kontrolu stavu a udržování místních památek, spoluúčast na rozhodování o přijetí dětí do MŠ, to je jen hrubý náčrt činnosti této komise, kterou vykonávala v uplynulém roce. Tak jako každoročně  i v roce 1982 se zástupci komise účastnili zahájení a ukončení školního roku. Při příležitosti oslav Dne učitelů poděkovali předseda komise Polášek Jiří všem vyučujícím na ZŠ i MŠ za jejich obětavou a náročnou práci. Ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ i MŠ byl zajišťován dětský karneval. Schůze byly konány pravidelně jedenkrát měsíčně, účast členů se pohybovala kolem 90%.

Komise místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu

            V uplynulém roce se týkala činnost této komise především kontrolních akcí prováděných jak v prodejně v Mistřicích, tak i v prodejně v Javorovci. Prodejna potravin v Mistřicích byla v důsledku výstavby nové prodejny přestěhována v měsíci říjnu do sálu v Pohostinství. Komise musela zajistit zvýšenou zásobovací činnost v prodejně Javorovec, protože občané z Větřáku, Drahů, Žlébku začali chodit nakupovat do Javorovce. Dále komise vyřídila v důsledku neustálých stížností občanů posílení ranního spoje ČSAD s odjezdem v 5.25 hodin z Mistřic. Nemalou starost měli také s kontrolou a údržbou vozovek, neboť tyto jsou po prováděné kanalizaci a kopání vodovodu ve velmi špatném stavu.

            Pro pomoc občanům při zajišťování dovozu ať už stavebního materiálu, dřeva, sena atd. byl zakoupen v rámci místního hospodářství nákladní automobil V3S. Pro zřízení malé provozovny zámečnictví, kadeřnictví, mandlovny prádla a dalších služeb obyvatelstvu byl zakoupen dům Hubíka na horní části obce.

Komise pro mládež a tělovýchovu

            Pravidelně se na svých schůzích scházela i komise pro mládež a tělovýchovu.Věková hranice členů této komise je v průměru kolem třiceti let. Už toto složení bylo zárukou dobré práce s mládeží, chápání způsobu jejího života. V úzké spolupráci s TJ Sokol, SSM uspořádali  branné odpoledne pro děti, Vánoční turnaj ve stolním tenise v místní ZŠ. Ve spolupráci se SPOZ připravili v březnu a v srpnu slavnostní předání povolávacích rozkazů brancům.

Komise výstavby

            pro delší služební nepřítomnost předsedy Brázdila bylo nutné jmenovat do této funkce Gajdošíka Lubomíra. Rozsah práce komise je velmi široký a rovněž náročný na odborné znalosti. Veškerá pozornost byla zaměřena na dokončení vodovodu a terénních úprav na MŠ. Schůzí komise se pravidelně zúčastňovali předseda nebo tajemník MNV a společně pak podle vypracovaného harmonogramu prací zajišťovali a rozmísřovali brigádníky, sháněli materiál, urgovali provedení odborných prací u národních podniků. Dále byly komisí výstavby povolovány drobné stavby a opravy na rodinných domcích.

Občanský výbor v osadě Javorovci

            Schůzová činnost tohoto výboru byla velmi nepravidelná. Nakonec v důsledku dlouhodobého pobytu předsedy Vosmanského mimo území ČSSR ustala vůbec. Ve druhé polovině roku byl do funkce předsedy jmenován tajemník občanského výboru Malina Josef. Činnost se zase rozběhla. Byly projednávány aktuální otázky osady. Především kanalizace a oprava vozovek. Kanalizace byla položena v úseku za Humny a v Oboře. Dále se občané aktivně zapojili do budování víceúčelového zařízení na bývalé škole.

Sbor pro občanské záležitosti

            Pracuje v naší obci od roku 1973. O velmi dobrých dosažených výsledcích svědčí i uznání a ocenění jeho práce ONV v Uherském Hradišti. Členové sboru se pod vedením Jánošové scházeli pravidelně 1x za měsíc na schůzích sboru. Rovněž ale všechny další akce jsou náročné na čas a ukrajují z osobního volna všech členů sboru notný krajíc. Toto vše jim snad mohou jedině vynahradit rozzářené oči maminek při vítání občánků do života, dojetím zastřené oči starších občanů, které členky sboru navštěvují při významných životních výročích, odvahou a štěstím zářící oči chlapců a děvčat při předávání občanských průkazů.

            Slavnostně bylo uvítáno do života v roce 1982 12 nových občánků, narodili se:

1             dcera Hana rodičům Staškovým

2             dcera Petra rodičům Bičanovým

3             syn Radek rodičům Vyoralovým

4             dcera Adéla rodičům Dohnalovým

5             dcera Martina rodičům Ševčíkovým

6             dcera Marie rodičům Ondrouškovým

7             dcera Martina rodičům Dostálkovým

8             dcera Kateřina rodičům Vaňkovým

9             dcera Lenka rodičům Lysoňkovým

10          syn Michal rodičům Vosmanským

11          syn Lukáš rodičům Hanáčkovým

12          syn Pavel mamince Medkové

            Své "Ano" na zlaté svatbě po padesáti společně prožitých letech si zopakovali manželé Josef a Josefa Kadlčíkovi a po sedmdesátipěti letech na diamantové svatbě manželé Kromsiánovi. 25 občanům, kteří dosáhli 80 a více let, byly při osobních návštěvách členů SPOZ předány pamětní listy s malými dárky od MNV. Na požádání SPOZ bylo zahráno v rádiu v brněnském pořadu "Hrajeme našim jubilantům" u příležitosti 70. narozenin Pochylému Martinovi a Malinové Marii k 80. narozeninám.

            Při zahájení školního roku na ZŠ i MŠ byly prvňáčkům předány pohádkové knížky. Jednou z nejmasovějších akcí sboru bylo předávání občanských průkazů a slib pionýrů. 9.54. 1982 u příležitosti 37. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou složilo 15 pionýrů u památníku padlých slavnostní pionýrský slib. Poté v obřadní síni MNV obdrželo 22 15-ti letých chlapců a děvčat občanský průkaz. K slavnostnímu rázu přispěla účast dechové hudby OB Mistřice, zástupců složek NF, rodičů a mnoha občanů. Sváteční tečkou za tímto dnem byl večer společně strávený v Divadle pracujících v Gottwaldově. V závěru roku byla uspořádána beseda s důchodci. Při bohatém kulturním programu žáků ZŠ a MŠ, při vzpomínání na dávné časy a čtení úryvků z kroniky naší obce, odpoledne velmi rychle uběhlo a večer při dobré dechovce se roztočili sukně mnoha stařenkám a nohy stařečků se také roztočily, tak jako za mladých časů když tančívaly v hospodě u Brázdilů.

            Rok 1982 byl vyhlášen rokem "Úcty ke stáří." 30.12. 1982 se dožil pan Antonín Polášek z Javorovce významného životního jubilea 100 let. Poprvé v historii obce byl na MNV přivítán stoletý jubilant. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci ONV místopředseda Ing. Ptáček, Mahdalová předsedkyně OSPZ a Grebeníčková členka OSPZ, příbuzní jubilanta, zástupci složek NF. Dále děti v krojích, dechovka, představitelé MNV, všichni přišli staříčkovi Poláškovému blahopřát. Pracoval jako zedník, později mu ještě přibylo hospodaření na 2 ha půdy. Se svou ženou vychovali společně 5 dětí. Staříček se dožil tohoto věku v poměrně dobrém zdraví, s neobvyklým životním optimismem, zájmem o všechno dění a vírou, že ještě občas si i ten mariáš v hospodě zahraje. Slova uznání staříčka i jeho příbuzných zanechaly hřejivý pocit z dobře připravené akce u všech členů SPOZ. Zároveň byl tento slavnostní akt i důstojným zakončením roku věnovaného "Úctě ke stáří."

Budovatelská činnost   

            Jedním z prvořadých úkolů bylo v uplynulém roce věnovat veškerou pozornost dokončení akcí "Z" vodovodu a terénním úpravám na MŠ. Vypracovaný harmonogram dokončovacích prací byl průběžně plněn. Velké problémy vznikly, když byla zjištěna špatná vodotěsnost nádrží vodojemů. Nenašla se jediná organizace, která by byla ochotna v této věci pomoci. I přes tyto potíže se podařilo nádrže opravit. Poté byly provedeny terénní úpravy včetně oplocení, venkovní omítky vodojemů.

            Mimo tyto akce zajišťoval národní výbor další práce pro vzelebení obce. Bylo vybudováno celkem 630 km kanalizace v Mistřicích i v Javorovci. Byla provedena výsadba zeleně - okrasných stromků a keřů, květin. Na všech těchto akcích se podíleli občané jednotlivých obvodů i složky NF. O tom, že občané v naší vesnici mají zájem o zlepšení životního prostředí a budování obce, svědčí i dosažené závazky.

Občané odpracovali 63 259 brigádnických hodin. Složky NF odpracovali 3 495 brigádnických hodin.

Rozpočet národního výboru

Výdaje                                                                     Příjmy:

Školství                           233                             Školství                                      115

Kultura                                4                             Vnitřní správa                                6

Vnitřní správa NV               126                            Místní hospodářství                       18

Práce a sociální věci            15                             Všeobecná pokl. správa + dot.     284

Místní hospodářství              45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                 423 tis. Kč                                                         423 tis. Kč

Činnost společenských organizací

Základní organizace svazu požární ochrany

            V naší obci neplatí, že o požárnících víme, jen když hoří. Jejich činnost za rok 1982 je toho dokladem. V měsíci lednu ve spolupráci se členy komise veřejného pořádku a PS VB provedli v celé naší obci preventivní prohlídky proti požárům. Pravidelně dle výcvikového plánu roku 1982 probíhala školení a přednášky pro členy SPO. Dále se požárníci zúčastnili okrskové soutěže, poplachových cvičení, čtyř soutěží v okolních obcích, 28. 5. 1982 zasahovali pro povodni v Březolupech. Umístnění soutěžních družstev bylo dobré a požární technika vždy akceschopná. Závazek odpracovat 700 brigádnických hodin byl vysoce překročen - 1468 hodin, z toho 537 brigádnických hodin na pomoc zemědělstvní - bylo sklizeno 154q sena z nepřístupných ploch. Dále se aktivně podíleli na omítce vodojemů, odvodnění skladiště a úpravách požární zbrojnice, dodali 600 kg starého papíru. To jsou všechno akce uspořádané ZOSPO na úseku budovatelské činnosti. Ale že se požárníci dovedou ukázat i na poli kulturním, o tom svědčí už tradičně pořádaný Požárnický ples, zájezd na Macochu, výlet s taneční zábavou a poslední kulturní akcí bylo uspořádání hodové zábavy společně s dechovou hudbou Mistřičanka. Během čtyř dnů změnili požárníci prostory vystěhované prodejny potravin v původní hospodu u Brázdilů. Všichni si pak společně notovali: "Čí su hody, naše hody, poďme stará do hospody, hojá ja, hojá ja, hoja já ja, ..."

