Právě připojeni - hostů: 222 
  • P1000878

Inspekční zpráva

Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát - Inspekční zpráva

Ve školním roce 2010/2011 byla provedena v MŠ Mistřice inspekční činnost.
Předkládám citaci závěrů, celkového hodnocení školy.

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Škola zajišťovala na požadované úrovni rovný přístup ke vzdělání všem dětem, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajistila rovněž rovné podmínky pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání, v příjímacím řízení postupovala v souladu s právními předpisy.

domek01Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl zpracován v souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Inspekční zajištění prokázalo, že je v reálu ŠVP PV naplňován.

Materiální podmínky školy jsou na standardní úrovni, vykazují však bezpečnostní riziko – prosklené dveře v prostorách, kde se pohybují děti (tady doplňuji, že závada byla odstraněna ve spolupráci se zřizovatelem, nové plné dveře instalované v budově splňují všechna bezpečnostní kritéria).

Ekonomické podmínky školy umožňují realizaci školního vzdělávacího programu. Škola využila finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu se školským zákonem k naplňování cílů předškolního vzdělávání.

Vedení školy se prokazatelně zabývalo průběžným plánováním a vyhodnocováním všech oblastí činnosti školy vedoucích k jejímu postupnému zkvalitňování. Kvalita sledování a vyhodnocování výsledků vzdělávání dětí a průběhu a výsledků předškolního vzdělávání byla na požadované úrovni. Pozitivem byly příznivé vzájemné vztahy mezi dětmi a dětmi a všemi zaměstnankyněmi školy.

Sledovaný průběh a výsledky vzdělávání prokázaly cílené a systematické posilování elementárních klíčových kompetencí dětí předškolního věku na základě rozvoje v oblastech čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a sociální gramotnosti. Efektivitu vzdělávání podporovaly vhodně volené a účinné metody a formy vzdělávací činnosti.