Právě připojeni - hostů: 64 
naves-01.jpg

Kronika rok 1986 - 1991

dne .

ROK 1986

Úvod         

            Rok 1986 byl rokem významným nejen pro naši obec Mistřice, ale má svůj význam i v celostátním měřítku. Uskutečnily se volby do zastupitelských orgánů všech stupňů, proběhl XVII. sjezd KSČ a oslavovali jsme 65. výročí založení KSČ.

            Volební programy NF byly významnými dokumenty naší obce pro tento rok. XVII. sjezd KSČ, krajská a okresní konference kladou velký význam na práci národních výborů a očekávají od nich výrazný podíl na řízení a správě především v těch oblastech činnosti, které vytváří lepší podmínky pro život našich občanů.

Činnost MNV Mistřice

            Složení MNV zůstala až do voleb nezměněna. Práce je velmi různorodá a její zaměření se v 1. pololetí roku soustředila na přípravu voleb.

            Rada MNV Mistřice se scházela každých 14 dnů, plénum MNV jednou za dva měsíce. Účast jedenáctičlenné rady se pohybovala kolem 95%, rovněž i účast poslanců na plenárních zasedáních lze hodnotit kladně.

            Průběžně byly projednávány stížnosti a připomínky občanů, které na zasedáních byly přednášeny interpretacemi poslanců za volební obvody. Tyto byly velmi různorodého charakteru. Týkaly se výstavby čekárny na Drahách a v osadě Javorovec, oprav veřejného osvětlení a rozšíření trafostanic, oprav vozovek, vydávání stavebního povolení na drobné stavby (hospodářské budovy), přímé pomoci při budování a výstavbě rodinných domků, opravy veřejných budov (střecha MŠ, ZŠ atd.).

            Dále byla vyhodnocována činnost složek NF, kontrolovány plány práce jednotlivých komisí včetně jejich plnění. Byla zabezpečována nejen politicko-organizátorská a koordinační činnost, ale rovněž tak i finanční zabezpečení z rozpočtu MNV. Bylo rozhodnuto o potřebě výstavby víceúčelového zařízení v Mistřicích a vydány pokyny k zahájení vyřizování potřebných povolení, dokladů a plánů. Tato akce je zahrnuta do 8. pětiletého plánu a je největší a nejdůležitější, která bude v následujícím volebním období prováděno. Výstavba je plánována na tři roky, zahájení v roce 1988 dokončení v roce 1990. Předběžný rozpočet 3 mi. korun. Složky NF odpracují na této akci v období 1988-90 11tisíc brigádnických hodin, občané se budou podílet 20 tisíci brigádnických hodin.

            V letošním roce byla také zahájena druhá největší akce 8. pětiletky a to je úprava návsi. Tato akce představuje finanční náklad 800 tisíc korun a hodnota díla 1 mil. korun. Složky NF se zavázaly na této akci odpracovat v roce 1986-87 2500 brig. hodin, občané 5500 brig. hodin.

            Proběhly inventury na MNV, ZŠ a MŠ. Nebylo shledáno vážnějších nedostatků. Občané byli prostřednictvím místního rozhlasu informováni o politickém dění, oslavách, schůzích a všech akcích pořádaných v obci.

Počasí

            Zima v roce 1986 byla mírná, teplotně i srážkově nadnormální s minimálním počtem mrazivých nocí. Nejvíce -10 stupňů, v únoru dva dny na -18 stupňů přes den -6 stupňů. Nástup jara byl opožděn na začátek dubna. Koncem dubna vyskočily teploty na 18 - 28 stupňů ovšem bez srážek, což měla značný vliv na růst zasetých plodin. V květnu opět vystoupily teploty až na 27 stupňů, koncem měsíce klesly na  11 - 15 stupňů. Srážková činnost byla naopak v květnu abnormální. Ve dnech 15. a 29. května by se dala nazvat průtrží mračen. V červnu a červenci dosahovaly teploty až 34 stupňů. Ještě začátkem srpna byly teploty vysoké. Ve třetí dekádě nastalo ochlazení na 12 - 19 stupňů.

            Podzim byl opět velmi teplý. Začátkem října až 22 stupňů až do poloviny listopadu, pak poklesla teplota pod  nulu. Podzimní srážky byly minimální.

Úroda

            Rok 1986, první rok 8. pětiletého plánu, měl i na úseku rostlinné výroby specifický význam. Loňský rok nebyl pro úsek rostlinné výroby příznivý ani u jedné skupiny plodin. Vlivy počasí v průběhu roku 1986 se ještě více prohloubily a v našem regionu způsobily snížení úrody u všech plodin. Kukuřice a cukrovka byly zničeny krupobitím. Žně začaly 22.7. a za 11 dní bylo sklizeno. 265 ha za den a 1200 t zpracovaných zrnin to jsou výsledky sklizně za rok 1986.

            Na úseku zeleniny bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Byla splněna produkce zelí bílého, červeného, nebyl splněn plán sklizně květáku a celeru.

Socialistický závazek

            Socialistický závazek MNV Mistřice, občanů a společenských organizací NF uzavřený na počest voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů, 65. výročí založení KSČ a XVII. sjezdu KSČ.

            socialistické závazky NF a občanů jsou významnými dokumenty naší vesnice. Pomáhají realizovat politiku KSČ v období rozvinutí socialistické společnosti. Tvoří základnu a nástroj ke sjednocení sil a prostředků politických, státních, společenských a zájmových organizací v územních obvodech pro uspokojování rostoucích potřeb lidí a realizaci cílů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje a ideově výchovné práce mezi občany.

Zahrnuje tyto oblasti:

1) Uspokojování hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva a rozšiřování jeho účasti na řešení rozvoje života obce.

2) Souběžně s rozvojem výroby zemědělského podniku na území naší obce zabezpečovat ochranu a zlepšování životního prostředí.

3)V zájmu rozvoje naší obce zabezpečit ve spolupráci s JZD Bílovice uzavření vzájemné dohody, stanovit podíl sdružených prostředků a pomocí mechanizace pomáhat plnit úkoly jak volebního programu, taktéž i socialistického závazku.

4) Dořešení vodovodních přípojek v obou částech obce.

5) Ke zlepšení životního prostředí provést uprostřed vesnice kanalizaci, úpravu návsi a přestěhování pomníku.

6) Vybudování svépomocné dílny na domě služeb a rovněž otevření kadeřnictví a mandlovny.

7) Pro rozvoj tělovýchovy vybudování v areálu hřiště TJ dětské hřiště a hřiště pro odbíjenou.

8) Provedení generální opravy vozovek a vybudování chodníků.

9) Postavení dvou autobusových čekáren.

10) Pokračování na dodělávkách kanalizace v JZD a na Větřáku.

Oblast ideově výchovná zahrnuje:

1)   Výchova občanů v duchu vědeckého světového názoru k socialistickému vlastenectví a hrdost na svou vlast.

2)   Projednání plnění JPKVČ pololetně v radě národního výboru.

3)   Vysílání členů komisí na pořádané akce a sledování úrovně a dodržování zásad společenského chování, zejména požívání alkoholických nápojů mládeží.

4)   Dbát na pravidelnou činnost knihovny, organizovat výstavy knih a propagaci.

5)   Ovlivňovat využívání volného času dětí a mládeže přes složky NF.

6)   Na úseku agitace a propagace zkvalitnit propagační práci působením na složky NF a agitačního střediska.

Oblast politicko-organizátorská:

1)   Zkvalitnění práce s poslanci a rozvíjet jejich přímý styk s občany.

2)   Prohloubení účinnosti politicko-organizátorského působení orgánů a organizací NF s cílem zvýšit jejich podíl na účasti občanů na realizaci úkolů volebního programu.

3)   Veřejné schůze KSČ, besedy s mládeží a směny NF zabezpečovat prostřednictvím agitačních dvojic.

4)   Uzavírat s občany závazky zaměřené na budovatelské práce. Vyhlásit soutěž mezi občany o nejlepší předzahrádku. Plnění závazků bude kontrolováno a zveřejňováno.

5)   Zástupci občanského výboru budou zváni do rady NV a budou seznamováni s plněním úkolů plynoucí z volebního programu NF.

6)   V oblasti pracovní iniciativy NV uzavře dohody se složkami NF o péči o životní prostředí. Český svaz žen – výsadba zeleně a údržba těchto ploch. Socialistický svaz mládeže – udržování parčíku u základní a mateřské školy, taneční výletiště. Tělovýchovná jednota Sokol – areál hřiště.

7)   V osadě Javorovec za úpravu obce a výsadbu zeleně i její údržbu – odpovídá občanský výbor.

8)   Pracovníci JZD farma Mistřice se budou podílet na úklidu, čistotě a výsadbě zeleně v prostorách farmy vhodnou názornou agitací budou informovat o výsledcích.

 

 

Uzavřené závazky pro rok 1986

Složky NF – investiční akce                                            6530 hodin

                        Neinvestiční akce                                    10750 hodin

Občané -       investiční akce                                            4939 hodin

                        Neinvestiční každá domácnost                    30 hodin

Mládež -                                                                               5200 hodin

Volby NF

            Ve složení národního výboru do voleb oproti předchozímu roku nedošlo k podstatným změnám. Stávající funkcionáři NV pracovali nedále na splnění všech úkolů vyplývajících z volebního programu NF a zároveň se podíleli na přípravě nových voleb. Volby do zastupitelských sborů všech stupňů proběhly v našem státě ve dnech 23. a 24. května. I náš NV se náležitě připravoval. V budově NV v malé zasedací místnosti již v měsíci dubnu bylo otevřeno agitační středisko, jako vedoucí byla jmenována Jarmila Jánošová. Zde na vystavených panelech byly umístěny fotografie, na kterých bylo vidět podstatné změny naší obce za uplynulé období. Rovněž pro větší informovanost byl vydán místní „Zpravodaj MNV“ (v počtu 400 ks), který zachycuje činnost jak NV, tak i jednotlivých složek NF za uplynulé pětileté období. Rovněž seznámil občany s navrženými kandidáty do všech zastupitelských orgánů. Součástí agitačního střediska byly panely umístěné na chodbách národního výboru, s fotografiemi všech navržených poslanců.

            Pro zabezpečení dobrého průběhu voleb rada NV ustanovila jeden volební obvod – předsedou byl jmenován Jaroslav Tichoň a dva volební okrsky pro Mistřice s předsedkyní Miladou Hráčkovou a pro Javorovec s předsedou Josefem Malinou. Rovněž byly připraveny dvě volební místnosti a to zasedací místnost v budově NV a druhá  v budově ČZS v Javorovci. Důstojně vyzdobené volební místnosti byly otevřeny první den to je v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 7 do 14 hodin. Po oba dva dny vládla v naší obci slavnostní atmosféra, kterou doplňovala dechová hudba „Mistřičanka“. Naši občané přistupovali k urnám jednotlivě, ale i společně přicházeli členové složek NF, kolektivy BSP z JZD. Již první den voleb odvolilo v Mistřicích i v Javorovci většina z celkového počtu 870 registrovaných voličů. Pro občany vážně nemocné a upoutané na lůžko byla provedena osobní návštěva volební komise. Prostřednictvím místního rozhlasu byli občané po oba dny pravidelně informováni o průběhu voleb.