            Organizace sdružuje 84 členů. Požár v uplynulém roce nebyl žádný.

Základní organizace zahrádkářského svazu

            129 členů tvoří základnu této organizace. Práce bylo dost, hlavně proto, že této organizaci byla předána do užívání budova bývalé školy v Javorovci, ze které má být vybudováno víceúčelové zařízení. V akcích "Z" odpracovali členové 300 brigádnických hodin na opravě prodejny textilu a masny, opravě místních komunikací, vodovodu, MŠ, atd. Jelikož organizace vlastní kombajn SK-4 a vázací lis na slámu, dále pak traktor s vlečkou a nákladní auto S5T, měli členové, kterým jsou tyto stroje svěřeny, nejvíce práce o žních. Dá se říct, že v naší vesnici už vymizelo původní sečení kosou krabicou. Nevidíme už na poli sekáče a odběračky, ani obilí svázané ve snopy a naskládané do mandelů. Tradiční ráz žní byl nahrazen technikou. Je to mnohem rychlejší a méně namáhavé pro lidi. Kombajn pokosil a zároveň vymlátil, traktor odvezl obilí, vázací lis povázal slámju do balíků, nákladní auto odvezlo balíky a tak rychle mizely zlatavé plochy obilí ze záhumenků. Tato pomoc byla opravdu velkým ulehčením pro naše občany.

            15.8. 1982 uspořádal ČZS "Besedu u cimbálu." Bylo to pěkně prožité odpoledne v přírodním výletišti s dobrým občerstvením, cimbálovou muzikou Včelaran a krojovanými tanečníky tohoto souboru. Už v dřívějších letech byly zřízeny v obci dvě zahrádkové osady. Dále ZOČZS objednávala pro zájemce hnojiva, sadby, ovocné stromky a sadbové brambory.

            v říjnu 1982 obdržela ZOČZS na slavnostní schůzi okresního výboru ČZS u příležitosti 25 letého trvání svazu za dlouholetou a obětavou práci členů Čestné uznání.

ZO socialistického svazu mládeže

            Tato základní organizace měla za uplynulý rok pouze 25 členů, přesto výsledky práce odpovídaly nejméně dvojnásobnému počtu. Výbor této organizace se kriticky a s velkou náročností zabýval problematikou členské základny na své hodnotící členské schůzi. Rozborem věkového složení členů dospěli k zajímavým poznatkům. Vě věku do 18 let měli pouze 1 člena, ve věku 19 - 24 let 21 členů a 3 členové ve věku nad 25 let. Nedá se říct, že by pro rozšíření členské základny nic nedělali. 2x v roce 1982 svolali ročníky 1964 - 1967 na společnou besedu, kterou pořádali ve spolupráci s MNV. Účast na těchto besedách byla špatná - z 84 pozvaných 28 účastníků. Činnost této organizace přece nebyla nezajímavá.

            V oblasti rozvoje pracovní iniciativy a aktivity odpracovali 418 brigádnických hodin, jak na směnách NF pro zlepšení životního prostředí, tak i pro potřebu ZO. Zapojili se do sklizně sena z nedostupných ploch a odevzdali 5q sena. V oblasti ideověvýchovné práce pořádali besedy k různým výročím, referáty k dění doma i ve světě, kterými byly vždy zahajovány členské schůze.

            Sportovní a tělovýchovněbranná činnost byla velmi bohatá. z nejzdařilejších byla návštěva krytých lázní v Uherském Hradišti, turnaj ve stolním tenise uspořádaný na počest 35. výročí Únorového vítětství pracujících, III. ročník turnaje v minikopané o putovní pohár 37. výročí osvobození naší vlasti. V tomto turnaji svazáci z Mistřic zvítězili již po třetí za sebou a tak pohár zůstal trvale v Mistřicích. Velmi dobře byl také hodnocen pochod Mistřice - Luhačovice, pořádaný na počest 36. výročí SNP a III. sjezdu SSM. Třináct účastníků pochodu plnilo různé branné a sportovní discipliny, při kterých bylo hodně legrace. V oblasti kulturní aktivity uspořádali svazáci v roce 1982 několik tanečních večerů jak při magnetofonu, tak i při vystoupení tanečních skupin. Dále byla využita nabídka OKS a uspořádána beseda z cyklu předmanželské výchovy. V průběhu roku členové SSM pravidelně navštěvovali divadelní představení v Uherském Hradišti. Jako každoročně i letos zajišťovali výzdobu obce před májovými oslavami. Ve svazáckých stejnokrojích kladli věnce k památníku padlých u příležitosti oslav osvobození naší obce na počest 65. výročí VŘSR. ZO SSM Mistřice nezůstala pozadu ani v práci s mládeží, především s PO SSM. V obci je 8 oddílů jisker a pionýrů. Tak jako SSM ani PO SSM nevlastní žádnou klubovnu. Schází se ve zdejší škole. Svazáci poskytli pionýrské organizaci finanční příspěvek ve výši 500,- Kč, uspořádali výlet na hrad Buchlov, navštívili s nimi lázně v Uherském Hradišti a připravili závody na koloběžkách a tříkolkách.

ZO svazu žen

            V činnosti za ostatními složkami nezůstal ani svaz žen. V zimních měsících uspořádaly pod vedením Zvonkové kurs drhání, kterého se zúčastnilo 12 žen. 1.5. 1982 pak uspořádaly výstavu ručních prací v zasedací místnosti MNV. Zde mohli občané zhlédnout čím se ženy naší obce baví ve volných chvílích, jak mají dovedné ruce a nepřeberné nápady pro zlepšování svých domácností. aktivně se ujaly výsadby okrasných keřů a růží v naší vesnici a i nadále se o tyto starají. Odpracovaly 520 hodin na směnách NF, úpravě a úklidu MŠ a ZŠ, dále 50 hodin na pomoc zemědělství při přetrhávce a okopávce řepy. Provedly sběr starého papíru v množství 250 kg. Na podzim ve spolupráci s dohlížecím výborem uspořádaly zájezd do Trnavy. Přestože většina je jich zaměstnána a příchodem domů nastupují na druhou směnu, najdou si volnou chvilku na schůze i další pořádané akce.

ZO červeného kříže

            Většina žen organizovaných v ČSŽ je i členkami ČČK, mnoho akcí je proto pořádaných společně. Ze svých řad získaly 8 dobrovolných dárců krve. Provedly sběr makovic, které odevzdaly národnímu podniku pro výrobu léčiv. Dobrovolné zdravotnice zajišťovaly v průběhu roku první pomoc a ošetření při úrazech. v rámci JP KVČ uskutečnily přednášku s obvodním lékařem na téma srdeční choroby.

 

Činnost školských zařízení

            V celém ČSSR je věnována dětem mimořádná pozornost už od narození. Tak i v naší obci, kde byla vybudována MŠ, je nyní spolupráce mezi školou a rodinou prakticky navazována už do tří let, kdy je toto do MŠ přijato.

            V roce 1982 navštěvovalo MŠ 58 dětí, z toho 23 dětí předškolního věku. I. třídu v tomto roce po odchodu učitelek Křivové a Běhunčíkové vyučovaly ředitelka Martiňáková a Tomková. Všechny děti chodí do školky s radostí. II. třídu děti předškolního věku vyučovaly Hromádková a Zatloukalová. Jedině maminky dovedou ocenit všechnu péči a práci dětem věnovanou. Beze strachu o své dítě mohou pracovat v zaměstnání a při návratu si dítě ve školce vyzvednout. Děti pravidelně navštěvuje dětský a zubní lékař. O čistotu, pěkné prostředí, topení se starají školnice Tichoňová, Pastyříková a Vycudilíková. Vedoucí školní jídelny je Šáchová, kuchařky Malinová a Čadová. Z mateřské školy děti odchází do základní školy, která je u nás čtyřtřídní.

1. třída 22 žáků - třídní učitelka Marholtová Zdeňka

2. třída 22 žáků - třídní učitelka Jánošová Jarmila

3. třída 16 žáků - třídní učitelka Vlasatíková Eva

4. třída 24 žáků - třídní učitelka Tannerová Olga

Ředitelka školy Jánošová byla v roce 1982 dlouhodobě nemocná a zastupováním byla pověřena Tannerová. Pro lepší znázornění učiva byla vybudována ve škole audiovizuální pracovna, která je vybavena moderními přístroji.

Počasí a úroda

            Uplynulý rok se vyznačoval nedostatekem vláhy. Půda byla vyprahlá už v době setí, to je v březnu a dubnu. Nebyly žádné srážky a teploty se pohybovaly silně pod normálem. Silné mrazy poškodily porost ozimů. Na mnoha plochách musel být proveden náhradní osev jarním ječmenem. Na druhé straně sucho a pěkné počasí umožnilo využít při setí všech dostupných mechanizačních prostředků a tím splnit všechny plány osevu včas. Od poloviny května až do 10. června byly teploty kolem 30 stupňů. Ve druhé dekádě června nastalo prudké ochlazení a v dolinách byly zrána i přízemní mrazíky. Žně započaly 24.7. 1982. I přes velké sucho byly výnosy dobré a oproti plánovaný průměrný výnos 4,80q z ha - skutečný výnos 5,10q z ha. Z ozimé pšenice byla na katastru Mistřice převážně naseta odrůda Vala, Amika a Morris Huntsman. V průběhu 14 dnů bylo všechno obilí pokoseno. Srpen - září stále beze srážek, teploty 22 - 25 stupňů. Úroda bohatá hlavně na rajčata, okurky, jablka. Trnky se nesklízely, stromy byly napadeny rudou - listy i plody úplně černé. Podzim byl pěkný a teplý. Kateřina byla na blátě a tak vánoce měly být dle starého přísloví na ledě, ale nebylo tomu tak. Sněhu napadlo málo a i to vlivem nízkých teplot hned roztálo. Děti si ani neužily do konce roku zimních radovánek.