            V sobotu ve 13.05 hodin byly volby ukončeny se 100% účastí voličů. Za kandidáty na poslance MNV Mistřice byli navrženi tito občané:

Abrahám Oldřich                 nar. 23.1. 1954         č.p. 8              dělník

Bilavčík Antonín                  nar. 6.5. 1936           č.p. 87            dělník

Blaha Oldřich                      nar. 3.1. 1932           č.p. 248          dělník

Blaha Zdeněk                      nar. 12.3. 1950         č.p. 64            dělník

Blahová Vlastimila              nar. 21.12. 1947      č.p. 381          dělnice

Bořuta Jan                           nar. 19.9. 1953         č.p. 40            dělník

Brázdil Antonín                   nar. 20.5. 1944         č.p. 364          dělník

Čellár Marián                       nar. 11.9. 1946         č.p. 338          ved. prodejny

Dýnka Zdeněk                     nar. 24.7. 1954         č.p. 354          dělník

Hráček Ladislav                  nar. 2.11. 1949         č.p. 145          státní zaměstnanec

Huňková Anna                    nar. 23.12. 1938      č.p. 17            technik

Chmelina Josef                   nar. 27.6. 1951         č.p. 209          dělník

Janečka Ladislav                nar. 23.10. 1943      č.p. 263          dělník

Jánošová Jarmila                nar. 4.1. 1940           č.p. 50            ředitelka školy

Jurča Jindřich                      nar. 6.9. 1948           č.p. 371          dělník

Kašný Josef                         nar. 16.4. 1932         č.p. 257          dělník

Knapová Květoslava          nar. 28.5. 1950         č.p. 210          dělnice

Luběna Karel                       nar. 25.12. 1944      č.p. 44            dělník

Lysoňková Karla                 nar. 3.9. 1946           č.p. 283          dělnice

Malina Zdeněk                    nar. 13.11. 1934      č.p. 157          dělník

Maňásek Drahomír             nar. 25.4. 1933         č.p,. 260         technik

Medková Božena                nar. 13.5. 1955         č.p. 241          technik

Mitáček František                nar. 16.3. 1934         č.p. 165          dělník

Polášek Antonín                 nar. 11.11. 1951      č.p. 375          předseda NV

Polášek Jiří                          nar. 12.5. 1940         č.p. 380          dělník

Polášek Josef                      nar. 28.12. 1959      č.p. 376          technik

Polášek Josef                      nar. 25.12. 1960      č.p. 231          dělník

Rudinská Anna                   nar. 16.2. 1945         č.p. 366          dělnice

Tichoňová Jaroslava          nar. 7.5. 1938           č.p. 112          dělnice

Tománek Vojtěch                nar. 19.2. 1946         č.p. 372          technik

Tomek Jaroslav                   nar. 30.10. 1942      č.p. 197          dělník

Trojek Milan                         nar. 13.7. 1962         č.p. 84            dělník

Vašíčková Vlasta                nar. 21.12. 1928      č.p. 117          důchodkyně

Vyoral František                  nar. 22.10. 1957      č.p. 345          dělník

Zetíková Jaroslava              nar. 18.12. 1948      č.p. 272          technik

Kandidáti NF do vyšších zastupitelských orgánů

Česká národní rada                                   - Čaja Milan  nar. 1954  technik

Sněmovna lidu                               - Buráňová Anna  nar. 1946  dělnice

Sněmovna národů                         - Hrdličková Marie  nar. 1947  dělnice

KNV Brno                                         - ing. Kapřík Zdeněk  nar. 1938 předseda ONV

ONV Uh. Hradiště                           - Polášek František  nar. 1931  technik

            Ustavující plenární zasedání MNV v Mistřicích se konalo 13. června v budově MNV. Jednání tohoto plenárního zasedání řídil Antonín Bilavčík. Po zahájení a volbě mandátové komise ve složení: Jaroslavy Zetíkové, Josefa Poláška, Oldřicha Abraháma a návrhové komise, ve které pracovali Ladislav Janečka, Anna Huňková a Antonín Brázdil. Členové mandátové komise ověřili platnost o zvolení poslanců podle dokladů o výsledcích voleb. Zpráva mandátové komise byla jednomyslně schválena. Květoslava Knapová přednesla za všechny poslance slavnostní slib. Jaroslav Tichoň předseda MV-NF přednesl návrh na předsedu MNV, který byl jednomyslně schválen. Antonín Polášek byl zvolen předsedou MNV Mistřice pro volební období 1986 – 90. Na ustavujícím plenárním zasedání byl přednesen návrh volebního programu NF na léta 1986 – 1990.

Složení MNV

Předseda NV                       Antonín Polášek

Místopředseda                     Ladislav Hráček

                                               Jarmila Jánošová

Tajemník                               Oldřich Blaha

Členové rady                                   Ladislav Janečka

                                               Jiří Polášek

                                               Jindřich Jurča

                                               Božena Medková

                                               Anna Huňková

                                               Antonín Polášek

                                               Květoslava Knapová

Komise a jejich složení:

Komise finanční a plánovací

Předseda                              Anna Huňková                    poslanec

Místopředseda                     Zdeněk Malina                    poslanec

Tajemník                               Jaroslava Zetíková              poslanec

Členové                                František Vyoral                  poslanec

                                               Ludmila Tománková           neposlanec

                                               Ludmila Kocábová              neposlanec

                                               Milada Hráčková                 neposlanec

Komise výstavby

Předseda                              Jiří Polášek                          poslanec

Místopředseda                     Antonín Brázdil                   poslanec

Tajemník                               Josef Polášek (376)                       poslanec

Členové                                Josef Polášek (231)                       poslanec

                                               Karel Luběna                       poslanec

                                               František Mitáček                poslanec

                                               Antonín Vašek                    neposlanec

                                               Štěpán Švehla                    neposlanec

                                               František Jánoš                  neposlanec

                                               Jaroslav Kaluža                  neposlanec

                                               Ludvík Gajdošík                   neposlanec

Komise zemědělská

Předseda                              Jindřich Jurča                      poslanec

Místopředseda                     Josef Chmelina                   poslanec

Tajemník                               Josef Kašný                         poslanec

Členové                                Františka Šimková              neposlanec

                                               Božena Magdálková          neposlanec

 

 

Komise ochrany veřejného pořádku

Předseda                              Ladislav Janečka                poslanec

Místopředseda                     Vojtěch Tománek                poslanec

Tajemník                               Vlasta Vašíčková                poslanec

Členové                                Zdeněk Blaha                      poslanec

                                               Jan Bořuta                           poslanec

                                               Zdeněk Medek                    neposlanec

                                               Stanislav Vyorávek             neposlanec

                                               Miloš Podškubka                neposlanec

                                               Vojtěch Hubáček                neposlanec

Komise školská a kulturní

Předseda                              Božena Medková                poslanec

Místopředseda                     Milan Trojek                         poslanec

Tajemník                               Jaroslav Tomek                   poslanec

Členové                                Zdeněk Dýnka                     poslanec

                                               Karla Lysoňková                 poslanec

                                               Antonín Polášek                 neposlanec

                                               Jitka Šáchová                      neposlanec

                                               Jarmila Žižková                   neposlanec

                                               Miroslav Sládek                   neposlanec

Komise místního hospodářství obchodu, dopravy a cestovního ruchu

Předseda                              Antonín Bilavčík                  poslanec

Místopředseda                     Drahomír Maňásek             poslanec

Tajemník                               Vlastimila Blahová              poslanec

Členové                                Marián Čellár                       poslanec

                                               Vojtěch Polášek                  neposlanec

                                               Naďa Magdálková              neposlanec

                                               Jaroslav Blaha                    neposlanec

Komise sociální a zdravotní

Předseda                              Květoslava Knapová          poslanec

Místopředseda                     Jaroslava Tichoňová          poslanec

Tajemník                               Anna Rudinská                   poslanec

Členové                                Oldřich Abrahám                 poslanec

                                               Marie Tomková                    neposlanec

                                               Anna Osohová                    neposlanec

                                               Jan Sekanina                      neposlanec

            Poměrně vysoký počet nově zvolených poslanců i podíl poslanců ve věku do 35 let měl být zárukou toho, že práce a činnost orgánů našeho národního výboru bude vznesen elán a nadšení. Ve spojení těchto vlastností s bohatými zkušenostmi stávajících poslanců, kteří se v práci NV osvědčili jsou vybočeny podmínky a předpoklady pro další zlepšování práce orgánů NV.

Složení poslanců MNV celkem               35

Dělníci a družstevní rolníci                                   24

Ženy                                                             10

Mladí poslanci do 35 let                            10

Členové KSČ                                              18

Nově zvolených                                          19

 

 

 

Příprava a výsledky voleb do OV v osadě Javorovec

            Dne 26. září 1986 proběhly volby a ustavující schůze OV. Předsedou OV byl zvolen Zdeněk Dýnka, další členové OV jsou: Josef Stašek č.p. 329, Anna Hájková č.p. 330, František Vyoral č.p. 345, Jan Sekanina č.p. 360, Marie Vlachynská č.p. 352, Josef Malina č.p. 314, Marián Čellár č.p. 338, Vojtěch Tománek č.p. 322.

            Občanský výbor se dá hodnotit velmi kladně. Podílel se na budování akcí volebního programu v osadě Javorovec i na budovatelských akcích v Mistřicích. Předseda OV se pravidelně čtvrtletně zúčastňoval schůzí rady, kde úkoly plynoucí z usnesení přenášel na podmínky OV. Schůzová činnost je pravidelná jedenkrát za měsíc, garantem za MNV je Antonín Polášek, předseda MNV. Občanský výbor je kladně hodnocen i nadřízenými orgány.

TJ Sokol

            V roce 1986 měla TJ Sokol Mistřice více jak 100 členů. Práci řídil 15 členný výbor. Prvořadý význam byl zaměřen především na kopanou. Tuto hrály tři mužstva, mužstvo žáků, dorostu a jedničky. Práce funkcionářů se však netýkala jen přímo kopané, ale bylo nutno zajišťovat údržbu šaten, fotbalové hrací plochy včetně jejího okolí. Škvárová hrací plocha byla již delší dobu pro hráče i školní mládež nevyhovující a byla také předmětem kritiky veřejnosti. Výbor TJ provedl opatření na zatrávnění hrací plochy.  Tato akce se vyžádala odpracování 8 tisíc brigádnických hodin nejen členů TJ, ale i dalších složek NF. Zatravňování hrací plochy, ohrazení sportovního areálu, generální oprava vnitřní i vnější části budoby šaten, sociálního zařízení trvalo 5 let. Z tohoto důvodu musela mužstva více než 3 roky hrát svá utkání na hřišti TJ Sokol Kněžpole. Možná i proto nedosahovala tak dobrých výsledků jako tomu bylo v minulosti.

            Práce TJ nebyla zaměřena jen na budovatelskou činnost, ale také na masově politickou organizátorskou a kulturní činnost.

ZO -SSM

            Tato organizace sdružuje ve svém středu mladé lidi od 15 let. Podíl na plnění volebního programu NF je velmi dobrý. Odvádí nejzáslužnější díl práce při výchově našich nejmenších to je práce s pionýry. Zde dosáhly velmi dobrých výsledků a ocenění jejich hodnocení i okresními orgány SSM. V letošním roce jim byly přiděleny místnosti po bývalé masně, kde budou mít větší prostor pro realizaci jak po stránce kulturní, tak i po stránce vzdělávací. Mezi nejzdařilejší akce v tomto roce patřilo promítání filmů a večery při magnetofonu, vycházky do přírody společně s myslivci,

turnaj ve stolním tenise, turnaj v minikopané, závody na kolech, pochod Mistřice – Luhačovice, návštěva Divadla pracujících, stavění a kácení máje, Slovácké hody s právem a mnoho dalším akcí. Protože jsou velmi dobrá parta a moc si rozumí všechny akce jsou pro ně zábavou, hrou a jsou navštěvovány téměř všemi členy.

Pohyb obyvatel    

            V tomto roce byl následující pohyb obyvatelstva v naší obci:

- přistěhováno          18 osob

- odstěhováno          35 osob

- sňatků                     17

- narození                 16

- úmrtí                        15

- rozvod                     0

V letošním roce zemřeli a v jeden den měli pohřeb manželé Anna a Metoděj Dostálovi č.p. 196. Oba ve věku 83 let.

Závěr

            Rok 1986, který byl prvním rokem 8. pětiletky můžeme hodnotit velmi kladně jak z hlediska plnění úkolů a cílů budovatelských, ale i politickoorganizačních. Na další volební období byli zvoleni noví poslanci, kteří svým elánem a vervou začínají plnit své úkoly nejen ve svých obvodech, ale i v jednotlivých komicích.

Vzhled obce se rok od roku mění k lepšímu.

ROK 1987

Úvod

            Vstoupili jsme do dalšího roku 8. pětiletky. I občané naší obce se aktivně podíleli na dalším budování rozvinuté socialistické společnosti. Hlavní cíle a programy pro tento rok byly shrnuty v uzavřených dokumentech. Především se jednalo o socialistický závazek, dohodu o sdružování prostředků a činností v působení MNV Mistřice.

Socialistický závazek  NV v Mistřicích, občanů a společenských organizací NF na rok 1987, uzavřený na počest 70. výročí VŘSR a 42. výročí osvobození naší vlasti.

Socialistické závazky NF a občanů jsou významnými dokumenty v naší vesnici. Pomáhají realizovat politiku KSČ v období rozvinuté socialistické společnosti.

Oblast ekonomicko-sociální:

1)   V rámci uspokojování kulturních potřeb obyvatelstva, rozšiřování jeho účasti na řešení rozvoje života naší obce, zahájíme přípravu k výstavbě víceúčelového zařízení.

2)   Do konce roku 1987 dohadujeme svépomocnou dílnu, včetně úprav celého okolí.

3)   Ke zlepšení životního prostředí v naší obci provedeme dokončení úpravy návsi.

4)   MNV zajistí během roku 1987 dořešení vodovodních přípojek v obou částech naší obce.

5)   Během roku 1987 provedeme generální opravu tanečního výletiště.

6)   V obou částech obce budeme pokračovat v budování chodníků a v dodělávkách místních kanalizací.

Oblast ideově-výchovná

1)   Ideovou činnost zaměříme na výchovu občanů v duchu vědeckého světového názoru k socialistickému vlastenectví a hrdosti na svou socialistickou vlast.

2)   Komise školská a kulturní, Socialistický svaz mládeže a Pionýrská organizace budou dbát, aby činnost knihovny byla po celý rok pravidelná a zároveň budou nápomocni při zajišťování výstavek knih a propagaci k zabezpečení většího počtu čtenářů.

3)   Na úseku agitace a propagace s ohledem na nejvýznamnější politicko kulturní akce státního významu, taktéž i v naší obci zkvalitňovat propagační práci působení ve složkách NF.

Oblast politicko-organizátorské práce

Za hlavní úkoly v této oblasti považujeme.

1)   Zkvalitňování práce s poslanci a rozvíjení jejich přímého styku s občany.

2)   Každoročně budou uzavřeny dohody se složkami NF, JZD a vzájemné spolupráci.

3)   Aktivní členy společenských organizací budeme získávat pro práci v NV.

4)   V oblasti pracovní iniciativy má MNV uzavřeny dohody v plnění péče a životní prostředí následovně: ČSŽ zodpovídá za výsadbu zeleně a udržování ploch. PO-SSM zodpovídá za údržbu parčíku u ZŠ a MŠ, taneční výletiště. TJ se stará o výsadbu zeleně v areálu TJ

5)   Pracovníci JZD – farma Mistřice budou dbát na úklid a čistotu, výsadbu zeleně v prostorách farmy a jejím okolí.

Pro zdárné plnění socialistického závazku v naší obci uzavřeli složky NF a občané osobní závazky na rok 1987:  složky NF odpracují na investiční akci „Z“ spolu s občany 12701 hodin, na neinvestiční akci 182210 hodin.

Sdružování prostředků a činností v působnosti MNV Mistřice

            Cílem stanovení základních směrů sdružování bylo určit potřebné oblasti dle naléhavosti řešení. V období 7. pětiletého plánu byla pozornost MNV a jejich partnerů zaměřena především na požadavky péče o životní prostředí, dobudování a zabezpečení provozu předškolního zařízení, dále na oblast služeb a opravy místních komunikací. V průběhu 7. pětiletého plánu bylo ze strany podniků a JZD sdruženo pro MNV Mistřice 524 tisíc korun, které byly použity na opravy místních komunikací a opravy domu služeb.

            Pro 8. pětiletý plán bylo sdružování prostředků zaměřeno na investiční a neinvestiční akce. Pro akce budování v rámci Volebního programu NF v investiční části akce „Z“ byl hlavní úkol zajistit celkem 20 – 25 % podílu sdružených prostředků z celkové hodnoty díla. Jednalo se tedy o víceúčelového kulturního zařízení v hodnotě 5 mil. korun, tzn. Sdružit cca 1 mil. korun.

            Na akce budovací v neinvestiční části akce „Z“, opravy a údržba místních komunikací byl úkol sdružit cca 200 tisíc korun od JZD Bílovice a na úpravy a opravy skládek od n.p. Mesit Uh. Hradiště cca 200 tis. korun.

Práce komisí NV

            Komise výstavby: členové komise výstavby se scházeli na svých schůzích pravidelně jedenkrát za měsíc. Pro zajištění stability a přílivu obyvatel byl projednán a podepsán předběžný souhlas s majiteli pozemků lokality Větřák – jejich vykoupení. Po dalších jednáních bylo zadáno zpracování projektu na víceúčelové zařízení. Aby se mohlo začít s projektem napřímení zatáček, byly vykoupeny rodinné domky v prostoru budoucí silnice. Projekt na napřímení byl již zpracován.

            Další významnou akcí, kterou zajišťovala komise výstavby byla rekonstrukce a rozšíření provozu na domě služeb. Pro občany zde začala fungovat mandlovna prádla, kadeřnictví a svépomocná dílna. V úseku Žlébek – Lipy byl dokončen chodník a vozovka připravena k položení živičného koberce. Na návsi byl přemístěn pomník padlých, dokončena čekárna ČSAD, při hlavní silnici byly vybudovány chodníky a opravena kanalizace na druhé straně. Bylo rovněž započato s úpravami před MNV.

            V budově NV byla položena dlažba v uhlárce a v garáži. Na návsi byla provedena přeložka telefonu a elektrického vedení, dokončen již druhý lapač dešťových vod nad Lysoňkovým a provedeny terénní úpravy všech skládek.

            V osadě Javorovec bylo také uděláno kus dobré práce. Byly položeny obrubníky v Oboře a na návsi, opraveny vozovky. Byla vybudována nová čekárna ČSAD, byl přemístěn a opraven kříž. Směrem od točny ke staré hospodě byla vybudována kanalizace v délce  80 m a oploceno hřiště.

            Komise místního hospodářství, obchodu, dopravy a cestovního ruchu: na úseku dopravy se podařilo zlepšit kulturu cestování vybudováním dvou čekáren na návsi a v osadě Javorovec. V čekárně u školy byly skla nahrazena plechem, neboť skla byla neustále rozbitá. Na základě přípomínek  občanů bylo vyřízeno u ČSAD Uh. Hradiště posunutí odjezdu některých spojů. Vzhledem k malé účasti cestujících byly dva spoje do Mistřic zrušeny.

            Na úseku obchodu byla řešena problematika odstranění kolaudačních závad společně s DV Jednoty Mistřice a SD Jednoty Uh. Ostroh. Nejsme spokojeni ani se zásobováním některých druhů zboží. V osadě Javorovec byla provedena generální oprava sociálního zařízení a oprava střechy. Prodejna Smíšeného zboží Javorovec zahájila prodej i v odpoledních hodinách, třikrát týdně, pondělí, středa, pátek.

Základní škola

            Školní rok 1986 – 1987 byl zahájen v rámci oslav „Mezinárodního roku míru“. Ve všech postupných ročnících byla otázce míru věnována jedna vyučovací hodina. Od 1. září 1986 došlo ke kádrové změně, za učitelku Tannerovou, která odešla na mateřskou dovolenou, nastoupila učitelka Křížová. V dalších ročnících byly vyučováním pověřeny:

Jánošová Jarmila                1. ročník        - 18 žáků

Marholtová Zdeňka            2. ročník        - 22 žáků

Křížová Marie                       3. ročník        - 19 žáků

Vlasatíková Eva                  4. ročník        - 21 žáků

            Byly dodržovány úpravy učebních osnov, zásady hodnocení a klasifikace. Pozornost byla věnována aktuálním úkolům komunistické výchovy dětí, formování vlasteneckého a internacionálního cítění žáků, jejich morálních vlastností a vytváření postojů k budování a obraně socialistické vlasti.

            Většina žáků školy dosahovala velmi dobrých výsledků v učebně výchovné práci, zaostávajících žáků z celkového počtu 80 žáků bylo 10.