            Farma Mistřice, která je začleněna v kooperačním sdružení JZD 30. výročí osvobození ČSSR, měla v roce 1982 následující stav dobytka:

13          235 ks dojnic - průměrná dojivost 7,6 l na 1 dojnici

14          63 ks telat

15          129 ks jalovic

16          181 ks býků na výkrm

17          5766 ks slepic

18          15 929 ks kuřat brojlerů

19          849 ks kachny chovné

20          380 ks kachny na výkrm

21          3 ks koně

22          1 ks pes

            Vedoucím farmy je Tománek Vojtěch. Všechny dodávky státního plánu byly plněny, v některých druzích i překročeny. V důsledku neustálých problémů s pracovními silami v živočišné výrobě postavilo JZD druhou bytovou jednotku o šesti bytech. Podmínkou získání bytu bylo - oba manželé zaměstnání v JZD a z nich jeden v živočišné výrobě. Bytovka byla tedy k 30.12. 1982 předána k užívání a byty zářící novotou budou čekat na své majitele.

Pohyb obyvatelstva - život lidí

            V uplynulém roce se narodilo 12 občánků, z toho 4 chlapci a 8 děvčat. Oproti minulým létům počet narození klesá a úmrtí naopak stoupá. Bylo uzavřeno 13 manželství, 1 rozvod.

Zemřelo 25 občanů:

3.1.                 Kolaříková Cecílie č.p. 257           ve věku 72 let

3.1.                 Roláková Karolína č.p. -----           ve věku 92 let

3.1.                 Kaňovská Anna č.p. 307               ve věku 86 let

26.1.               Večeřová Františka č.p. 175         ve věku 77 let

9.2.                 Mimránek Antonín č.p. 305           ve věku 51 let

8.3.                 Bilavčík Ignác č.p. 47                     ve věku 76 let

21.3.               Pastyřík Josef č.p. 7                       ve věku 52 let

27.3.               Vrána Antonín č.p. 221                 ve věku 88 let

8.5.                 Omelková Ludmila č.p. 68             ve věku 78 let

15.5.               Magdálková Marie č.p. 216           ve věku 94 let

27.5.               Štěpaník Leopold č.p. 136            ve věku 74 let

27.5.               Kocáb Josef č.p. 134                      ve věku 80 let

1.6.                 Hlavačka Josef č.p. 117                ve věku 79 let

5.6.                 Medek Martin č.p. 121                    ve věku 81 let

7.6.                 Luběnová Marie č.p. 244               ve věku 78 let

8.6.                 Bilavčík František č.p. 109            ve věku 49 let

18.6.               Luběna František č.p. 113            ve věku 77 let

16.7.               Šuranský Antonín č.p. 4                ve věku 64 let

1.10.               Šupková Květoslava č.p. 202       ve věku 64 let

14.10.             Bilavčíková Marie č.p. 43               ve věku 76 let

26.12.             Ošívková Cecílie č.p. 171              ve věku 79 let

29.12.             Sklenář Antonín č.p. 159              ve věku 63 let

31.12.             Kocábová Božena č.p. 134           ve věku 77 let

            Tito občané zemřeli přirozenou smrtí. Staly se však i dvě tragické události. 28.3. 1982 se v ranních hodinách ve sklepě rodinného domku oběsila Anna Šnajdarová ve věku 43 let. Nezanechala žádný dopis a proto příčiny sebevraždy nebyla objasněny.

3.6. 1982 se nešťastně postřelil z brokovnice do břicha Josef Tichý, otec tří nezletilých dětí. Brokovnici vlastnil jako člen mysliveckého sdružení a vezl ji s sebou v traktoru. Za čtyři dny zemřel v nemocnici ve věku 36 let.

            Přistěhovalo se 16 lidí, odstěhovalo 27. Počet obyvatel v naší obci stále klesá. Je sice pravda, že je tu nedostatek kulturních zařízení, úroveň obchodní sítě také nebyla dobrá, ale to snad vyřeší výstavba nové prodejny. Životní úroveň obyvatel stoupá. Mnoho domácností je vybaveno barevnými televizory, automatickými pračkami, opět přibylo několik osobních automobilů. Občané na svých domech stále něco opravují, dostavují. Převážná část domácností se může řadit mezi byty 1. kategorie.  V roce 1982 byly zkolaudovány 3 novostavby a 2 nádstavby.

            V měsíci únoru byly provedeny nové úpravy vína, cigaret, výsekového masa a některých druhů uzenin. Dost citelně zasáhlo zdražení masa o 70% naše občany. Většina domácností si však chová králíky, slepice, kačeny a někteří i prasata. jsou tedy zásobeni masem z vlastního chovu. V důsledku cenových úprav byly zvýšeny přídavky na děti a starobní důchody.

            Životní tempo se stále zvyšuje, ale přece se ještě udržují některé zvyky a tradice. Na velikonoce chodí děti po šlahačce, starší chlapci a mladí muži chodí na mrskačku většinou ve skupinách s velkým karabáčem, na který jim děvčata přivazují barevné stuhy. Už od začátku roku chlapci, kteří mají nastupovat vojenskou základní službu, společně s děvčaty z ročníku zhotovují po večerech papírové růže a fábory na stavění máje. Chlapci pak v dubnu zajistí kládu kolem 20m dlouhou a 1. května, kdy se ráno společně účastní prvomájového průvodu, odpoledne probíhá stavění máje. Letos vyšel průvod od Lip. Vršek na máj se nesl od Jitky Jánošové, která kráčela s velkým dortem v kole, utvořeném z pleteného věnce krušpánku a papírových růží. Všichni šli ve svátečních krojích, které se nosí zvlášť pro tuto příležitost. Děvčata v černých skládaných sukénkách, notně podložených škrobenými spodnicemi, také bílé krajkové zástěrky, bílé jupky, černé punčochy a černé boty tvoří součást tohoto kroje. Každá pak jednou rukou drží věnec, ve druhé klobouk s voničkou a kosárky. Chlapci jsou za nimi, téměř všichni ukrytí ve větvích a fáborech napentleného vršku, který nesou na ramenou, v plátěných kalhotách zvaných drle, v bílé košili, vyšívané zástěře a ve vysokých černých botách. v čele průvodu kráčí dechová hudba, nakonci pak děti z celé vesnice, které se snaží utrhnout alespoň jednu růži. Když průvod dorazí do středu vesnice, kde je vykopána jáma pro máj, připevní se šruby napentlený vršek k doběla otesané kládě a začne samotné stavění máje. Za vydatného povzbuzování přihlížejících diváků, pěkných písniček krojovaných děvčat a za doprovodu dechovky se pak asi hodinu zvedá pomalu máj k obloze, až se ve větru zatřepetá vlajka s číslicemi ročníku, který máj staví. Večer pak všichni společně tančí na májové veselici. pro chlapce a děvčata však tímto ještě úkol nekončí. Je třeba celý měsíc máj hlídat, aby ho nikdo neukradl. Každý večer se schází u máje, rozdělají oheň, posedí, zazpívají a po půlnoci jsou spát. Jen několik vytrvalců se zabalí do dek a připravené slámy a hlídá až do rána. 27.5. 1982 nehlídali. Nevěřili, že by jim tři dny před kácením mohl máj někdo ukrást. Stalo se. Ke všeobecnému smíchu a veselí, ležela na zemi jen podříznutá kláda, vršek i s ročníkovou vlajkou byl pryč. Nestalo se tak už 12 let, aby si některý ročník nechal máj ukrást.

Závěr a zhodnocení roku

            Uplynulý rok pro naši obec byl ve znamení budování a výstavby. Bylo vykonáno hodně práce a přestože zbývá ještě hodně úkolů do dalšího roku, můžeme být spokojeni. Tvář obce se pomalu mění. Žleb, který býval uprostřed obce, je již zavezený. Ted už bude třeba jen navozit hlínu, vysadit stromky a keře a Mistřice budou k nepoznání. Občané chápou, že všechno co v obci dělají, slouží jim nebo bude sloužit jejich dětem.

            Vedením kroniky jsem byla pověřena po odchodu Vardanové do částečného invalidního důchodu 1.1. 1982.

ROK 1983 a 1984

Úvod

            Socialistický závazek Národního výboru v Mistřicích, občanů a společenských organizací národní fronty, uzavřený na počest 35. výročí Vítězství čs. pracujícího lidu.

            Významný podíl na budování socialistické společnosti mají národní výbory. Tento význam byl podtržen na 6. plenárním zasedání ÚV KSČ, které hodnotilo podíll národních výborů na plnění závěrů XVI. sjezdu KSČ a také náš národní výbor v návaznosti na usnesení stranických a státních orgánů provedl v prosince 1982 analýzu vykonané práce a vytyčil náročné úkoly pro rok 1983 a další léta.

            Zkvalitňováním celé práce národního výboru chceme podpořit i význam 35. výročí Vítězného února, který položil základy budování socialismu v naší vlasti. Velkým pomocníkem v práci NV se staly i místní výbory NF, které sdružují všechny složky NF a plně se podílí na tvorbě velkých hodnot při plnění volebních programů NF. Proto i celoobecní závazek na  rok 1983 je zpracován v tom směru, že významný úkol musí  při plnění sehrávat nejen poslanci NV, ale všechny složky NF a všichni naši občané.

Činnost MNV

            Rok 1983 znamenal pro MNV Mistřice velký krok kupředu. Na základě rozpracovaných závěrů 6. pléna ÚV KSČ na místní podmínky bylo nutné, aby nejen celé plénum, ale i jednotliví poslanci aktivně a cílevědomě plnili vytyčené úkoly.

            V průběhu roku bylo dvakrát uskutečněno školení poslanců s průměrnou účastí 86%. Pravidelně každých 14 dnů se scházeli členové rady, od července spolu s Bilavčíkem, který byl zvolen druhým místopředsedou MNV za odstoupivšího Ondrouška Jaroslava. Náplň jednotlivých zasedání se řídila předem schváleným plánem práce a byla doplňována úkoly, požadavky a problémy, které bylo nutno v průběhu roku řešit. Těchto nebylo málo. Bylo nutné rychle řešit odvoz odpadků z naší obce, neboť žleb, kde se odpadky vyvážely byl již zaplněn.

            V měsíci lednu bly přiděleny popelnice do jednotlivých domácností a Technické služby města Uh. Hradiště začaly odpadky odvážet.

            27.10. 1983 byla provedena kolaudace celoobecního vodovodu a do konce roku bylo zapojeno 30 vodovodních přípojek. Situace s vodou byla v uplynulém roce kritická a dokončení vodovodu bylo akcí prvořadého významu.

            Plenární zasedání i veřejné schůze KSČ se pro mnohé občany staly zdrojem informací, dotazů, široké diskuse na aktuální téma a je pro ně samozřejmostí, že účastí na těchto schůzích získají přehled o budování a veřejném životě naší vesnice. Bohužel počet těchto občanů zatím není vleký, hlavně z řad mladých lidí, jejíž generace by měla v budoucnu vystřídat tu stávající.