            Ve vyučovacím procesu byla plně uplatňována didaktická technika a modernizace vyučovacího procesu. Dále byla mimořádná pozornost věnována výchově pracovní, branné a světonázorové. Škola byla zapojena do systému „Mládež a kultura“. Pravidelně navštěvovala divadelní představení. Žáci byli zapojeni i do výtvarných soutěží s požární tématikou a výtvarné soutěže vyhlášení Československým rozhlasem Praha. Žáci 2. ročníku pod vedením učitelky Marholtové se v rámci republiky umístili na 1. místě. Výsledky této soutěže „O nejkrásnější dopravní prostředek“ byly vyhlášeny 28. dubna 1987 na VKV Vltava.

            Tělesné výchově byla v letošním roce věnována mimořádná pozornost. Žáci 4. ročníku pokračovali v plaveckém výcviku. Pod vedením učitelky Vlastíkové pracoval na škole v rámci mimoškolní činnosti tělovýchovný kroužek, do kterého bylo zapojeno 17. žáků.

Výchovná práce Mateřské školy

            Hlavním úkolem při výchově dětí v MŠ bylo podněcovat děti k estetickým aktivitám a prostřednictvím literární výchovy  zvýraznit zdravotní výchovu. Oba tyto úkoly byly plněny průběžně po celý rok. Při provádění zdravotní výchovy využívaly všechny učitelky kromě zdravotnických publikací především zdravotní hru „Když Alenka stůně.“

            Děti předškolního věku se během dne otužovaly, aby byly dobře odolné. Přestože nemocnost nebyla vysoká, účast se v průběhu pohybovala kolem 11 dětí denně. Výchovná práce tím byla velmi narušena a komplikována. Učitelky musely proto jezdit na zástupy po celém okrese.

Základní organizace Socialistického svazu mládeže

            Pro rok 1987 byla mezi Radou MNV a ZO-SSM uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci. Oba orgány podepsaly dohodu s vědomím, že její plnění přispěje k realizaci kulturně výchovných cílů systému mládež kultura k podpoře politiky KSČ, k rozvoji pracovní iniciativy k uplatnění a prohloubení politicko-organizátorské a ideově-výchovné práce mezi mladými občany.

            Členové ZO-SSM se v počtu nejméně 10 lidí účastní každé směny NF. MNV zajistil potřebný materiál, ZO-SSM provedlo rekonstrukci výletiště. V 1. pololetí byl svazákům předán vykoupený dům č.p. 238 na Větřáku ke zbudování klubovny. Také zde připravují prostory pro činnost kroužků a PO-SSM. Rovněž se v nemalé míře podíleli na dokončování sportovišť jak v Javorovci, tak i v Mistřicích. Na úseku ideově-výchovné a kulturní činnosti bylo dosaženo velmi dobrých výsledků spoluprací při zajišťování akce předávání občanských průkazů a slibu pionýrů.

            Se SPOZ sraz padesátníků atd. Přes ŠKK, OB a agitační středisko byly uskutečněny besedy o výchově mládeže k rodičovství a manželství, přednáška s KOVP o předcházení proti společenským jevům a trestné činnosti.

            Ve spolupráci s TJ Sokol a OV Javorovec organizoval SSM branné odpoledne, turnaj ve stolním tenisu, závody na kolech a VIII. ročník minikopané.

MNV zabezpečil pro veškeré akce ZO-SSM a PO finanční prostředky. Že práce ZO-SSM Mistřice, byla v tomto roce velmi dobrá dokázalo její vyhodnocení a ocenění krajskými orgány.

Dohlížecí  výbor

            Dobrou tradici mezi složkami NF má i v DV SD Jednota. Funkci předsedkyně vykonává již po několik období Vašíčková Cecílie. Členové DV provedli 32 namátkových kontrol zaměřených na poctivost prodeje a dobrou úroveň obsluhy. V socialistické soutěži ideově politické činnosti byly v rámci okresu v posledních letech vyhodnoceni 3krát na prvním místě a 2krát na druhém místě. K těmto úspěchům přispívá i každoročně uzavřená dohoda o spolupráci se složkami NF. Za posledních 5 let odpracovaly členové Jednoty 45020 brigádnických hodin na zlepšování životního prostředí na úpravě svých domků a okolí. Členky DV odpracovaly 250 brigádnických hodin při úklidu nové prodejny potravin a 1200 brigádnických hodin při jednocení cukrovky.

Počasí a úroda

            Vlivem dlouhé, studené a srážkově nadnormální zimy bylo oddáleno zahájení jarních prací. V měsíci květnu a červnu dlouhodobé deště způsobily zpoždění žní. Tyto začaly až 1. srpna a trvali opět kvůli častým srážkám 28 kalendářních dní. V tomto období pouze 8 dní nepršelo. Krupobití zničilo úrodu hrachu a poškodilo dosud nesklizené obiloviny a révu vinnou. I přes tuto nepřízeň počasí bylo dosaženo třetí nejvyšší sklizně obilovin v historii družstva. Pšenice ozimá 5,44 t/ha, ječmen jarní 5 t/ha, řepka ozimá 3,38 t/ha, hrách 1,46 t/ha. Velmi dobré výnosy byly ve sklizni pouze 10% z plánovaného výnosu 0,64 t/ha.

            Celkový ráz roku velmi deštivý. Velké výkyvy teplot v průběhu jednotlivých měsíců. Začátkem ledna teploty 5 stupňů až – 8 stupňů koncem měsíce mrazy až – 21 stupňů v noci, přes den – 8 stupňů. Zima byla velmi dlouhá a hodně sněhu. V létě teploty až 33 stupňů, srážky pořád vysoké, hodně bouřek. Podzim celkem teplý, přes den 15-20 stupňů, od poloviny října ochlazení na – 5 stupňů. V listopadu celkem oteplení, nejnižší teploty -3 stupně, ve třetí dekádě až 15 stupňů. prosinec se vyznačoval opět poměrně teplým a převážně deštivým počasím.

Pohyb obyvatel v roce 1987

            V tomto roce se narodilo 19 dětí, 16 občanů zemřelo a 27 uzavřelo sňatek.

Narození:

Petr Janás                            13.2.               č.p. 195

Pavel Vyoral                        25.2.               č.p. 345

Martina Bilavčíková                        26.2.               č.p. 212

Radek Kehár                                   5.3.                 č.p.132

Alžběta Šnajdrová              13.3                č.p. 262

Jakub Boček                                    21.3.               č.p.21

Martin Trčka                         25.3.               č.p.395

Kateřina Vrbová                  4.4.                 č.p. 50

Nela Kocábová                    27.4.               č.p. 98

Martin Pavliš                                    14.7.               č.p. 204

Jakub Hubáček                   16.8.               č.p. 119

Pavel Cvek                           31.8.               č.p. 362

Kristýna Hrdinová               19.9.               č.p. 383

Roman Míka                        27.9.               č.p. 15

Kateřina Pavlíková             4.10.               č.p. 130

Filip Janiga                          29.10.             č.p. 140

Ondřej Sládek                      6.11.               č.p. 200

Vojtěch Ondroušek             28.12.             č.p. 377

Antonín Dostálek                28.12.             č.p. 288

Zemřelí:

Kliment Omelka                   12.1.               č.p. 68

Antonie Bílková                   2.2.                 č.p. 92

Antonín Magdálek              2.4.                 č.p. 130

Anežka Švecová                 4.4.                 č.p. 311

Bohumil Vaněk                   6.5.                 č.p. 56

Emílie Sedlářová                 6.5.                 č.p. 269

Jaroslav Šibán                    11.6.               č.p. 280

Františka Mimránková       15.7.               č.p. 312

Marie Černická                    23.7.               č.p. 167

Anna Ondrůšková              10.8.               č.p. 53

Zdenka Luběnová              13.8.               č.p. 113

Josef Polášek                      26.8.               č.p. 16

Ferdinand Tomek               2.11.               č.p. 197

Ignác Šuranský                   16.11.             č.p. 5

František Havel                   17.11.             č.p. 254

František Mach                   14.12.             č.p. 192

Sňatek uzavřeli:

Jana Malinová                     7.2.                 č.p. 28

Libuše Kopčilová                28.2.               č.p. 362

Marie Vašíčková                  28.2                č.p. 15

Josef Janečka                     7.3.                 č.p. 179

Miroslav Sládek                   14.3.               č.p. 178

Lenka Tichoňová                21.3.               č.p. 112

Ilona Blahová                      11.4.               č.p. 248

Jaroslav Sklenář                 18.4.               č.p. 327

Vladimíra Knotová              18.4.               č.p. 383

Vít Janečka                          25.4.               č.p. 179

Libor Hrdina                         2.5.                 č.p. 89

Zdeněk Šnajdar                  30.5.               č.p. 290

Kamil Smetka                      13.6.               č.p. 299

Petr Sládek                          20.6.               č.p. 200

Jana Šáchová                     20.6.               č.p. 245

Ing. Jiří Polášek                   3.7.                 č.p. 376

Renata Polášková              11.7.               č.p. 160

Ludmila Polášková             22.8.               č.p. 376

Dušan Šimek                       29.8.               č.p. 18

Věra Kučerová                    29.8.               č.p. 144

Antonín Blažek                   5.9.                 č.p. 333

Jiří Magdálek                       19.9.               č.p. 33

Richard Dalajka                  19.9.               č.p. 184

Stanislav Vyorávek             26.9.               č.p. 265

Antonín Polášek                 10.10.             č.p. 78

Magdaléna Rudinská        21.11.             č.p. 366

Libor Bilavčík                       28.11.             č.p. 229

Závěr

            Uplynulý rok byl pro naši vesnici dalším krokem ke zvelebení úpravám nejen jejího vzhledu, ale i ke zkvalitnění a zlepšení životního prostředí. Mnoho občanů pochopilo, že jen vlastním přičiněním zanecháme svým potomkům vesnici, ve které se dá slušně žít.

ROK 1988

Úvod

         Činnost celého uplynulého roku směřovala svými úkoly především k zajištění důstojných oslav 40. výročí Vítězství pracujícího lidu. Nejen složky NF vyhlásily závazky k tomuto slavnému výročí, rovněž MNV a ZO-KSČ ve spolupráci s občany se tohoto úkolu společnými silami zhostili velmi dobře. Pokročilo se nejen v budování naší vesnice, ale stále větší význam byl kladen i na prohlubování výchovné činnosti hlavně mezi mládeží.

Počasí a úroda

            Rok 1988 se vyznačoval neobyčejně horkým létem. Tropická vedra sužovala nejen lidi, ale i zvířata a nepříznivě se projevila i na úrodě. Zima byla mírná, ale poměrně dlouhá. Mrazy dosahovaly maximálně -10 stupňů. Táhla se až do poloviny března a i pak bylo dost zima na provádění jarních polních prací. Všechno se sadilo se zpožděním. Sucho v dubnu a květnu mělo vliv na nestejnoměrný vzrůst cukrovky a kukuřice. Časté deště v červnu potom způsobily potíže se sušením sena. Rovněž velmi suché a horké počasí v červenci přede žněmi přispěla značnou měrou k nízkým výnosům ječmene i pšenice. Zrna v klasech zaschla.

            JZD zaselo v tomto roce další rentabilnější plodinu kmín. Pro doplnění krmivové základny začali konzervovat bob. Dále bylo pěstováno 8 druhů zeleniny. Přes velké sucho i úroda ve vinohradech byla dobrá. Žně byly zahájeny 16. července sklizní řepy ozimé. Výmlat na 90 ha byl ukončen za 3 dny s minimálními ztrátami v množství 280 t 26. července byla zahájena sklizeň pšenice a ječmene. Celkem bylo sklizeno 5540 t pšenice a 745 t ječmene. Výpadek obilovin vlivem sucha činil 307 t.

Socialistický závazek

            Tak jako v uplynulých letech, tak i v roce 1988 byl v naší obci vyhlášen závazek MNV Mistřice, občanů a společenských organizací NF uzavřený na počest 40. výročí Vítězství pracujícího lidu. Jeho zaměření bylo rozděleno do těchto oblastí:

-     oblast ekonomicko-sociální

-     oblast ideově-výchovné činnosti

-     oblast politicko-organizátorské práce.

Pro lepší využití volného času, společenské a kulturní vyžití občanů a tělovýchovu zaměření mládeže zahájíme v letošním roce výstavbu víceúčelového zařízení. V I. Čtvrtletí vybudujeme a dáme do provozu prodejnu textilu. Budeme pokračovat na úpravách okolí domu služeb. Do konce roku dle výše finančních prostředků dokončíme kanalizaci v úseku Dědina – Žlébek.

            S JZD Bílovice bude uzavřena dohoda o sdružování finančních prostředků a pomocí mechanizací pro zajištění volebního programu naší obce.

-     DV – Jednota v osadě Javorovec zajistí opravu fasády na obchodě a pohostinství za spolupráce SD Jednota Uh. Ostroh, které zajistí potřebný materiál.

-     Různými  přednáškami vést a utvářet vědomí občanů k socialistickému vlastenectví a hrdosti na svou socialistickou vlast.

-     Využití volného času dětí a mládeže zabezpečovat ve spolupráci se ZO-SSM.

-     V rámci družebního setkání proběhne oslava desetiletého přátelství a spolupráce Částkovce – Mistřice. Zajistíme důstojné oslavy 40. výročí Vítězného února, osvobození naší obce, májové oslavy a VŘSR.

-     Komise ŠKK, SSM a PO přispějí svými silami během roku k zajištění řádného chodu knihovny a budou napomáhat při zajišťování výstavek knih.

-     Jako každoročně i v letošním roce uzavřít se všemi složkami NF dohody o vzájemné spolupráci. Přes jednotlivé poslance v obvodech uzavřít i dohody s občany o zvelebování naší obce.l

-     Na úseku péče o životní prostředí dle zpracovaného komplexního programu zabezpečovat likvidaci divokých skládek, výsadbu zeleně, stromů a okrasných keřů, zkvalitňování bytového fondu, kulturu prodeje v prodejnách potravin a pohostinství.

-     V oblasti pracovní iniciativy jsou uzavřeny dohody o plnění péče o životní prostředí se všemi složkami NF na konkrétní úseky v naší obci.

Pro zdárné plnění závazku roku 1988 bude odpracováno 204800 brigádnických hodin.

Činnost MNV a komisí

            Plnění usnesení ONV bylo i v letošním roce předpokladem dobrých výsledků činnosti MNV Mistřice. Druhé místo ve třetí skupině MNV s počtem obyvatel do 1400 v socialistické soutěži MNV, OV a společenských organizací a finanční odměna 20 tisíc korun byla důkazem o dobré práci nejen poslanců MNV, složek NF, ale i všech občanů.

            Na úseku budovatelském bylo zahájeno bourání staré prodejny masa a textilu na základě vydaného demoličního rozhodnutí. Dále byla provedena oprava autobusové čekárny u Mlékárny v celkovém finančním nákladu 5000 korun. Byla podána žádost a stavební povolení autobusové čekárny na Drahách. Na domě služeb bylo otevřeno kadeřnictví a svépomocná dílna. O správně ošetřené vlasy jak pánské, dámské i dětské se starala holička Lysoňková Monika. Dále se pokračovalo na rekonstrukci víceúčelového zařízení zahrádkářů na bývalé škole v osadě Javorovec. Na tanečním výletišti byl opraven stánek pro hudebníky a rozvod elektřiny v tomto areálu.

            Z místních komunikací byly opraveny v uličce ve Štěpech a na Druhé straně, v Javorovci v úseku obora a Hlody. Všechny tyto akce byly zajišťovány členy komise výstavby ve spolupráci s MNV a občany.

            Rovněž nemalou měrou se na zlepšení životního prostředí podílela komise péče o životní prostředí v čele s předsedou Oldřichem Abrahámem. Ve spolupráci se složkami NF byly vysazovány nové plochy zeleně a bylo pečováno o okrasné křoviny i plochy. Zabezpečení maximální návratnosti druhotných surovin, papíru, textilu a železného šrotu sběrem mezi občany prováděly složky NF.

            Odvoz tuhého domovního odpadu zajišťovaly Technické služby města Uh. Hradiště jedenkrát týdně. V rámci péče o půdu a pro zvýšení obsahu humusu v půdě vybudovalo JZD Bílovice polní hnojiště u Bora. Pravidelně 2krát ročně byly provedeny prověrky využití zemědělského půdního fondu z důvodů zabránění úbytků zemědělské půdy a rozvíjení opatření pro zvýšení úrodnosti.

            Na veřejný vodovod bylo napojeno 170 domácností. Občané v části Štěpy odebírají vodu z vodovodu Skalka. Pro zlepšení životního prostředí v naší obci byly vybudovány další úseky kanalizace Palaty, Za humny, pod bytovkou JZD, v osadě Javorovec Nad hospodou, v Oboře a v Dědině.

Komise školská a kulturní

            Dle předem schváleného plánu JPKTBČ zajišťovala shora uvedená komise ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti kulturní a společenské akce. Dlouholetou tradicí v Mistřicích mají Slovácké hody s právem, Stavění máje pořádané pod záštitou SSM. Oslavy osvobození obce s lampiónovým průvodem a kladení věnce k pomníku padlých 30 dubna a následujícího rána prvomájový průvod z Javorovce ke Mlékárně je také dlouholetou akcí. 8. května 1988 proběhlo slavnostní předávání občanským průkazů našim patnáctiletým občanům a slib pionýrů a jisker.

Oslavy 100leté výročí založení školy v Mistřicích

            Dne 3. září 1988 v 10 hodin dopoledne začala před MNV koncertovat dechová hudba OB Mistřičanka. Tento den byl slavnostním shromážděním pamětníků a všech občanů naší vesnice ke 100. výročí založení školy v Mistřicích.

            Do 11 hodin probíhal sraz pozvaných nejen zástupců složek NF, KSČ, MNV, ale především všech dosud žijících učitelů a ředitelů, kteří na škole v Mistřicích působili. Pak následoval společný odchod do školy, kde ředitelka Jánošová Jarmila pronesla projev. V budově školy se bylo opravdu na co podívat. Jedna třída byla vybavena jako pamětní včetně lavic ve kterých se sedávalo ještě před válkou za 1. republiky. Rozdíl mezi dnešním vybavením tříd nejmodernější technikou bylo možno porovnat v audiovizuální pracovně s televizí, magnetofonem a dalšími pomůckami výuky. V tělocvičně byly zavěšeny panely s fotodokumentací o historii školství, výstavby žákovských prací vkusně doplněny celou školní budovu. Po společném obědě v zahrádkářském zařízení v Javorovci pronesl zdravici zástupce ONV – odbor školství Drgáč, okresní školní inspektor a předal zástupcům školy „Čestné uznání.“ Každý z účastníků obdržel „Pamětní list.“ V odpoledních hodinách proběhla na tanečním výletišti školní akademie. Celá akce byla hosty vysoce hodnocena a poděkování si zasloužili všichni, kdo tuto akci připravovali a zajistili celý zdárný průběh.

ČSČK

            Činnost této složky NF byla v uplynulém roce velmi rozmanitá. Občané si už zvykli při jakémkoliv vážnějším úraze případně i maličkosti, když neměli doma potřebný zdravotnický materiál k základnímu ošetření, obrátili se na dobrovolné sestry ČSČK. Tyto členky prodělali kurzy první pomoci a jednotýdenní praxi na různých odděleních okresní nemocnice v Uh. Hradišti. Lidé k nim mají důvěru a vloni se na ně obrátilo o pomoc při úrazu 60 občanů.

            Dlouholetá členka Močičková Anna, která vykonává pečovatelskou službu, byla ohodnocena udělením  vyznamenání na ÚV ČSČK v Praze.

            Dále členky této složky zajišťovaly ošetření při požárních cvičeních, při sportovních soutěžích žáků atd. Neméně záslužnou prací členu je bezpříspěvkové dárcovství krve. Bronzová plaketa Dr. Jánského byla předána Mitáčkovi. Jako každoročně i v uplynulém roce byl členkami prováděn sběr makovic a sušení pomerančové kůry ve spolupráci s občany.

ČSŽ

            Mezi nejaktivnější složky NF v naší obci je v tomto roce Český svaz žen. Při směnách NF, při vyhrabávání hrází, sázení 100 ks okrasných stromů, 60 ks okrasných keřů a při dalších akcích pro úpravu vzhledu a zkrášlování vesnice odpracovaly 893 brigádnických hodin.

            V akci „Na pomoc zemědělství“ obdělaly 100 arů cukrovky, vypomáhaly při výsadbě celeru. Ve spolupráci se členy Svazu požární ochrany sklízely seno z nepřístupných ploch. Odevzdaly 2,3 t starého textilu a papíru, 34 kg pomerančové kůry. Velice úspěšnou kulturní akcí byla výstavka ručních prací všech žen naší vesnice, uspořádaná v rámci oslav 40. výročí Vítězného února. Byly zde předvedeny nerůznější techniky vyšívání a háčkování. Vkusným doplňkem výstavky byla nejen tupeská keramika, ale i makety lodí, které zhotovil pan Karel Luběna a ochotně zapůjčil.

            Slavnostní členská schůze rovněž začleněna do oslav na téma „Setkání tří generací“ na které byly pozvány i zakládající členky Rady žen v Mistřicích byla důstojným vyvrcholením oslav.