            Na všech schůzích předseda MNV Polášek, případně další členové rady velmi pohotově reagovali na dotazy a připomínky občanů. Odpověď byla dána ještě v průběhu schůze. V případě, že se dotaz týkal širší problematiky, byl zodpovězen na schůzi následující.

Komise sociální a zdravotní

            V tomto roce členky komise ve spolupráci se SPOZ provedly návštěvu všech sociálně potřebných občanů. Při této příležitosti jim byla předána dávka sociální péče. Celkem bylo navštíveno 46 jednotlivců a 8 manželských párů. Byla rozdělena částka ve výši 15 000,- Kč. Všichni přestárlý občané byli velmi rádi, že i v době, kdy jsou již v trvalém odpočinku náš stát na ně pamatuje.

            V měsíci červnu navštívily členky komise děti z neúplných rodin a děti žijící v neurovnaných poměrech. Jednalo se o 17 rodin. Dále komise provedla kontrolu hygienického zařízení v MŠ, ZŠ a MNV. Vše bylo shledáno v pořádku, pouze na MNV bude nutno doplnit lékárničku.

            Dále učinily návštěvu u manželů Etrickových, kteří mají zájem o  umístění do domova důchodců. Rovněž byla získána jedna dobrovolná pečovatelka.

Komise ochrany a veřejného pořádku

            Ani v dnešní moderní době se nevyhýbají lidé různým hádkám a sousedským sporům. Tyto řešila komise ochrany a veřejného pořádku. Rovněž prováděli dozor při různých oslavách a výročích většího rázu, usměrňovali dopravu a zabezpečovali pořádek. Přímo na schůzích projenávali drobné přestupky řidičů a neukázněné mládeže. Tyto postihovali peněžními pokutami. Členům komise nebyla lhostejná ani otázka, týkající se životního prostředí v naší obci. Jednou za čtvrt roku procházeli obcí a kontrolovali, zda občané udržují pořádek nejen kolem svých rodinných domků, ale i na staveništích a na skládkách stavebních materiálů. Rozsah činnosti této komise nebyl malý, ale členové si jej plnili svědomitě a odpovědně.

Komise školská a kulturní

            Tato komise se pravidelně scházela jedenkrát měsíčně na schůzích. Mimo hlavní poslání komise - zajišťovat zdárný průběh oslav, různých významných výročí jako jsou: osvobození obce, prvomájové oslavy, VŘSR, zahájení a ukončení školního roku v ZŠ i MŠ, byla aktivně sledována a hodnocena činnost SRPŠ při ZŠ i MŠ, práce stravovací komise při MŠ Mistřice, metodicky řízena práce kronikářky, hodnocena činnost MLK. Úzká spolupráce byla rovněž mezi ŠKK a OB Mistřice. Členové komise rozhodovali o umístění dětí do MŠ. Dále kontrolovali provádění péče  a ochrany památek v naší obci. V průběhu roku byla do funkce dopisovatele Slovácké jiskry jmenována Vašíčková Cecílie. Zasílala zprávy o veškerém dění v naší obci. Dvakrát v průběhu roku bylo provedeno školení členů školské a kulturní komise o náplni a zaměření práce. Rovněž se komise zabývala otázkou umístění žáků končících základní školu. Ke studiu na střední školy bylo doporučeno 9 žáků.

            Ke dni učitelů byl dán návrh na udělení vyznamenání za dlouholetou práce ve školství Jánošové - ředitelce ZŠ a učitelkám Tomkové a Marholtové.

Komise finanční a plánovací

            Sestavení plánu rozpočtu a v průběhu roku kontrola jeho plnění bylo jedním z prvořadých úkolů shora uvedené komise. Další činností byla kontrola úhrady daně domovní, zemědělské, poplatky ze psů, úhrady faktur za provedené práce dopravním prostředkem MNV a další.

Komise místního hodpodářství a cestovního ruchu

            I v roce 1983 úkoly, které vykonávala tato komise byly nemalé. Pravidelně prováděli kontrolní činnost v obou prodejnách potravin. Na základě těchto kontrol bylo konstatováno, že je třeba se více zaměřit na kvalitu zboží, dobu skladování atd. Členové této komise žádají o provedení školení o zbožíznalství.

            V oblasti dopravního a cestovního ruchu dohodla komise s ČSAD úpravy odjezdů a příjezdů několika spojů. Bylo nutno po zahájení výstavby nové prodejny zajistit náhradní zastávku ve středu obce, točnu atd. Bylo sepsáno a uzavřeno s několika občany povolení o mimopracovní činnosti.

Komise pro mládež a tělovýchovu

            Většina akcí této komise byla zajišťována ve spolupráci se SSM Mistřice. Nejúspěšnější akcí uplynulého roku byla akce "Kdo má kolo, ať jede s námi." Dále se členové komise aktivně podíleli na organizaci družebního setkání s TJ Částkovce. 20.6. 1983 vzplál v naší obci mírový oheň na počest světového shromáždění. Dále byl uspořádán 4. ročník turnaje v minikopané. Beseda s branci a hovory s mládeží byly další z mnoha akcí, které se uskutečnily v průběhu celého roku.

Komise výstavby

            Scházela se pravidelně každých 14 dnů. Projednávání žádostí občanů, vyřizování pošty, zajišťování brigád a směn NF, to byly úkoly komise výstavby, stále se opakující v průběhu celého roku.

            Ke každé větší brigádě nebo směně NF byl určen jeden člen komise jako garant, který se staral o zajištění materiálu, rozmísťování brigádníků apod. Práce pro tuto komisi bylo nemálo, lze konstatovat, že se jí zhostili s dobrými výsledky.

Občanský výbor Javorovec

            Pod vedením předsedy Maliny se práce OV podstatně zlepšila. Zaměřili se především na brigádnickou činnost a dali se do práce nejen rukama, ale i hlavou. Své závazky si občané plnili při úpravě návsi, budování víceúčelového zařízení a při provádění kanalizace. I složky NF nejvíce však členové svazu požární ochrany projevili pracovní aktivitu při brigádnické činnosti, ale i kulturních akcích.

Sbor pro občanské záležitosti

            Práce sboru pro občanské záležitosti byla i v tomto roce 1983 na vysoké úrovni. Jedenáctičlenný sbor byl doplněn o Sládkovou, která pro sbor pracuje již více jak 10 let. Stará se o grafickou úpravu kroniky SPOZ, která v r. 1983 u příležitosti 30. výročí založení sborů byla vyhodnocena jako nejlepší v našem okrese. Věcná cena - tranzistorové rádio a diplom byl Sládkové předán na plenárním zasedání. Hubáček se rovněž stal členem SPOZ. Jeho houslový doprovod je důstjným doplněním a obohacením všech akcí sboru.

            U příležitosti životního jubilea navštívily členky SPOZ 25 přestárlých občanů s blahopřáním a malým dárkem. V březnu u příležitosti MDŽ ve spolupráci se členy sociální komise navštívily 10 přestárlých občanek.  20. 8. 1983 se uskutečnil sraz padesátiletých rodáků společně s manželkami a manžely pod záštitou SPOZ. Společně vzpomínali, prošli celou dědinou, porovnali ce se změnilo a večer při muzice si zavzpomínali na mládí a svobodná léta. Tradiční slib pionýrů a jisker se konal 8.5. a byl zároveň spojen s předáním občanských průkazů. Řízný pochod dechové hudby, účast mnoha občanů, zástupců složek NF dal celému dni slavnostní ráz. Pro žáky, kteří obdrželi občanské průkazy bylo společné zakončení v Divadle pracujících v Gottwaldově. Do života bylo v průběhu uplynulého roku uvítáno 11 nových občánků. Pro rodiče těchto dětí, ale i pro jejich příbuzné to byl vždy hezký den. Každé dítě bylo položeno do krásně vyřezávané kolébky a děti ZŠ spolu se zástupci MNV a členy SPOZ je básničkou, jemně podbarvenou tklivou melodií houslí, slavnostními projevy vlastně poprvé přivítali na veřejnosti v rodné obci.

10.1. 1983                 se rodičům Lysoňkovým narodila dcera Aneta

17.2. 1983                                    Knotovým narodila dcera Magdaléna

30.3. 1983                                    Kašným narodil syn Pavel

5.5. 1983                                      Grygarovým narodil syn Lukáš

27.6. 1983                                    Staškovým narodil syn Lukáš

25.7. 1983                                    Machovým narodila dcera Andrea

29.7. 1983                                    Sedláčkovým narodila dcera Ladislava

29.7. 1983                                    Zajícovým narodila dcera Romana

14.8. 1983                                    Juříkovým narodila dcera Michaela

13.11. 1983                                  Huňkovým narodil syn Miroslav

28.12. 1983                                  Kutrovým narodila dcera Jana

Místní lidová knihovna

            MLK v Mistřicích má již svou dlouholetou tradici. Mimo pořádaných tanečních zábav je vlastně jediným kulturním zařízením pro využití volných chvil občanů. Půjčuje jedenkrát týdně v pátek od 16.00 do 19.00 hodin. Zavřena je pouze v létě v době celozávodní dovolené. V roce 1983 MLK Mistřice půjčila celkem 2807 svazků. Ve druhé polovině roku byly přestěhovány knížky z Javorovcem, neboť zde bylo započato s přestavbou bývalé školy na víceúčelové zařízení. Náhradní umístění pro knihovnu zde nebylo. Počet čtenářů dosáhl čísla 137. v průměru každý čtenář uskutečnil 8 návštěv a za rok si vypůjčil průměrně 21 knížek. Většinu čtenářů tvoří děti a mládež, nejvíce se proto půjčuje dětská literatura. knihovna je umístěna ve dvou místnostech. Proto bylo možné vytvořit dvě samostatné oddělení - pro děti a mládež a pro dospělé. Knihovní fond obsahuje 4000 svazků, je tedy z čeho vybírat. Knihovna působí celkem dobrým estetickým vzhledem. Velmi dobře spolupracuje s MŠ a ZŠ.

Budovatelská činnost

            Na úseku budovatelské činnosti pokračovala práce plným tempem vpřed. Jedna z největších rozestavěných akcí vodovod byla v říjnu dokončena a zkolaudována. V obci bylo do konce roku rozděleno 40 vodovodních přípojek. Další provedenou akcí byly terénní úpravy na MŠ, zbývá ještě vybudovat dětské hřiště.