            Pro děti MŠ a ZŠ bylo uspořádáno malování na chodníku, které se ze strany dětí setkalo s velkým zájmem. Dalším příjemným zážitkem byly besedy u samovaru uspořádané v rámci oslav „Měsíce přátelství“. Uvážíme-li, že většina členek pracovala aktivně i v dalších komisích, složkách NF, SPOZ a také jako poslankyně MNV, dále pak v zaměstnání, starost o rodinu byla jejich činnost opravdu obdivuhodná. Při péči o své vlastní děti doma, nezapomínaly ani na pravidelné návštěvy Dětského domova Burešov ve Zlíně. Vozily dětem nejen vlastnoručně zhotovené svetříky, ale i hračky a finanční příspěvky na jejich další potřeby.

            Jistě právem byla organizace ČSŽ odměněna za činnost v roce 1988 „Čestným uznáním rady MNV.“

Pohyb obyvatelstva

            Počet obyvatel naší vesnice se neustále snižuje. V uplynulém roce zemřelo 18 občanů, narodilo se 21 nových občánků a bylo uzavřeno 22 sňatků. Zvyšuje se procento lidí důchodového věku, mladí se stěhují za kulturou a lepšími sociálními podmínkami.

Závěr

            I když se v Mistřicích pořád něco dělo, vesnice dostává pomalu nový kabát, přece se do tohoto dění nezapojuje většina občanů. Převážná část jen přihlíží a to je škoda. Lepší životní prostředí a úroveň nevytváříme jen pro sebe, ale především pro budoucí generace.

ROK 1989

Úvod

            Rok 1989 se stal významným mezníkem života našeho státu. Došlo k zásadním změnám v řízení a dalšího směru vývoje naší společnosti. Sametová revoluce vyvolaná studenty, ke kterým se postupně přidávali herci a nakonec většina lidí tohoto státu svrhla 40. letou vládu komunismu a započala cestu demokratického vývoje.

            17. listopad 1989 byl datumem, který se pro budoucí generace zapíše do dějin přeměn a vykročení lidu novým směrem.

Socialistický závazek

            V úvodu roku byl jako v předcházejících letech uzavřen  socialistický závazek MNV Mistřice, občanů a společenských  organizací Národní fronty na počest 41. výročí Vítězství československého pracujícího lidu, 44. výročí osvobození naší vlasti a 72. výročí VŘSR. Za rozhodující v této době považoval ÚVKSČ mobilizovat úsilí všech pracujících k realizaci přestavby hospodářského mechanizmu a ostatních oblastí života naší společnosti.

            V oblasti ekonomicko sociální pro zdárné zahájení stavby víceúčelového zařízení budeme zajišťovat dokumentaci. Složky NF se svými členy budou pokračovat na opravách výletiště. S JZD bude uzavřena dohoda o výpomoci s mechanismy při budování naší obce a dohoda o sdružování finančních prostředků. V obou částech obce budeme pokračovat v budování kanalizace a úpravě vozovek a chodníků.

            V oblasti ideově výchovné činnosti se zaměříme především na ovlivňování využití volného času dětí a mládeže v našich podmínkách, hlavně přes svazáckou organizaci a TJ. V letních měsících se uskuteční družební setkání Částkovce – Mistřice.

            Za hlavní úkoly v oblasti politicko organizátorské práce pro naši vesnici bylo považováno uzavření dohod se složkami NF, JZD o vzájemné spolupráci. V rámci plnění dohod péče o životní prostředí byly se složkami NF a občany uzavřeny osobní závazky:

- na akcích „Z“ investičního charakteru             13 500 hodin

- na akcích neinvestičního charakteru               175 550 hodin

Činnost MNV

            Činnost MNV se řídila zpracovanými plány práce. Aktivita mnoha poslanců ke konci volebního období poklesla a veškerá práce jak agitátorská tak i budovatelská zůstávala na několika lidech, kterým osud naší vesnice v příštích letech není lhostejný.

            Komise výstavby ve spolupráci s jednotlivými složkami NF pracovala na úpravě prostranství před MNV. Byla odstraněna dlažba – žulové kostky, proveden nový násyp podkladu, položeny obrubníky, následná betonáž chodníku a položení dlažby před celou budovou MNV. Na přírodním výletišti byly vyměněny stolky a lavičky, provedena jejich montáž a celkové terénní úpravy. Rovněž bylo opraveno pódium včetně elektrifikace. Po těchto rozsáhlých změnách bylo toto přírodní výletiště vyhodnoceno jako jedno z nejhezčích na okrese Uh. Hradiště. Dále byla pozornost zaměřena na pokračování úprav návsi a celého okolí středu obce. Byl navezen kakadám na těleso točny. Prostor ohraničující točnu byl osazen obrubníky. Terénní úpravy byly provedeny od Bilavčíkového ke Kašném a celá plocha oseta travou. Sadové úpravy a osetí celého prostoru návsi završily v konečné fázi plán – zkrášlení návsi.

            Na domě služeb byl zbourán hospodářský přístavek a provedena úprava nádvoří. V rámci zlepšení životního prostředí byla rozšířena kanalizační síť na úsecích Větřák, JZD – po Kehárovo, ulička, Trčka – zatáčky, kanalizační šachta byla vybudována na Větřáku a lapač u Maňáskového č.p. 260.

            Na základě akce „Napřímení zatáček“ bylo zahájeno: úpravy vozovky od zatáček přes Žlébek k Lipám. V průběhu roku byly dokončovány úpravy hřiště. Ve stejném složení jako v předcházejících čtyřech letech pracovaly i další komise MNV. Řídily se plány práce, které byly průběžně doplňovány aktuálními otázkami.

Sbor pro občanské záležitosti

            Jednou z nejvýznamnějších složek, co se týká kultury a společenského života v obci byl v uplynulém roce SPOZ. Členové sboru: Polášek Jiří, Magdálková Dana, Hájková Anna, Tománková Ludmila v čele s předsedkyní Jarmilou Jánošovou dokázal obrovský kus práce. Řídil se předem schváleným plánem práce, který byl celoročně doplňován aktuálními akcemi. Vítání nových občánků do života s stalo v naší vesnici pomalu tradicí a maminky narozených dětí se ptají už samy, kdy se akce uskuteční. Účastní se jí rodina nového občánka, tak i zástupci podniku, kde matka a otec pracují. Celé vítání má velmi slavnostní ráz. Každý nový občánek je položen do vyřezávané kolébky. Za asistence rodičů byl předsedkyní sboru vítán mezi občánky naší obce. Při této příležitosti mu byl předán  dárek od zástupců podniku obou rodičů, případně babiček a dalšího příbuzenstva. Rodičům byly předány pamětní listy, kde se zaznamenávají další významné životní krůčky jejich dětí. V tomto roce bylo uvítáno 20 nových občánků. Jak malí občánkové rostou stanou se z nich školáci a vstoupí do řad jisker. Zde opět zástupci sboru zorganizovali a u příležitosti osvobození naší obce slavnostně složily slib jisker, později pionýrů. Pak překlenou období školního věku, vychází školu a dostávají občanský průkaz. I v tomto období SPOZ připravil slavnostní akci a pravidelně 9. května těmto patnáctiletým za přítomnosti předsedy MNV, příslušníka SNB a rodičů předávají slavnostně občanské průkazy. Společně s rodiči pak navštívili divadlo pracujících v Gottwaldově večerní představení „Král tuláků.“

            Také kolem 18. let před odchodem na vojenskou základní službu SPOZ uspořádal besedu s branci a potom i po dobu této služby jsou jim zasílány pozdravy k

Vánocům.

            Další pravidelnou akcí jsou setkání rodáků padesátníků. Tato setkání jsou rovněž spoluprací MNV, SPOZ a samotných účastníků. V tomto roce se 10. června sešlo 23 rodáků. Výjimkou nejsou ani pravidelná setkání s důchodci. 25. února se na takové besedě sešlo 140 důchodců a za pěkných písniček souboru Včelaran si zazpívali i zatancovali. Zástupci SPOZ navštívili naše bývalé občany v domovech důchodců.

            Zajistili z řad občanů Bilavčíka Antonína č.p. 87 a Josefa Malinu z Javorovce, kteří se na poslední cestě loučí se zesnulými jménem celé obce. Jako ocenění práce členů SPOZ a uznání zásluh vytvářených pro naše občany, byly jim uděleny diplomy zástupci ONV Uh. Hradiště.

Myslivecké sdružení

            Myslivecké sdružení „Bukovina“ se sídlem v Popovicích zasahuje i celý katastr Mistřic a v této složce NF je zaregistrováno i 25 členů z řad našich občanů. Společnými silami vybudovali adaptací bývalé drůbežárny JZD v Súhradech odchovnu bažantích kuřat, včetně šaten, voliér, úprav a oplocení celého areálu odchovny. Již od roku 1983 je každoročně vypouštěno do přírody na 1000 ks malých bažantů. Tímto naplňují poslání členů svazu myslivců o ochraně přírody a zvěře. Přispívají nemalým dílem k zachování stavů této pernaté zvěře. Při budování a údržbě areálu odpracovali celkem 4500 hodin.

            Součástí každoročních honů se stal i odchyt zajíců, kteří byly prostřednictvím Interlovu expedováni do zahraničí. Dále byla prováděna údržba stanovišť pro zvířata včetně vybudování dalších krmných zařízení pro jejich dokrmování v zimním období, vysázeny nové stromky. Krmivo pro dokrmování bylo zajištěno vlastními silami.

            Již tradičními se staly společné zimní vycházky ve spolupráci se SRPŠ základní školy za poznáváním stop zvěře.  V rámci dobré spolupráce s JZD se členové MS podíleli na sklizni sena z nedostupných ploch, úklidu objektu farmy Mistřic, vypomáhali při sklizni cukrovky. Při plnění volebního programu odpracovali celkem 1200 hodin na vybudování oplocení vodojemu. Oplocení a vybetonování zídek na MŠ, vypomáhali rovněž při demolici staré prodejny smíšeného zboží. Při všech akcích používali pro přepravu materiálu vlastní dopravní prostředek.

Dohlížecí výbor a občanský výbor Javorovec

            Dobrým pomocníkem v práci MNV byl i občanský výbor  působící v osadě Javorovec. Tento se skládá z 9 členů. Předsedou je Josef Malina, který se účastní všech schůzí rady NV. Uložené úkoly pak přenášel do okruhu své působnosti. Práce OV se řídila schváleným plánem práce, nejen politicko výchovné činnosti, ale i budovatelské.

            Ve spolupráci se složkami NF, které fungují v osadě Javorovec, vykonali pořádný kus práce. Jednalo se o ČSČK, Dohlížecí výbor Jednoty a Sbor požární ochrany. Společnými silami provedli úpravu návsi, výsadbu stromků, okrasným keřů. Rovněž byla provedena oprava vozovek a vybudována další část kanalizace.

Počasí a úroda

            Zima byla velmi mírná, s minimálním množstvím sněhových srážek. Teploty se pohybovaly v lednu od -2 stupňů přes den až -6 stupňů v noci. V únoru se mrazy projevovaly jen v nočních hodinách, přes den se rtuť teploměru vyšplhala až na 9 stupňů , koncem měsíce až na 14 stupňů. S jarními pracemi bylo možno začít velmi brzy, i když v březnu bylo hodně srážek, teploty se pohybovaly až na 22 stupňů. Duben v prvních dvou dekádách byl poměrně teplý, ve třetí dekádě nastalo ochlazení. Rovněž tak v květnu teploty kolísaly mezi 8 až 11 stupni a koncem měsíce se vyhouply až na 26 stupňů. Stejná teplotní situace se opakovala i v měsíci červnu.

V letních měsících denní teploty dosahovaly až 33 stupňů, srážky se vyskytovaly v poměrně malém množství.

            Podzim byl téměř bez srážkového normálu, velmi teplý. První mrazíky se objevily až ve druhé polovině listopadu -2 stupně, koncem měsíce -9 stupňů, v prosinci opět oteplení. Teploty se pohybovaly od -2 až +3 stupně. Vánoce bez sněhu.

            V nově zaváděných ekonomických podmínkách a hospodaření s ohledem především na tržní mechanizmus v oblasti vztahů k odběratelům se v uplynulých měsících musely družstva velmi rychle zorientovat a začít jinak ve všech oblastech. Od 1.1. 1989 byla zavedena zemědělská daň, která obsahuje daň z pozemků, daň ze zisku a daň z objemu mezd.

            Přes všechny obtíže zaměřili družstevníci svou pozornost na pěstování a sklizeň. Dobrých výsledků dosáhly ve výrobě řepky ozimé a ječmene, u některých druhů zeleniny, u objemových krmiv – silážní kukuřice, vojtěšky, směsky na zelené krmení, lučního sena. Hluboko pod plánovaným výnosem se však propadli u cukrovky a pšenice a vinná réva rovněž zaostala za plánem o půl milionu korun. Toho však bylo zapříčiněno zvýšenou cenou nafty, postřiků a v neposlední řadě i neúrodou.

            Průměrná měsíční odměna na jednoho družstevníka včetně ročního podílu dosáhla i přes regulaci mezd výše 3000 korun. Z fondu kulturních a sociálních potřeb byla družstevníkům poskytována rekreace, zájezdy, lázeňská péče, půjčky na bytové účely, pionýrské tábory pro děti zaměstnanců atd.

            V neobvyklé míře se vyskytla na porostech jahod plíseň jahodníková a na stromech obaleč jablečný. Rok od roku se škála plísní a škůdců rozšiřuje a téměř všechno se musí chemicky stříkat, aby nebyla úroda úplně zničena.

Pohyb obyvatelstva

            Stále pokračuje migrace obyvatel do měst za lepším životním prostředím a lehčím životem. V bytech se nemusí starat o topení, vodu, popelnici, mají blíže za kulturou, nemají problémy s cestováním do zaměstnání a proto především mladší generace utíká z vesnic.

Závěr

            Lidé se začínají probouzet z apatie a dění, ať už politického či společenského. Začínají se zajímat ti občané, co se nikdy nezajímali o dění v obci. Mluví se o svobodných demokratických volbách. Doba je kritická i v naší obci. Občané zatím sledují dění a snaží se předvídat jeho směr.

ROK 1990

Úvod

            Uplynulo 45 let od sloučení šestileté nacistické okupace a 1 rok od „Sametové revoluce“. Lidé byli moc nadšeni. Byly pořádány mítinky a tisícová shromáždění v Praze na Letné se davy společně modlily s knězem páterem Václavem Malým a zpívaly hymny na oslavu svobody. I u nás v pohostinství Jednoty byla pořádána tzv. občanská fóra, kde mohl každý vystoupit se svým názorem. Ze dne na den se dělo něco nového.

Počasí a úroda

            Dle celkového klimatického rázu by se dalo i v roce 1990 hodnotit jako pokračování několikaletého suchého cyklu. Srážek bylo více jak o čtvrtinu méně oproti normálu. Zima měla velmi mírný průběh. V lednu a únoru neklesla teplota v noci pod -10 stupňů přes den se pohybovaly teploty mezi +2 až + 11 stupni. V březnu počasí přálo a proto bylo vše zaseto včas. V dubnu poměrně časté srážky daly příznivý základ k růstu všech plodin. V květnu a červnu stačily však dvě větší bouřky s krupobitím, což se okamžitě odrazilo na obilovinách, pícninách a cukrovce. Došlo k velkému polehnutí a rozbití listů.

            V červenci nastoupilo poměrně chladné počasí, odpoledne teploty byly mezi 18-22 stupni, ke konci měsíce se vyšplhaly až na 30 stupňů. Od 10. července až do poloviny září téměř nepršelo, jednalo se jen o bouřkové přeháňky a toto období sucha se velkou měrou podepsalo na celkové  úrodě a následné sklizni. Podzim byl teplý až v poslední dekádě října přišly první ranní mrazíky. Začátkem prosince až -10 přes den 3 stupně a sněžení. Mezi nejčastěji se vyskytující plevele patřil Ptačinec žabinec, šťovík tupolistý a smetanka lékařská.

Pohyb obyvatel

            V roce 1990 zemřelo 16 občanů, narodilo se 19 dětí, bylo uzavřeno 20 sňatků, z toho ve třech párech byli oba snoubenci rodáci z Mistřic. Přistěhovalo se 20 občanů, odstěhovalo se 35 občanů. V roce 1990 bylo v Mistřicích evidováno 434 bytů. Rekonstrukcí v rodinném domku byl upraven 1 a dále byly zkolaudovány 3 novostavby – František Abrhám a Jitka č.p. 14, Mašlan  Zdeněk a Dana č.p. 386 a Bilavčík František a Emílie č.p. 389.

Volby do státních orgánů

            V roce 1990 se uskutečnily po 40 letech znovu první demokratické volby v naší republice. Volilo se do tří státních orgánů – Sněmovny lidu, Sněmovny národů a České národní rady. Z 18 kandidátek navrhovaných stran byly v Mistřicích  a v Javorovci voleny čtyři strany a to:

-     Občanské fórum

-     Křesťansko-demokratická strana

-     Komunistická strana Československa

-     Sdružení Moravy a Slezska

Voleb se zúčastnilo 788 občanů, což činilo 92,1 %. Výsledky byly následující:

Sněmovna lidu

KDÚ               277 hlasů

OF                  229

SMS               190

KSČ               94

Sněmovna národů

KDÚ               277

OF                  240

SMS               179

KSČ               98

Česká národní rada

KDÚ               273

OF                  237

SMS               183

KSČ               95

            Federální shromáždění schválilo v dubnu 1990 zákony o akciových společnostech, o individuálním podnikání fyzických osob čímž byly položeny základy soukromého podnikání v Československu.

            V říjnu FS přijalo „restituční zákon“ o zmírnění následků některých majetkových křivd. Lidé, kterým byl v roce 1948 zabaven a znárodněn majetek měli možnost se v rámci tohoto zákona přihlásit o vrácení majetku nebo jeho náhrady. Nejednalo se o osoby, kterých se křivdy přímo týkaly, ale právo nároku na vyrovnání přešlo  i na dědice a příbuzné.

Činnost jednotlivých komisí

            Protože rok 1990 byl volebním rokem jak do státních tak i do místních orgánů, doba byla dost chaotická a lidé žili v očekávání věcí příštích. Na pracovištích ve fabrikách byly voleny rady pracujících, které se aktivně podílely na dalším vývoji. Z funkcí byly sesazováni ředitelé – komunisté, dosazováni jiní schopnější dle skutečně dosažené kvalifikace.

            Z tohoto důvodu práce veřejného charakteru lidé nebrali už tak vážně a zodpovědně. Projevilo se to i na činnosti společenských  organizací a komisí.

Poměrně aktivně ještě pracovala komise ochrany veřejného pořádku. Byla provedena kontrola preventivních požárních prohlídek jak v rodinných domcích, tak ve všech objektech, které jsou ve správě NV. Zjištěné závady občané i NV odstranili v daných termínech.

Dále se členové pravidelně zabývali kontrolou a vyhodnocením pořádku v obci. Nejošklivějším dojmem působily divoké skládky u kaple, na zatáčkách a na Žlébku. Po projednání Rada NV rozhodla pokutovat občany, kteří budou domovní odpad na tyto zakázané skládky vozit.

            V rámci přípravy žní bylo provedeno námětové cvičení jednotky DVPS Mistřice za účelem prověření akceschopnosti požární techniky. Poplach byl vyhlášen dne 17. července 1990 v 19:11 a v 19:23 hod byl zásah úspěšně ukončen. Požárníci se opravdu činili.

            Další komise, která vykazovala činnost byla komise sociální a zdravotní. Pro manžele Josefa a Růženu Hromečkovi č.p. 225 byla zajištěna dobrovolná pečovatelka paní Marie Ondroušková. Kladně byla vyřízena i žádost Ludmily Gajdošové č.p. 105 o umístění do domova důchodců. Přes sociální odbor ONV byla poskytnuta finanční podpora pro paní Věru Sedlářovou. Rovněž byla řešena žádost do domova důchodců paní Marie Podškubkové č.p. 147.

            Národní výbory byly přejmenovány na Obecní úřady a všichni se začali veřejně titulovat pan, paní.

Volby do obecního zastupitelstva

            Dne 24. listopadu se konaly první místní demokratické volby do obecního zastupitelstva. V naší obci delegovaly své kandidáty pouze 3 strany. Bylo to Občanské fórum, Československá strana lidová a Komunistická strana  Československa . Voleb se zúčastnilo z 868 zapsaných voličů 765 občanů což bylo 88,1 %.  Bylo zvoleno 11 členné zastupitelstvo podle počtu odevzdaných hlasů. Z tohoto zastupitelstva se na veřejném ustavujícím  dne 7. 12. v sále pohostinství Jednoty volil starosta, zástupce starosty, tajným hlasováním. Členové OZ složili slib a byly zřízeny komise.