            V rozsahu 10 420 metrů čtverečních byla provedena oprava místních komunikací. Nejnáročnější byla vozovka na Palatách, kde se mimo jené pokládaly i obrubníky. Tyto práce se dělaly i na Druhé straně. Obrubníků bylo položeno 1120 km. Kanalizace se vybudovala za Humny a v úseku Obora v osadě Javorovec. Jedná se o 310 km. Rovněž se pokládala kanalizace od JZD. Dá se říct, že kanalizace je zaústěna do Žlebu.

            Dále jen stručně akce, na kterých se v průběhu roku také pracovalo. Pokračovalo se na úpravách jak interiéru tak i exteriéru domu služeb, budování víceúčelového zařízení. Byla provedena generální oprava hřiště, začátkem roku zbourána stará prodejna Jednoty, upravena a oplocena stavební plocha a vytyčeny základy nové prodejny. Celkem bylo v roce 1983 odpracováno na neinvestiční výstavbě 98300 hodin, hodnota díla 880 000,- Kč. Na investičních akcích 18 400 hodin v celkové hodnotě díla 480 000,- Kč. Celkem bylo tedy v naší obci odpracováno 116 700 brigádnických hodin. Nemalý podíl na těchto akcích má i JZD, které zajpůjčovalo veškeré dostupné mechanizmy.

            Technické služby Uh. Hradiště začaly pravidelně odvážet odpadky, což přispěje k omezení černých skládek tuhých odpadů a tím zlepšení vzhledu celé obce.

            Byly zkolaudovány tři novostavby rodinných domků.

Práce komisí MNV

            V roce 1984 se práce jednotlivých komisí MNV Mistřice nijak podstratně nezměnila.  Tak jako v uplynulých letech této pětiletky byl vyhlášen socialistický závazek na počest 36. výročí Vítězství čs. pracujícího lidu.

            Na úseku budovatelské práce se pokračovalo ve výstavbě nové prodejny masa a smíšeného zboží. Dále se pracovalo na úpravách domu služeb a budování víceúčelového zařízení v Javorovci. Rovněž bylo přistoupeno k budování chodníků, což v naší obci nejen zlepší vzhled, ale přispěje i k bezpečnosti chodců. Ozeleňování ploch veřejných prostranství bylo dalším z mnoha úseků, na kterém se práce v roce 1984 začala realizovat.

            Dne 10.8. 1984 se uskutečnilo slavnostní otevření nové zasedací místnosti MNV za účasti zástupců ONV. Zařízení a přebudování si vyžádalo náklady asi 74 tis. Kč. Bylo odpracováno 2000 brigádnických hodin. Projekt na úpravu interiéru včetně materiálu navrhoval Ing. Polášek Jiří, zpracování provedli Polášek František, Polášek Josef, Polášek Antonín a Polášek Jiří. Čelní stěna je obložena dřevem, uprostřed státní znak naší vlasti. Strop rovněž dřevěný s kulatými vsazenými světly. Okna jsou zastíněna záclonami a jednobarevnými závěsy. Podlahu pokrývá červenočerně žíhaný koberec. K sezení je zde 40 čalouněných židlí, několik pohodlných křesel a vpředu velmi moderně a vkusně řešený stůl. Vše je barevně sladěno a doplněno vzrostlými pokojovými květinami. Dá se říct, že dobré dílo se podařilo. Předseda MNV všem za jejich práci poděkoval a předal jim malé upomínkové dárky.

            Zástupci SPOZ 30.12. 1984 navštívili nejstaršího občana naší vesnice u příležitosti jeho 102. narozenin. Natočili s ním krátký rozhovor, který se několik  dnů po této návštěvě stal vzácným dokumentem pro další generace. Staříčků čilý duch a přehled o veškerých událostech a dění udivoval všechny přítomné. Staříček si ještě ve svých 102. letech s chutí zapálili viržinku a pokuřovali. Jejich největších přáním bylo ještě uvidět slunko, posedět si venku na lavce. Přes zimu, kdy člověk tráví většinu času doma, minuta se vleče jako hodina a nic neubíhá. Poslední slova staříčka byla: "Děkuju Vám za návštěvu." Uplynuly tři dny a staříček zemřeli.

Základní organizace červeného kříže

            V menších obcích, kde není zdravotní středisko má organizace ČČK a především její členové nemalý význam. To dokazuje práce dobrovolných  zdravotnic ČSČK v roce 1983, kdy poskytly první pomoc 61 občanům. Můžeme říct, že počet ošetřených občanů, kteří vyhledávají rychlou první pomoc, každoročně klesá, ale v dnešní době je už většina domácností vybavena lékárničkou a každá druhá rodina vlastní osobní auto, takže má možnost v případě úrazu rychlé přepravy přímo k lékaři. Počet členů organizace je 137 z toho 34 mužů. Dalo by se říct, že stav členské základny je uspokojivý. Rozborem věkového složení členské základny však zjistíme, že se jedná převážně o členy starší 35 let. Výbor základní organizace bude nucen se touto otázkou zabývat. Na úseku brigádnické činnosti můžeme konstatovat, že při zdravotnické činnosti bylo odpracováno 210 hodin, při jarním úklidu, péči o veřejnou zeleň jsme  se rovněž velmi aktivně zapojili. Odevzdali jsme 154 kg makovic na výrobu léků. Při budováníé akce "Z" daný závazek 100 hodin byl rovněž překročen. Dále bylo získáno 6 nových členů, z toho 4 do 30 let. Již tradičně se naše členky zúčastňují prvomájových oslav ve stejnokrojích ČSČK. V oblasti kulturně výchovné činnosti jsme uskutečnili zdravotnické školení pro žáky ZŠ a rozhlasovou relaci.

            Dva lístky do Slováckého divadla - předplatné bylo členy základní organizace plně využíváno. Na fond mírového shromáždění v Praze bylo zasláno 100,- Kč a na besedu s důchodci rovněž 100,- Kč. Mezi občany bylo rozprodáno 300 ks loterie ČSČK.

            Toto je pouze stručně vyjádřený výsledek pracovní a společenské aktivity členů ČSČK v roce 1983.

Český svaz žen

            I ženy naší obce se aktivně podílely na plnění úkolů, vyplývajících ze socialistického závazku a dalších usnesení. Složení organizace je obdobné jako u předchozí organizace. Z celkových 51 členek je většina starších 35 let. Od letošního roku má naše organizace zastoupení i v okresním výboru ČSŽ, 7 členek je poslankyněmi MNV, 7 pracuje v různých komisích a další jako akteivistky. To dokazuje, že i ženy se zapojily velmi aktivně a mají nemalý zájem na zvelebování naší obce. Na vysékání trávy, ošetřování okrasných keřů a úpravě hrází odpracovaly 105 hodin, pro MŠ 20 brigádnických hodin a na pomoc zemědělství 100 hodin. Závazek na sběr starého papíru 250 kg byl vysoce překročen. Bylo odevzdáno 600 kg starého popíru, 203 kg textilu a 83 kg železa. Na počest Světového mírového shromáždění vyšily ženy 5 šátečků, na kterých odpracovaly 20 hodin. Na fond solidarity bylo zasláno 100,- Kč a příspěvek na besedu s důchodci rovněž 100,- Kč.

            4 členky se zúčastnily soutěže Slovácký koštéř místního kola a jedna z nich postoupila do kola okresního. Práce ČSŽ byla v uplynulém roce velmi dobrá.

Slovácký koštéř

 

            Dne 2.7. 1983 se uskutečnil už 2. ročník soutěže o Slovácký koštéř. Pořadatelem byla Osvětová beseda Mistřice. Soutěže se zúčastnilo deset amatérských zpěváků z Mistřic:

23          Polášek Antonín     s písní Vínko červené

24          Osohová Anna        s písní V širém poli

25          Osohová Emílie       s písní U Lanžhota na dolině

26          Polášková Marie     s písní Nad naším huménkem

27          Kolková Marie          s písní Dojdi šohajku

28          Polášková Ludmila s písní Pod kopcem Hostýnem

29          Magdálková Dana  s písní Ptali sa maměnka

30          Kučerová Anna       s písní V tej mistřickej dědině

31          Skříčková Ludmila  s písní Šohajíčku můj

32          Huňka Josef                        s písní V Hodoníně za vojáčka

V porotě soutěže zasedli:  Křivdová - odbor kultury ONV

                                               Jánošová - za MNV Mistřice

                                               Tománek - poslanec ONV

                                               Nemáš - stavební technik

                                               Tomková - učitelka MŠ

            Vítězkou se stala Magdálková Dana a postoupila do okresního kola. Jako druhá se umístila Kolková Marie a třetí místo i cenu diváka získal Huňka Josef. Tento druhý ročník se velmi líbil nejen 200 návštěvníkům z Mistřic, ale i zástupcům z družební obce Částkovce na Slovensku. Celý průběh soutěže konferoval Sládek Mirek a Jánošová Irena. Po skončení soutěže probíhala taneční veselice až do ranního kuropění.

Základní organizace zahrádkářského svazu

            Tato organizace měla v uplynulém roce zaregistrováno 131 členů. S výkupnou ovoce a zeleniny byla uzavřena smlouva o výkupu v celkovém množství 47q. Tak jako v minulých letech i letos byla zajištěna sadba ranných a poranných brambor. Dále bylo objednáno honivo ledek, NPK a cererit. Na základě výzvy státních orgánů - zajistit pomoc při sklizni obilovin, se ČZOS zapojil následovně. Malopěstitelům bylo kombajnem pokoseno a vymláceno 30 ha obilovin, větší část slámy byla zlisována samovazem.

            14. 8. byla uspořádána beseda u cimbálu. Soubor Včelaran se zpěváky a výbornými tanečníky přispěl k dobré pohodě. Svým vypravěčským uměním zpříjemnil pěkné chvíle i lidový vypravěč Antonín Galuška z Ostrožské Nové Vsi. Další kulturní akcí byly Slovácké hody s právem, které pořádali společně se ZO SSM. Celkem 14 párů krojovaných kluků a děvčat, starší stárci Antonín Polášek a Táňa Tomková, mladší stárci Ladislav Jánoš a Pavla Polášková, dva dny výskali a zpívali po dědině a hlavně u muziky.

Tragická událost

            Den 23.11. 1984 byl nečernějším pátkem v dějinách podniku Mesit, ale dá se říci, že i v dějinách celého okresu. V odpoledních hodinách se zřítila výrobní hala v n. p. Mesit Uh. Hradiště. v podvečerních hodinách tato hrozná zpráva obcházela Mistřice. Protože pracuje v tomto podniku hodně lidí i z naší vesnice, rodiny se sháněly po svých blízkých. Tato katastrofa se stala při střídání ranní a odpolední směny. Někteří pracovníci byli na šatnách, jiní právě schodištěm odcházeli, mnozí již byli u strojů. Nastal veliký zmatek. Lidé, kteří nebyli zraněni, nepřijeli z ranní směny domů, neboť se snažili pomoci jak mohli. Nejbližší se tedy strachovali, co s nimi je. Při havárii bylo usmrceno 156 lidí, jeden byl  ještě v pondělí pohřešován. Zraněno bylo 43 lidí, z nichž 21 muselo zůstat v nemocničním ošetření. Na záchranných pracích se podíleli nejen zaměstnanci podniku, ale i příslušníci požární ochrany, vojáci, Lidové milice, Baňské záchranné služby a zdravotníci. Na odklízení sutin se pracovalo celý víkend i v pondělí, protože někteří lidé uvěznění v sutinách ještě žili a proto bylo postupováno s největší opatrností.

            I z naší vesnice zde zahynuli dva lidé. Pavlišová Anna ve věku 41 let, matka 3 dětí, nejmladší byly 4 roky. Mikel Jaroslav ve věku 42 let, otec 3 dětí. Kučerová Anna se dlouho léčila v nemocnici, byla propuštěna s trvalými následky.

            Lidé si několik dní poukazovali na praskliny ve zdech, ale nikdo tomu nevěnoval patřičnou pozornost. Pozdější vyšetřování předložilo verzi o použití nekvalitního cementu při výstavbě této haly, který údajně stárnutím ztrácel pevnost.

Počasí a úroda

            Počasí v roce 1983 bylo velmi proměnlivé, co se týká teplot, nikoliv co se týká srážek. V lednu zima bez sněhu, mrazu a přes den až 13 stupňů. 16. ledna byla dokonce bouřka, při které byl vypnut elektrický proud. 3. února konečně začalo sněžit, objevily se i mírné mrazíky. Místo jarních dnů bylo stále zima a sychravo. I v dubnu stálé srážky bránily započetí jarních prací. Od 15.4. se teploty vyhouply až na 24 stupňů. Příroda vše rychle dohonila. Ještě do konce dubna bylo všechno zasazené. V poslední dekádě května vyskočila rtuť až na 30 stupňů. V červnu trvaly neustále rozdíly mezi denními a nočními teplotami v rozmezí až 15 stupňů. Vyskytovaly se časté bouřky. v červenci tropická vedra až 34 stupňů ve stínu byla odrazem teplé vlny. V pražském Karolinu byla naměřena nejvyšší teplota za posledních 200 let 38 stupňů. Po několika letech se milovníkům opalování a koupání vydařila dovolená.

            Začátkem srpna mírné ochlazení, sucho. Byla vydána vyhláška o zákazu plýtvání vodou, zákaz umývání aut, zalévání atd. V září sucho pokračovalo. Bez vody zůstala většina domů s vlastními studnami. Začátkem října konečně přeháňky, sice krátkodobé, ale dobré něco. Listopad začátek bez mrazů, přes den 15 stupňů, v noci kolem  nuly. Martin nepřijel na bílém koni. Ve druhé polovině prudké ochlazení až na -18 stupňů. V prosinci nadále mrazy -9 až -15 stupňů, prudký vítr, bez sněžení. Na vánoce pouze bláto, déšť, přes den oteplení až na 12 stupňů.

            V uplynulém roce farma Mistřice, přestože byl poměrně suchý, dosáhla dobrých výsledků. Vegetace i přes pozdní zasetí vše dohonila a v průběhu června se zvládlo přetrhávání, okopávání řepy, brambor, sečení a sušení. Vzhledem k vysokým teplotám a nedostatku srážek se objevil nadměrný výskyt mandelinky a obaleče jablečného. Bylo nutno provádět chemické postřiky. Naopak toto počasí prospělo úrodě třešní, višní a rybízu. Druhé otavy byly velmi nízké, řídké. 12. července vjely do polí první kombajny. Suché a teplé počasí uspíšilo sklizeň obilí a hrachu o celé 2 týdny proti dlouhodobému průměru. Při žních pracovalo 26 kombajnů, z toho 8 vlastních, 18 kooperačních. Průměrný výnos z ha 56,5q byl hodnocen velmi dobře. 28. 7. byla tečka za žňovými pracemi. Úroda brambor vzhledem k nízkým srážkám byla více jak o třetinu menší. Oproti tomu ovoce hrušky, jablka, švestky a hrozny se urodily v nadměrném množství s velkou cukernatostí. Zelenina se objevila v prodeji velmi pozdě, hlavně rajčata a papriky. V říjnu začala sklizeň cukrovky a většinou byly zasety ozimé ječmeny.

            Na slavnostní členské schůzi u příležitosti oslav 35. výročí trvání socialistického zemědělství byly předány pamětní medaile OV SDR a Čestná uznání představenstva JZD za zásluhy o rozvoj zemědělství. Rezortní vyznamenání "Vynikající pracovník MZVž" obdržela za vynikající pracovní výsledky a dlouholetou obětavou práci v zemědělství Františka Šimková, úseková agronomka.

            Za obětavou práci při budování socialistického zemědělství v okrese Uh. Hradiště udělilo OV SDR Čestné uznání s pamětní medailí níže uvedeným členům:

33          Cecílie Tichoňová č.p. 154

34          Filoména Žižková č.p. 166

35          Božena Šimková č.p. 2

            Za zásluhy o rozvoj JZD Bílovice byli vyznamenáni tito členové: Vojtěch Malina č.p. 161, Antonie Pochylá č.p. 276, Marie Bilavčíková č.p. 297, Josef Medek č.p. 40, Marie Jánošová č.p. 213, Marie Medková č.p. 41, Marie Malinová č.p. 314, Anna Osohová č.p. 148, Božena Sládková č.p. 140, Marie Blahová č.p. 248, Josefa Malinová č.p. 259, Emílie Malinová č.p. 64 a  Anna Špačková č.p. 145.

Život lidí, pohyb obyvatel

            Jako v uplynulých letech spěl i loni život lidí v naší obci zvolna kupředu. Všichni si začali uvědomovat, že vše nové, lepší budují nejen pro sebe, ale především pro své děti.

            Přestože tradice se udržují, rytmus prací se řídí ročním obdobím, mladí lidé mají od starší generace podstatně odlišné názory na život. zásadní rozdíly jsou na práce na poli, zahradě, kulturní vyžití, volný čas.

            V roce 1983 se narodilo 11 dětí, 30 lidí se přistěhovalo, 11 odstěhovalo a zemřelo 27 občanů. K 31.12. 1983 žilo v Mistřicích 1305 občanů. Bylo uzavřeno 19 sňatků, 2 manželství byla rozvedena.

Zemřeli tito občané: Ondrůšková Marie, Jánošová Josefa, Šesták Josef, Horký Josef, Běťák Alois, Malinová Ludmila, Osoha Ladislav, Bilavčíková Rozálie, Luběna Metoděj, Cigánková Marie, Sedlářová Františka, Sládek Václav, Magdálek Josef, Bilavčík Vojtěch, Belantová Marie, Huňka Alois, Ondrůšek Ignác, Kromsiánová Antonie, Malinová Marie, Polášek Jindřich, Kašná Cecílie, Maňásek Alois, Maňásek Antonín, Šácha František, Medková Marie, Kocáb Josef a Kromsián Alois.

Počasí a úroda roku 1984

            Celkový ráz roku velmi chladný a deštivý. V červnu bylo pouze 5 slunečních dnů. V červenci teplo jen v první dekádě, pak už chladno a sucho. Kolorit vánočních svátků však podtrhlo nádherné mrazivé počasí včetně sněhu.

            Přestože počasí žním nepřálo, výsledky byly nad očekávání překvapivé. Opožděný začátek sklizně o 22 sní proti loňsku, chladné, deštivé podmínky v průběhu sklizně měly za následek značné prodloužení prací, ale toto vše bylo vyváženo doslova neočekávanou úrodou u všech sklízených plodin. Procento plnění přesáhlo u všech plodin číslo 110%.

Pohyb obyvatel roku 1984

            V tomto roce se narodilo 17 dětí, z toho 10 chlapců a 7 děvčat. Bylo uzavřeno 24 manželství, 4 byla rozvedena. Odstěhovalo se 34 občanům 24 se přistěhovalo.

Zemřelo 27 občanů: Vašíčková Dagmar, Blažek Alois, Mikel Jaroslav, Bilavčík František, Posolda Josef, Knotová Julie, Jánošová Anna, Šuranský František, Blažek Josef, Malina Ignác, Kadlčík Miloslav, Grygarová Josefa, Ondrůšek František, Šesták Miloslav, Kučera Miroslav, Pavlišová Anna, Blažková Cecílie, Blažková Františka, Bilavčík Josef, Vránová Marie, Švehla Josef, Kojetínský Josef, Medek Ludvík, Večeřa Antonín, Tománková Anna, Knot Karel, Mikulková Ludmila.

ROK 1985

Životopis kronikářky

            Jmenuji se Ludmila Tománková, rozená Magdálková. Narodila jsem se 18.1. 1950 v Mistřicích. Pocházím ze zemědělsko-dělnické rodiny. Otec Vojtěch Magdálek pracoval jako stavební dělník u PS Uh. Hradiště, nyní jako starobní důchodce vypomáhá v JZD Bílovice. Matka Marie Magdálková, nyní důchodkyně je v domácnosti.

            Základní školu jsem navštěvovala v Mistřicích, 6.- 9. ročník v Bílovicích. Od roku 1965 jsem studovala SZTŠ obor ekonomika zemědělství v Holešově, kde jsem v roce 1969 studium ukončila maturitou.

            Po absolvování střední školy jsem nastoupila v JZD Mistřice jako mzdová účetní. Po sloučení JZD do JZD Bílovice pracuji ve mzdové účtárně v Jarošově, kde nyní zastávám funkci referentky PaM.

            V roce 1970 jsem se vdala za Vojtěcha Tománka, který pracuje jako zootechnik JZD Bílovice, farma Mistřice. Máme dva syny - Petra, kterému je 14 let a syna Michala, který má 11 let. Oba navštěvují ZŠ v Bílovicích. Mám jednoho bratra Stanislava, který pracuje jako svářeč v OKS Hluk, provoz Bílovice.

            Moje rodina bydlí v rodinném domku č.p. 372.

Úvod

            V letošním roce si připomeneme celou řadu významných historických událostí jejichž odkaz má trvalou platnost pro dnešek, ale i pro budoucnost. Patří sem hlavně 40 výročí osvobození a 68. výročí VŘSR, 37. výročí Vítězného února.

            Toto významné výročí si připomeneme v období, kdy vstupujeme do posledního roku  sedmé pětiletky a do posledního roku volebního období, kdy budeme bilancovat činnost za uplynulé období a připravovat se na nové.