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:

1)   Polášek Jiří                                50 let              OF                  570 hlasů

2)   Šácha Josef                              43 let              ČSL                572

3)   Polášek Antonín                      39 let              KSČ               252

4)   ing. Ludmila Kocábová           26 let              OF                  532

5)   Blaha Jaroslav                          42 let              ČSL                537

6)   Sedláček Vladimír                    32 let              OF                  507

7)   Šuranský František                 45 let              ČSL                520

8)   Dostálek Vítězslav                   34 let              OF                  490

9)   Trojek Milan                               28 let              ČSL                418

10) Tomek Jaroslav                        48 let              KSČ               208

11) Blaha Oldřich                           59 let              OF                  358

Členové obecního zastupitelstva zvolili ze svého středu starostu obce pana Oldřicha Blahu č.p. 248 devíti hlasy a zástupce starosty pana Milana Trojku rovněž 9 hlasy.Dále byly na tomto ustavujícím zasedání zřízeny následující komise a předsedy komisí byli jmenováni členové obecního zastupitelstva.

Komise finanční                  předseda       Šácha Josef

Komise kontrolní                  -„-               Tomek Jaroslav

Komise kulturní a sport.       -„-                Sedláček Vladimír

Komise sociální                   -„-                ing. Ludmila Kocábová

Komise výstavby                 -„-               Polášek Jiří

Komise dopravy a služeb     -„-               Blaha Jaroslav

Komise zemědělská           -„-                 Dostálek Vítězslav

Komise ochrany veř. poř.   -„-                 Šuranský František

Zároveň byl zřízen aktiv – Sbor pro občanské záležitosti v čele s předsedkyní Jarmilou Jánošovou. Ustavující zasedání stanovila počet pracovníků obce v počtu jeden.

Závěr

            Lidé plni optimismu a elánu v budoucnost šli k volbám do státních i místních orgánů. Protože se začalo zdražovat, všichni věřili v novou ekonomickou reformu, kterou schválilo Federální shromáždění na svém zářijovém zasedání.

ROK 1991

Úvod

            V době kdy píšeme tyto řádky uplynuly již dva roku od „Sametové revoluce“. Velké oživení nastalo nejen ve všech sférách veřejného života, ale i v hospodářské činnosti, ve které začaly vládnout dvě základní veličiny – nabídka a poptávka tzv. tržní ekonomika. Lidé v Mistřicích jsou spíše konzervativní a stále vyčkávají. Do soukromého podnikání se zatím nikdo s vervou nehrne.

Počasí a úroda

            Celkový ráz roku byl obdobný jako léta minulá. Zima mírná maximálně do -8 stupňů, pouze několik dnů se mravy vyhouply na -15 stupňů. Sněhu bylo rovněž málo, spíše holomrazy. Oproti loňskému roku srážky byly rovnoměrné. V letních měsících se projevovaly více bouřkovou činností než vytrvalými dešti. V červenci se všichni, kdo rádi plavou, mohli vyřádit u vody. Teploty kolem 25 – 32 stupňů ji dostatečně prohřály. Škoda jen, že v Mistřicích koupaliště ani žádný potok není. Plavat se jezdí do Uh. Hradiště, Toporné nebo do Ostrožské Nové Vsi. Podzim byl dlouhý a teplý.

Úroda farmy Mistřice

            JZD 30. výročí osvobození ČSSR bylo v roce 1991 rozděleno na samostatně hospodařící střediska – farmy, jak po stránce ekonomické, tak po stránce rozhodovací. Při hodnocení hospodářských výsledků tohoto roku bylo zdůrazněno, že výsledky i podmínky byly značně ovlivněny koncepcí minulých let, jak v živočišné, tak i v rostlinné výrobě. Malá efektivnost v rostlinné výrobě byla způsobena nízkým zastoupením rentabilních tržních plodin v osevním plánu. U řepky, hrachu a jednotlivých pícnin byly výnosy průměrné 3,1 t/ha u víceletých pícnin byly výsledky rekordní 5,5 t/ha. V rostlinné výrobě bylo dosaženo 1089 tis. Kč zisku. Živočišná výroba sloučila ztrátu 3040 tis. Kč. Hlavním důvodem byla ztráta při prodeji hovězího masa, kdy u býků činila 3 Kč za 1 kg a u jalovic za 7 Kč za 1 kg. Ani výroba drůbežího masa nebyla rentabilní.

            Od roku 1989 došlo ke zkoušení zdravotního stavu sadby brambor, zapříčiněného dlouhotrvajícím suchem, během vegetačního období. V platnost vstoupil i transformační zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových podílů a nároků v družstvech. Členové družstva se stali tzv. podílníky na majetku družstva, odkoupením podílů na vnitřní aukci, pro niž bylo vyčleněno 25 % jmění družstva. V prvním kole aukce si mohl zaměstnanec koupi 1 podíl, ve druhém kole neomezený počet zbývajících podílů. Zbývající čisté jmění družstva bylo děleno podle množství předané půdy, vnosů tj. živého a mrtvého inventáře a odpracovaných let v družstvu. Zákon o půdě a transformaci zakázal představenstvu družstva jakékoliv nakládání s družstevním majetkem bez souhlasu podílníků, případně vlastníků.

Činnost obecního úřadu

            Po prvních demokratických volbách se všichni vrhli s plnou vervou do práce. Pracovní doba na OÚ byla denně od 7 do 15 hodin, v pondělí a ve středu do 16:30 hodin.

            Byly schváleny plány práce obecního zastupitelstva a komise, které obdrželi všichni členové. Byla zrušena prodejna textilu a do jejich prostor přestěhována místní lidová knihovna. Tato bývala umístěna v 1. patře OÚ, hned vpravo od schodiště ve dvou místnostech. Z těchto prostor včetně místnosti, kde bývala jedenkrát za 14 dnů ordinace dětské poradny se 1.8. 1991 stalo zdravotní středisko.

            Demolici domu č.p. 156 Sychrovo a č.p. 51 Jůzalovo prováděli občané, terénní úpravy po demolici zajistil OÚ.

            Jihomoravským vodovodům a kanalizacím Uh. Hradiště byla předána část kanalizace. Toto je velmi složitá záležitost, která bude ve vyřizování delší dobu.

            Byli jmenováni členové privatizační komise: Blaha Jaroslav, Šácha Josef a ing. Ludmila Kocábová. Prvním objektem k privatizaci byla odsouhlasena drobná provozovna, neboť tuto si občané vybudovali brigádnickou činností s tím, že bude zajišťovat drobné služby. Schválen byl prodej fokálu a nákladního auta Praga V3S, dále byl prodán šicí stroj. V rámci akce rovnání zatáček byl zadán projekt ing. Stan. Malému na vybudování kanalizace od domu č.p. 235 pana Kocába po dům č.p. 133 Němcovo.

            Poplatek za úpravu a nájem skládky byl obecním zastupitelstvem schválen na 60 korun za metr krychlový.

            V mandlovně, která byla umístěna na domě služeb došlo ke změně pracovnic a to za paní Marii Žiškovou nastoupila paní Marie Grygarová.

Zřízení stavebního úřadu

            V Bílovicích byl v uplynulém roce zřízen stavební úřad pro obce tohoto regionu. Vedoucím tohoto stavebního úřadu byl jmenován ing. Zdeněk Šašek. Občané nebudou muset jezdit pro veškeré stavební povolení do okresního města. Je to další výhodná služba pro občany.

Zřízení zdravotnického střediska

            Dne 1.8. 1991 bylo na OÚ v Mistřicích zřízeno zdravotní středisko s ordinujícím lékařem MUDr. Beranovou. Od 1.1. 1992 nastoupil MUDr. Jiří Lapčík z Kněžpole. Dříve tyto prostory byly vyčleněny pro dětskou poradnu a knihovnu. Z chodby byla vybudována čekárna. Ve zdravotním středisku je zajištěn i výdej léků, dodávaných lékárnou.

Ordinační doba byla stanovena následovně:

Pondělí                     11 – 15 hodin

Úterý                       11 – 14

Středa                      6 – 10

Čtvrtek                   11 – 14

Pátek                      6 – 10

            Protože pan doktor ordinuje ještě v Toporné, ordinační hodiny se střídají. Pak ještě navštěvuje pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko.

            Dříve jezdili občané do zdravotního střediska Jarošov k MUDr. Dostálovi. Nemocní tak ztratili půl den už jen kvůli cestování. Zřízení zdravotního střediska v místě bydliště je velká výhoda.

            Každý občan je přihlášen u zdravotní pojišťovny, kterou si mohl sám vybrat dle nabídky. Z hrubého platu zaměstnavatel sráží 4,75 % měsíčně na zdravotní pojištění. Za děti a důchodce toto pojištění platí stát. Každý pojištěný pacient dostal od zdravotní pojišťovny průkazku, kterou předkládá při jakémkoliv ošetření . Lékař vykáže za léčeného pacienta body pojišťovně, která ji proplatí lékaři v korunách.

            Po sametové revoluci se začalo prosazovat léčba tzv. rodinným lékařem, který by měl mít přehled o všech členech rodiny, dědičných chorobách, o prostředí v jakém rodina žije apod. Občané jsou s panem doktorem Lapčíkem spokojeni. Do ordinace zakoupil OÚ EKG na kontrolu srdeční činnosti v hodnotě 29 tis. Kč.

Kulturní činnost

            Všechny vžité tradice se i v uplynulém roce zachovaly a dodržovaly. Dne 1. května proběhlo tradiční stavění máje. První sobotu a neděli v listopadu Slovácké hody s právem. Rodičovský a maškarní ples tvořily masopustní kolorit. Mládež se věnuje více moderní hudbě, dechová hudba je hudbou pro starší generaci.

            Jako pozůstatek dřívější doby byl zrušen Socialistický svaz mládeže a také v naší obci došlo k rozpadu této organizace. Byla zde velmi dobrá parta mladých lidí, kteří se společně věnovali různým zálibám a koníčkům, více než politice. V bývalém rodinném domku č.p. 238, který byl v minulých letech vykoupen, měli svou klubovnu, kde se scházeli. Nyní byl dům nabídnut k prodeji za 104 tis. Kč.

            Školským úřadem v Uh. Hradišti bylo doporučeno, aby i v dalších letech  funkci ředitelky ZŠ v Mistřicích zastávala paní Jánošová Jarmila. Tato je místní, zná poměry jak v obci, tak i v jednotlivých rodinách. Vždyť učila téměř všechny rodiče současných dětí. Pracuje velmi aktivně i v mimoškolních akcích jako předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti při OÚ v Mistřicích.

Pohyb obyvatelstva

            V roce 1991 se narodilo 26 nových občánků, zemřelo 29 občanů, bylo uzavřeno 20 sňatků.

Závěr

            V tomto roce značně stouply ceny potravin, elektřiny, nafty, benzínu. Lidem je zdůrazňováno, že si musí utahovat opasky, aby se v budoucnu měli lépe.

            Nové zákony o půdě a transformaci družstva se dotkly téměř každého jednotlivce. Restituční nároky nevznikly pouze lidem, kteří do družstva něco dali nebo jim bylo zabaveno, nároky mohli uplatňovat i potomci. Obec těmito problémy v uplynulém roce bytostně žila.