            Proto na všech úsecích, ve všech orgánech i organizacích musíme udělat vše, aby nejširší vrstvy pracujících správně chápaly jaké úkoly vytyčují naše státní orgány a proč je vytyčují, co je třeba dělat pro jejich splnění v zájmu našeho lidu. Naše další úspěchy budou tím výraznější, čím aktivněji se budeme podílet na řešení úkolů dalšího společenského rozvoje.

Činnost národního výboru

            Významný podíl na budování společnosti mají národní výbory a také náš NV v návaznosti na usnesení státních orgánů si vytyčil náročné úkoly pro rok 1985. Zkvalitňováním celé práce NV je na podporu 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Velkým pomocníkem se staly místní výbory NF, které sdružují všechny organizace, které se plně podílí na tvorbě velkých hodnot.

            Významnou roli při plnění úkolů sehrála rada MNV, která ve stejném složení se scházela pravidelně každých 14 dnů. Do plenárních zasedání, které se konalo jednou za 3 měsíce byly zapojeny všechny komise NV a zástupci společenských organizací NF. Pozornost byla věnována práci jednotlivých poslanců, občanskému výboru a složkám NF. Práce OV v Javorovci je na dobré úrovni i v tomto roce, úkoly na něj kladené byly plněny odpovědně..

            Na úseku výchovné činnosti složky NF se během roku podílely na různých akcích, významných oslavách, které se v naší obci uskutečnily. Na rozvoj tělovýchovy a branné výchovy mládeže bylo provedeno několik akcí jako jsou: turnaj ve stolním tenise, branné závody, turistické akce, turnaj v kopané, výšlapy do přírody.

            Činnost SPOZ se dá hodnotit kladně, velmi zdařilé jsou akce vítání občánků do života, předávání občanských průkazů, návštěvy jubilantů, přestárlých občanů a pod.

            Na úseku budovatelském byl uzavřen závazek složkami NF a občany v celkové výši 11 100 brigádnických hodin, který byl vysoce překročen. Bylo odpracováno celkem 49500 hodin. Dodavatelsky byla provedena oprava místních komunikací v obou částech obce. V akci "Z" byla dokončena rekonstrukce hřiště TJ Sokol, dobudování chodníků na úsecích Žlébek a směr JZD, položeny obrubníky na úsecích Druhá strana a směr bytovky JZD a na návsi v Javorovci. Dále byla dobudována kanalizace u zrychlovací stanice v délce 200 bm, u bytovek JZD v délce 250 bm, za humny v délce 200 bm a Javorovci v dědině, za humny a v Oboře v celkové délce 510 bm. Členové ČZS pokračovali ve výstavbě víceúčelového zařízení v Javorovci.

            Ochrana a tvorba životního prostředí je úkol, který má NV zpracován na podmínky naší obce na delší období. uzavřené závazky byly předpokladem ke zlepšení celkového vzhledu naší obce. Složky NF pokračovaly v péči stávající a v nové výsadbě okrasných keřů. Sdružení rodičů ZŠ a MŠ se podílelo na údržbě zeleně a výsadbě jednotlivých areálů. i ostatní občané se starali o svoje předzahrádky, výsadbu nových ovocných stromů a okrasných keřů před svými domy.

            NV poskytuje služby obyvatelstvu, jako práce těžkými mechanizmy, autodopravu a práce v zámečnické dílně na domě služeb.

Kompletní program péče o životní prostředí

            V Československu, stejně jako i ve všech ostatních zemích je péče o životní prostředí pevnou a základní součástí politiky. Veškerá problematika je zaměřena na zlepšování pracovního prostředí, na bydlení včetně technické a občanské vybavenosti, budování zdrojů pitné vody, vodofilace, řešení dopravy, péče o veřejnou zeleň, likvidaci tuhých domovních odpadků. Řadu problémů se podařilo nebo daří úspěšně plnit. Na druhé straně vystoupily do popředí nové otázky a problémy, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost pro svou společenskou závažnost a naléhavost.

            Z hlediska metodického byl komisí péče o životní prostředí při MNV pro naši obec zpracován následující program:

1) Péče o čistotu ovzduší

            S cílem snížit znečištění ovzduší v naší obci byla věnována zvýšená péče o čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích. Jedná se o úpravu prostranství na Drahách směr JZD, v okolí nové bytové jednotky JZD, v Javorovci v Oboře. Byly dořešeny otázky divokých skládek na návsi tím, že Technické služby města Uh. Hradiště zabezpečují svoz tuhých domovních odpadů. I když v letošním roce v zimních měsících se TS nepodařilo z důvodů velkých mrazů a sněhu svoz pravidelně zabezpečova, nevyskytovalo se tvoření divokých skládek. Několik let se potýkáme s problémem Zatáček. Na vypřímení této silnice III. třídy je zpracován Stavoprojektem Gottwaldov projekt. Investorem této akce bude OSS Uh. Hradiště. Finanční rozpočet činí 1 897 tis. Kč.

2) Péče o vodní zdroje

            Do konce roku 1985 bylo napojeno již na veřejný vodovod 130 domácností. Občané v části Štěpy, kteří odebírají vodu z vodovodu SKALKA provedli opravu tohoto vodovodního řádu. Další část obce je napojen na společný vodovod, který ná zdroj vody u domku pana Šimka Aloise č.p. 223. zde je zapojeno celkem 17 domácností od domu Sládka Miroslava až po dům Františka Mitáčka. Zbývající část domácností je napojena na vlastní studny. Byla dobudována další část kanalizace, čímž se přispívá ke zlepšení životního prostředí v naší obci. V letošním roce byl zpracován Agroprojektem Uh. Hradiště projekt na úpravu návsi v celkové hodnotě 683 tis. Kč a také část již byla realizována. Dokončením této akce vznikne další veřejná zelená plocha a tím se zlepší i vzhled naší obce.

3) Péče o půdu

            NV ve spolupráci s JZD Bílovice provádí pravidelné prověrky využití zemědělského půdního fondu. Účelem těchto prověrek je zabránit úbytku zemědělské půdy a rozvíjet opatření pro zvýšení úrodnosti. Bylo zpřísněno nakládání s ornicí a půdoorničními vrstvami při investiční výstavbě. V našem případě se to týkalo staveniště naftové věže, kde tuto akci provedlo JZD a dvou žlebů v k.ú. Javorovec, kde zavážku provedl n.p. Mesit Uh. Hradiště sutí ze staveniště.

4) Ochrana přírody

            Stanovená ochranná opatření při zemědělských pracích s cílem snížení ztrát na zvěři a dalších živočiších byla dodržována jak ze strany JZD, tak i ze strany MS.

            Bez povolení NV neměli by občané kácet ovocné stromy a keře, ničit zeleň bez patřičného důvodu na veřejných prostranství naší obce.

5) Péče o odstraňování a likvidace odpadků

            Složky NF každoročně provádí sběr druhotných surovin jako je papír, textil a železný šrot a tím zabezpečují maximální návratnost hodnotných surovin národnímu hospodářství.

6) Péče o zeleň

            Místní národní výbor se každoročně zapojuje do soutěže při úpravě domků a předzahrádek v jednotlivých obvodech.

7) Péče o obytné prostředí

            Občané svépomocí pečují o vzhled svých rodinných domků a jejich okolí. Rovněž i NV dbá o budovy spadající do jeho správy, byly pravidelně opravovány a byl zlepšován jejich vzhled.

8) Péče o zdraví lidu

            Prodejní organizace věnovaly pozornost oblasti životního prostředí a hygieně prodeje.

- zabezpečení vodovodní přípojky provozně Javorovec a Pohostinství Mistřice. MNV provede výkopové práce.

            Zdravotničtí pracovníci výchovně působí na obyvatelstvo v rámci výchovných přednášek. Členové sociální a zdravotní komise ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti navštívili celkem 55 přestárlých občanů a NV jim poskytl sociální podporu v celkové výši 15 tis. Kč. Ve dvou případech byla zabezpečena pečovatelská služba.

            Aktiv péče o rodinu a děti pravidelně sledovat děti z neúplných rodin a dětí, kde jsou neurovnané poměry.

Počasí a úroda

            Začátek roku se vyznačoval nebývalou zimou, až do -20 stupňů. Ve druhé dekádě mráz vyšplhal na stupnici teploměru až na neuvěřitelných -24 stupňů. Tyto vysoké mrazy přetrvávaly i ve třetí dekádě ledna. Rovněž ve 2. dekádě února se objevila na stupnici teploměru -19 stupňů, ale koncem února mrazy ustoupily. Bylo teplo přes den +3 stupně.

            Na jaře bylo teplo, v dubnu až 21 stupňů, velký výskyt srážek. Od poloviny května přes den až 30 stupňů. Léto bylo velmi teplé, počasí stálé, teplota přes 30 stupňů až do konce srpna.

            Podzim teplý poměrně bez srážek, ještě koncem října +7 stupňů, mlhy. Dne 14. 11. první sníh,  teploty -11 stupňů v noci, přes den 0 až -1 stupeň. V prosinci teplo, sníh roztál přes den až 10 stupňů tepla.

            Zima byla charakterizována silnými podnormálními teplotami v měsíci lednu a únoru. Tyto silné mrazy zničily téměř 100% úrodu vinné révy. I další průběh počasí velmi silně ovlivnil negativním způsobem výsledky úrody především v našem katastru s výskytem těžkých půd. Většina obilovin i přes zvýšenou úroveň chemické ochrany byla napadena houbovými chorobami od počátku kvetení až do sklizně. Padlí, rez pšeničná, hnědá skvrnitost. I plodiny hrachu vlivem přemokření byly již od začátku kvetení napadeny kořenomorkou a zhruba 15% ploch muselo být předčasně nouzově sklizeno. U zeleniny byla prakticky zničena úroda okurek, které byly napadeny plísní. V období od 20. května do zahájení žní napršelo zhruba 300 procent srážkového normálu.

            I vlastní průběh žňových prací byl velmi svízelný. Začátek žní se zpozdil vlivem dešťů o 10 dní. V průběhu prací došlo k dvoutýdennímu přerušení vlivem velkých dešťových srážek. Sklizeň trvala 35 kalendářních dní. Všechny tyto vlivy spojené se škodami (průtrž mračen a krupobití) ovlivnily výši sklizně a kvalitu sklízených produktů.

JZD

            Farma Mistřice je součástí kooperačního celku JZD 30. výročí osvobození se sídlem v Bílovicích. Její výrobní činnost byla v roce 1985 zaměřena na pěstování nosnic, výkrm brojlerů, prasat, býků na výkrm a dojnic.

            V oblasti rostlinné výroby se pěstovala pšenice, ječmen, hrách, řepka olejná, cukrovka a kukuřice.

            Na farmě v Mistřicích byly v roce 1985 dokončeny dvě rozsáhlé akce a to rekonstrukce seníku a rekonstrukce snáškové haly nosnic. V rámci spolupráce s MNV Mistřice byly farmou Mistřice, případně JZD 30. výročí osvobození Bílovice prováděny různé práce mechanizačními prostředky při budování obce.

            V zimních měsících byla zajišťována průjezdnost místních komunikací rovněž mechanizací farmy Mistřice. Úhrn sněhu radlicí.

Obchod

            Dne 27. října 1985 byla slavnostně otevřena nová prodejna Smíšeného zboží. Tuto prodejnu vybudovala SD Jednota Uh. Ostroh. Je to prostorná, velmi dobře vybavená moderní prodejna. Občané zde nakoupí nejen základní potraviny, ale i drogistické zboží. Součástí tohoto nákupního střediska je i oddělená prodejna masa. Občané Mistřic tak zůstali opravdu pěkné a pohodlné centrum, kde mohou pod jednou střechou nakoupit základní zboží několika sortimentů.

JPKVČ

            Rok 1985 byl jubilejním rokem 40. výročí osvobození. Jednotný plán kulturně výchovné činnosti se zaměřil na důstojné zabezpečení oslav 40. výročí osvobození naší obce. Dále byla velká pozornost věnována zkvalitnění společenské zábavy, formám zábavy, postoj a chování mládeže.

            Rok 1985 byl vyhlášen rokem mládeže, jejich potřebám a zájmům. Každá ze složek NF se určitým podílem zapojila do těchto oslav a snažila se rovněž i vyzvat občany naší obce, když ne aktivní účastí, tak alespoň jejich přítomností ať už na politickovýchovných nebo kulturních akcích.

            9. února byl v Javorovci v zahrádkářském zařízení uspořádán rodičovský ples s účastí asi 70 občanů. K tanci hrála "Veselá čtyřka" a bohatá tombola přispěla k dobré zábavě. Týž den myslivecké sdružení Bukovina společně s pionýry vyrazili do přírody stopovat zvěř a opékat špekáčky. SSM připravilo turnaj ve stolním tenise.

            V březnu "Měsíc knihy" byla prodejní výstavba knih a 30. dubna oslava osvobození s lampiónovým průvodem a položením věnce k památníku padlých.

            1. květen - 1. máje - prvomájový průvod odpoledne tradiční stavění máje.  9. května slib pionýrů a jisker, slavnostní předávání občanských průkazů. Zájezd do divadla do Zlína.

            V rámci oslav v měsíci květnu uspořádala OB ve spolupráci se společenskými organizacemi místní kolo soutěže "O slovácký koštéř". Dále v rámci celostátní spartakiády se 26. května uskutečnila místní spartakiádní vystoupení.

            Pro děti byl uspořádán "Dětský den", malování na chodníku, táborák. Na tanečním výletišti byla "Červnová noc", 21. července požárnický výlet, "Srpnová noc". TJ Sokol pozvala občany na besedu u cimbálu.

9. a 10. listopadu uspořádala ZO-SSM Slovácké hody s právem podle pradávného obyčeje.

            Český svaz žen připravil besedu u samovaru, besedu s poslankyněmi. Sbor pro občanské záležitosti uskutečnil setkání rodáků, vítání občánků, besedu s branci, besedu s důchodci. V průběhu roku zástupci sboru navštěvovali občany při jejich významných jubileích. Český svaz požární ochrany uspořádal pro žáky ZŠ a MŠ výstavbu požární techniky.

            Nedílnou součástí oslav v tomto roce bylo i otevření síně tradic s ukázkami čtyřicetiletého budování naší obce.

Sport

            Další významnou akcí věnovanou 40. výročí osvobození naší vlasti byla spartakiáda. Vyvrcholením spartakiádní aktivity v naší obci bylo místní kolo ukázky.

            ZO-SSM ve spolupráci s TJ Sokol, SRPŠ uspořádali branný závod na počest Československé spartakiádě 85. Turnaj žáků v kopané, turistický pochod Mistřice - Buchlov, výlet na kolech a Vánoční turnaj ve stolním tenise, to byly další z mnoha akcí, které v uplynulém roce proběhly.

            Členové TJ Sokol Mistřice věnovali mnoho brigádnických hodin a svého volného času na rekonstrukci šaten, osetí hrací plochy novým trávníkem, vybudování laviček pro diváky apod. Vyvrcholením tohoto jejich úsilí bylo slavnostní otevření hřiště, které se uskutečnilo 21. července a ukončeno taneční zábavou.

 

Pohyb obyvatelstva a život lidí

            V letošním roce se počet obyvatel změnil v neprospěch a to se snížil celkem o 6 obyvatel. Přistěhovalo se 31 osoba, ale na druhé straně se 27 odstěhovalo. Hlavní příčinou odlivu obyvatel byly sňatky - následování manžela, manželky, ale také možnost získání bytu v Uh. Hradišti, v Napajedlích a Gottwaldově. Změny zaměstnání naši obyvatelé neprovádí. Většina je zaměstnaná v podniku Mesit Uh. Hradiště - Mařatice, Let Kunovice, pak Fatra Napajedla a Svit Gottwaldov. Tyto podniky také získávají z řad našich mladých občanů učně, kteří po vyučení se stávají stálými pracovníky.

            Také část obyvatelstva zaměstnává JZD Bílovice, buď přímo na farmě v Mistřicích, jedná se hlavně o pracovníky živočišné výroby a pak na středisku mechanizace v Jarošově. V tomto roce dál pokračuje výstavba nových rodinných domků, adaptace stávajících a modernizace bytového fondu.

            Narodilo se 14 dětí, zemřelo 24 občanů, dále bylo uzavřeno 14 sňatků a 2 rozvody.

Zemřeli následující občané:

Polášek Antonín                 č.p. 349          ve věku 102 let        2.1.

Pavlišová Marie                   č.p. 204          ve věku 82 let           6.1.

Bilavčíková Marie                č.p. 235          ve věku 72 let           29.1.

Luběna Ferdinand             č.p. 62            ve věku 72 let           4.2.

Vašíček Valentýn                č.p. 42            ve věku 84 let           12.2.

Večeřa František                 č.p. 324          ve věku 70 let           14.2.

Švecová Marie                     č.p. 304          ve věku 60 let           18.2.

Sklenář Josef                      č.p. 135          ve věku 73 let           22.2.

Belant Antonín                    č.p. 199          ve věku 71 let           8.3.

Belantová Anna                  č.p. 199          ve věku 64 let           10.3.

Mimránek František                       č.p. 354          ve věku 77 let           25.3.

Trávníčková Marie              č.p. 258          ve věku 74 let           2.4.

Žižka Antonín                      č.p. 251          ve věku 56 let           12.4.

Vašíčková Františka           č.p. 34            ve věku 73 let           21.4.

Zatloukal Josef                    č.p. 190          ve věku 82 let           26.5.

Vašíčková Marie                  č.p. 52            ve věku 85 let           3.6.

Hlavačková Marie               č.p. 358          ve věku 85 let           17.7.

Kocáb Alois                          č.p. 186          ve věku 80 let           22.8.

Kučera Jan                          č.p. 106          ve věku 74 let           11.9.

Hromeček Antonín             č.p. 297          ve věku 40 let           13.9.

Luběnová Emílie                 č.p. 227          ve věku 78 let           18.9.

Macháček Josef                  č.p. 126          ve věku 62 let           19.10

Zatloukal Jaroslav              č.p. 321          ve věku 69 let           29.10.

Šnajdar Rudolf                    č.p. 78            ve věku 79 let           11.11.

            Všichni občané zemřeli přirozenou smrtí. Zajímavostí je, že dne 8.3. zemřel náhle pan Antonín Belant, který se po mnoho let staral a opatroval svou těžce nemocnou manželku a ta zemřela o dva dny později. Tito manželé měli pohřeb 11. března.

Sňatky

19.1.               Irena Trávníčková               č.p. 122

30.3.               Jiřina Jánošová                   č.p. 130

13.4.               Alena Pilková                      č.p. 68

25.5.               Milan Jánoš                         č.p. 50

1.6.                 Vojtěch Ondrůšek               č.p. 77

            a          Dagmar Grygarová             č.p. 275

8.6.                 Bohumil Vaněl                    č.p. 56

            a          Soňa Belantová                  č.p. 98

22.6.               Drahomír Pavliš                  č.p. 204

29.6.               Vladimír Polášek                 č.p. 74

27.7.               Miroslava Kadlčíková         č.p. 188

12.10.             Josef Hubáček                    č.p. 82

12.10.             Ludmila Kadlčíková                        č.p. 188

19.10.             Dagmar Horká                     č.p. 261

15.6.               Miroslava Krystová             č.p. 118

21.12.             Magdaléna Špačková        č.p. 280

            V tomto roce se narodilo 11 chlapců a 3 děvčata:

syn                 Radim                        rodičům Zajícovým              č.p. 326

syn                 Tomáš            rodičům Paluříkovým         č.p. 178

syn                 Oldřich           rodičům Abrahámovým      č.p. 8

syn                 Jaroslav         rodičům Kalužovým                       č.p. 300

syn                 Lubomír         rodičům Botkovým              č.p. 216

syn                 Jiří                  rodičům Vavřínkovým        č.p. 298

dcera              Martina          rodičům Janků                    č.p. 85

syn                 Roman          rodičům Večeřovým                       č.p. 122

dcera              Andrea          rodičům Pavlíkovým           č.p. 130

syn                 Martin            rodičům Hlaváčkovým        č.p. 74

dcera              Zuzana          rodičům Pavlišovým           č.p. 193

syn                 Arnošt                        rodičům Gajdošíkovým       č.p. 188

syn                 Roman          rodičům Vaňkovým             č.p. 98

syn                 David             rodičům Ondrůškovým       č.p. 275

Závěr

            Rok 1985 byl velmi významným pro celou naši vlast, ale i pro naši obec. Při jejím procházení je vidět, že na každém úseku činnosti se krok za krokem, sice pomalu, ale jistě pokračuje v budování.

            Otevření síně tradic, rekonstrukce hřiště a nová moderní prodejna masa a potravin jsou toho úsilí dokladem.

            Rok 1985 byl i posledním rokem 7. pětiletky v příštím roce nás čekají volby do zastupitelských orgánů všech stupňů a aktivita všech občanů, kteří mají zájem na budování naší vlasti, společnosti a obce bude muset být ještě větší.